Sunday, 4 October 2015

వాళ్ళ పేర్లతో శకాలు ఉన్నయ్యంట,వాళ్ళు మాత్రం ఈ భూమ్మీద లేరంట!య్యో,యేందయా నీ చరిత్రా నువ్వూనూ?

     మీరు కాలము నెట్లు కొలిచెదరు?భూమి మీద ఒక రెండు ప్రామాణిక దూరమున గల బిందువులను తీసుకొని ఆ రెంటిని ఒక నిర్దేశిత వేగముతో చేరు కాలమును ఒక ప్రమాణముగ నిర్వచించెదరు,అవునా!మీరు దూరము నెట్లు కొలిచెదరు?పై నిర్వచనమును తిరగవేయుటయే జరుగును,యేల యన రెండు బిందువులు ఉన్నవి గనక ఒకే సమయమున రెండు బిందువుల యొద్దను మీరుండలేరు గనక - మొదటి బిందువు నుండి ఒక ప్రామాణిక వేగముతో ఒక ప్రామాణిక కాలములో చేరగలుగు రెండవ బిందువు వరకు గలది ప్రామాణిక దూరము!ఇట్లు ఒకదానితో నొకటి చిత్రమగు రీతిన యనుసంధానించబడిన ఈ కాలమునకు విశ్వమునకు గల సంబంధమును వ్యాఖ్యానించుచు ఐన్స్టీన్ మహాశయయుడు సాపేక్షతా సిధ్ధాంతమును  నిర్మించెను.

     భారతీయుల గవ్యూతి ఇట్టిదియే!భారతీయుల తృటియు నిట్టిదియే!పాశ్చాత్యుల కాలగణనమున నిన్న మొన్నటి వరకూ సెకండు,నిముషము,గంట,దినము,వారము,మాసము,ఋతువు,సంవత్సరము మాత్రమే యుండెడివి - సంవత్సరము లనగా కేవలము అంకెలు మాత్రమే!రశ్మ్యుద్గారకత,పరమాణు విచ్చిత్తి వంటి ప్రక్రియల తర్వాతనే వారు మైక్రోసెకండుల గురించి యాలోచించినారు,కానీ ప్రాచీన వైదికకాలముననే భారతీయుల కాలగణనము పరమాణువు నుండి మొదలై మహాయుగముల వరకు విస్తరించి యున్నది!పాశ్చాత్యుల కాలగణనములోని 26 మైక్రోసెకండులకు సమానమైనది పరమాణువు, రెండు పరమాణువు లొక అణువు, మూడు అణువు లొక త్రసరేణువు, మూడు త్రసరేణువు లొక తృటి, వంద తృటు లొక వేధ, మూడు వేధ లొక లవము, మూడు లవము లొక నిమేషము, మూడు నిమేషము లొక క్షణము, అయిదు క్షణము లొక కాష్ఠము, పదిహేను కాష్ఠము లొక లఘువు, పదిహేను లఘువు లొక దండ, రెండు దండలు కలిసి పాశ్చాత్యుల 48 నిముషములకు సమానమైన  ఒక ముహూర్తము, ముప్పది ముహూర్తము లొక అహోరాత్ర దినము, ముప్పది దినము లొక మాసము, రెండు మాసముల కొక ఋతువు, మూడు ఋతువు లొక ఆయనము, రెండు ఆయనములు కలిసి దేవతల యహోరాత్ర మయ్యెడు ఒక సంవత్సరము, దేవతల మాసమునకు ముప్పది దినములు, దేవతల సంవత్సరమునకు రెండు ఆయనములు మరియు పండ్రెండు మాసములు, 4,800 దివ్యవత్సరము ఒక సత్య యుగము, 3,600 దివ్యవత్సరము లొక త్రేతా యుగము, 2,400 దివ్యవత్సరము లొక ద్వాపర యుగము, 1,200 దివ్యవత్సరము లొక కలి యుగము, ఈ నాల్గు యుగములు కలిసి 4,320,000 మానవ సంవత్సరములకు సమమైనదియునూ సూర్య గ్రహము తన చుట్టు తాను తిరుగు 12000 భ్రమణములకు సమమైనట్టిదియు నైన కాలమొక మహాయుగము, 1000 మహాయుగము లొక కల్పము. 2 కల్పములు విధాత కొక యహోరాత్ర దినము, విధాత మాసమునకు ముప్పది దినములు, విధాత వత్సరమునకు 12 మాసములు అనగా 3.1104 ట్రిలియన్ల మానవ సంవత్సరములు, ఇట్టివి యేబది విధాత వత్సరములు గడిచిన ఒక పరార్ధము, రెండు పరార్ధములు కలిసి 311.04 ట్రిలియన్ల మానవ సంవత్సరముల కాలము మహా కల్పమను పేరున నిర్ధారించి విధాత పూర్ణాయుర్దాయముగ నిర్వచించబడినది, 306,720,000 సౌర సంవత్సరములకు సమమైన 71 మహా యుగములు కలిసి ఒక మన్వంతరము, ప్రతి మన్వంతరమున కొక మనువు శాసన కర్త, ప్రతి రెండు మన్వంతరములకు మధ్యన కృతయుగ కాల పరిమాముతో నొక సంధికాలము(ఈ సంధి కాలమున భూమి యంతయు నీట మునిగియుండును) వచ్చును - యెంతటి సూక్ష్మ వివరములతో నిర్మించబడిన సవివరమైన కాలగణనము?!

     భారతీయుల సంవత్సరములు కేవలము అంకెలు గావు - వానికి నామధేయములు గలవు,ప్రతి సంవత్సరమున కొక యధిష్ఠాన దేవత గలదు,ప్రభవాది క్షయ పర్యంతము గల అరువది వత్సరములు గొలుసుకట్టు వలె నొకదానితో మరియొకటి యనుసంధానించబడి యున్నవి!ఈ యరువది సంవత్సరముల చక్రము నందొక విశేష మున్నది - శ్రధ్ధాళువై పరిశీలించిననే దెలియును!తొల్లిటి ఇరువది సంవత్సరముల పేర్లు క్రమముగ శుభస్కరమైన గుణము వృధ్ధిని బొందుట సూచించును.పెరుగుట విరుగు కొరకే యనినట్లు పెరుగుదల ప్రకంపనలు లేని స్వచ్చ సరోవరమును బోలిన ఒకానొక సమతా స్థితిని నడుమన గల ఇరువది నామములు సూచించును.చివరి ఇరువది నామములును యా ప్రశాంతత భగ్నమయి క్రమముగ యశాంతి పెరుగుటను సూచించుచున్నవి.మానవ సమాజములును చారిత్రకముగ నిట్టి దశలను చూచుటను గుర్తించిన ఈ నామధేయములతో గూడిన చక్రమును నిర్వచించిన వారి మేధస్సునకు విస్మితులు గాక తప్పదు!ఈ ఇరువది సంవత్సరముల నిడివికి మరియొక విశేషమున్నది, భారతదేశమంతటిని ఏకబిగిన కలయదిరిగి హైందవధర్మతత్వనిరూపణము గావించి యెన్నియో సద్గురు పీఠములను నిర్మింప జేసి యందు జరుగవలసిన కార్యములను నిర్దేశించి భావి కాలము నందెన్నడును వాటి పరంపరకు భంగము రాకుండగ సకల విధములైన యేర్పాట్లను జేసినట్టి శ్రీ శంకర భగవత్పాదుల యాయుర్దాయము 32 వత్సరములు మాత్రమే గద!అందు తొలి బాల్యమునూ,ఈ బాల బ్రహ్మచారి శక్తి స్పష్టముగ దెలియుటకు పట్టిన కాలమునూ వదలి వేసిన నిక్కచ్చిగ దేలునట్టి కాలము ఇరువదేండ్లు గావచ్చును?!ఆంధ్రు లిప్పటికినీ యాదర్శప్రభువుగ స్మరించు యాంధ్రభోజుడను కీర్తి గడించిన శ్రీకృష్ణదేవరాయల పరిపాలనా కాలము సరిగా నిరువది యేండ్లు మాత్రమే!దీనిని బట్టి మానవుడు తన జన్మను సార్ధకము గావించుకొనుటకు వందల యేండ్లు బ్రదుకనక్కర లేదు ఇరువదేండ్లు చాలునని బోధఓడుచున్నది గదా!

     మా తాత ఎడ్ల బండి మీద తిరిగాడు కనుక నేను జెర్మనీకి కూడా ఎడ్ల బండి మీదే పోతాను అనుకోవడమే భారతీయ సంస్కృతి యని హిందువులను వెక్కిరించు గాడిదలకు ఆ జర్మనీ దేశములో నున్న 14 విశ్వ విద్యాలయముల యందు సంస్కృతమును బోధించుచున్నారని దెలియదు!ఈ తాయిగండ వెధవలు యే దేశములను జూచి యీ దేశము కన్న గొప్పవని లొట్టలు వేయుచుండిరో యా దేశములందు గల సత్యశోధకులు భారతీయ విజ్ఞానశాస్త్ర ప్రతిభకు నమోవాకము లర్పించుట యెరుగరు - దివిసూర్యసహస్రప్రభాభాసమానమైన దివ్యతేజస్సును నిరంతరము నంధాంధతమసాల నడుమన దిరుగాడు దివాంధములు చూడగల్గు టెట్లు?స్వతంత్రభారతప్రప్రధమప్రధాని హైందవధర్మద్వేషి యగుటంజేసి ఇక్కడి విశ్వవిద్యాలయముల యందిట్టి శుంఠలు వానరయూధముల వలె చెలరేగిపోయినారు - నేటికి వారికి చేటుకాలము దాపురించినది!హిందువులు వెనుకటి వలె లేరు.బాధ గురువుల వలె వీరు కక్కిన హైందవ ద్వేషము యొక్క నిజరూపము తేటతెల్లమై వీరి వలననే నేటికీ కాలమునకు హిందువులు జాగరూకులైనారు.యే దేశవాసులును తమ స్వదేశమునకు చేయని యపకారమును భారతదేశపు వామపక్షీయులు పనిబడి చేసినారు - ముఖ్యముగ చరిత్రను శతృభావము పూని వక్రీకరించినారు,యేమి యాశించి?ఈ దేశమునకు సంబంధించిన ప్రతి విషయమును చెత్తయే,ఈ దేము నాక్రమించి యప్పుడిక్కడ నెలకొని యున్న శాంతిని ధ్వంసము చేసిన విదేశీయులు జగదేక వీరులు,ఈ దేపు రాజులు - శివాజీ మహరాజ్ మొదలుకొని హారాణా ప్రతాప్ వరకూ యెవ్వరైననూ క్రూరులే,బాబరు నుండి యౌరంగజేబు వరకు గల వారు మాత్రమే వీరికి ధర్మప్రభువులుగ కనిపించినారు,వీరు రాకుండినచో దేశమునకు చాల నష్టము జరిగెడిదను వరకు పోయినది వీరి పాండిత్యము - యేమి పైత్యకారి సిధ్ధాంతములు?ఇక్కడి యాచార వ్యవహారము లన్నియు ననాగరికములే,దీని నెల్ల బద్దలు కొట్టి విదేశీ భావజాలముతో నింపవలెనని బహిరంగముగ ప్రకటించిన ఒక వ్యభిచారి లౌకికత్వమున కగ్రగణ్యుడైన పండితుడట!ఆతని దోషములను వీరి యబధ్ధములను బయటపెట్టినచో లౌకికతత్వమునకు విరుధ్ధమట,ఇది యేమి చోద్యము!

     భారతీయ కాలమానము ప్రకారము ఈ విశ్వము ఒక కల్పము వెనుక ప్రభవించినది.నాటి పద్మకల్పము గడిచి నేటి శ్వేతవరాహకల్పమున నుంటిమి.ఇప్పటి విధాత యాయుర్దాయమున యేబది యేండ్లు పూర్తయి పరార్ధమున తొలి దినము నడుచుచున్నది.ఆరు మన్వంతరములు గడిచి యేడవది యైన వైవస్వత మన్వంతరము సాగుచున్నది.ఈ వైవస్వత మన్వంతరమున 28వ మహాయుగమునందలి కలియుగమున నుంటిమి.క్రీ.పూ 3102 కలిప్రారంభమని యెల్లర చేత నిర్ధారించబడినది!ఇవి యన్నియు పనిపాట్లు లేక ముక్కుమూసుకొని కారడవులందు యాశ్రమములు గట్టుకొని ఒంటరి పక్షుల వలె సంచరించు మునిమ్రుచ్చుల కాకిలెక్కలు గావు,నేటి యాధునిక వైజ్ఞానిక శాస్త్రపు లెక్కలతో సరిపోవు నిర్దుష్టమైన గణిత నియమము లనుటకు ఆధారము లున్నవి!విష్ణుపురాణమున గల వివరములతో లెక్కించిన ప్రస్తుతపు సృష్టి కాలము 4.32 బిలియను సంవత్సరములు ఆధునిక వైజ్ఞానిక శాస్త్రము ఇటీవల నిర్ధారించిన 4.5 బిలియను సంవత్సరముల భూమి వయస్సునకు చాల దగ్గరగా నున్నది.తొల్లి యారు మన్వంతరములు సంధి కాలముతో గలిసి (6 X 71 X 4320000 ) + 7 X 1.728 X 106 = 1.852 బిలియను సంవత్సరములు గడిచినవి.ప్రస్తుత మన్వంతరమున గడిచిన 27 మహాయుగముల కాలము 116.640000 మిలియను సంవత్సరములు.ఇప్పటి మహాయుగమున 1.728 X 106 + 1.296 X 106 + 864000 = 3.888 మిలియను సంవత్సరములు గడిచినవి.కలి ప్రారంభమై 3102 + 2015 = 5117 సంవత్సరములు గడిచినవి. అన్నింటిని కలిపిన మొత్తము 155.52 X 1012 + 1.973X109 + 0.00012053302 = 155,521,972,949,113 సంవత్సరములు - 155 ట్రిలియన్ సంవత్సరములు.మహా విస్ఫోటము నుండి పాశ్చాత్యులు లెక్కించిన విశ్వము యొక్క యాయుర్దాయము - 13.7 బిలియన్లు మాత్రమే!కానీ వారి గణనము నందు ఒక వైరుధ్యమున్నది!విస్ఫోటము సంభవించవలెనన్న అంతకు ముందర విస్ఫోటనము జెందు గుణముండి వ్యాపించు స్వభావము గల పదార్ధ ముండవలయును గదా యను యోచన వారు చేయలేదు.ఆ విలువ వారు సాధించిన మొట్టమొదటి విలువ కాదు,దఫదఫాలుగ మారుచు వచ్చినది - భావి కాలమున నూత్న యావిష్కారముల పిదప తరువాతి విలువ మరికొంచె మటునిటు జరిగి జరిగి మనవారి స్థిరాంకమునకు మరింత దగ్గర కావచ్చును!భూమి యొక్క గోళాకారమును నిరూపించదలచిన వాని కత్యంత క్రూరమైన మరణశిక్ష వేయుటకు చాల ముందరనే ఇచ్చటి ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞు లందరు ముక్తకంఠమున యొప్పుకొనిరి.మార్కండేయ పురాణము(54.12) నందు భూమి ఒక యంచున కొంచెము నొక్కబడి యున్నదని వర్ణించబడి యున్నది!

Hinduism is the only religion in which the time scales correspond, to those of modern scientific cosmology. The Hindu literature is work of a Genius. 
(Dr. Steinn Sigurdsson, Pennsylvania State University)

It looks like that the writers of Vedas and Puran came from the future to deliver knowledge. The works of the Ancient Arya Sages is mind blowing. There is no doubt that Purans and Vedas are word of God.
(Scott Sandford , Space Scientist, NASA)

How could Hindus (Aryas) have possibly known all this 6,000 years ago, when scientists have only recently discovered this using advanced equipment which did not exist at that time? Such concepts were found only recently.
(Dr. Kevin Hurley of the University of California at Berkeley)

     ఈ దేశపు ప్రాచీనుల శాస్త్రవిజ్ఞాన ప్రతిభకు ఇంకను సాక్ష్యము లడిగిన వానిని ఈ దేశము నుండి బహిష్కరించి తనకు నచ్చిన దేశమునకు బోవుటకు తగిన యేర్పాట్లను జేసి యత్యంత మర్యాద పూర్వకముగ సాగనంపుట మంచిది!"INCEPTION" అను యాంగ్ల చలనచిత్రము మీకు సుబోధకముగ దెలియవలెనన్న భారతీయ విశ్వసృష్టివాదము తెలియవలె, యేలనన యందలి కధ యంతయు ఒక కల,ఆ కల యందు మరొక కల యను విధమున చిక్కురొక్కురుగ నమర్చబడి యుండును.అది యంతయు బ్రహ్మసత్యం జగన్మిధ్య యను దానికి బింబరూపము!"MATRIX" యను మరొక యాంగ్ల చలనచిత్రము నందలి పాత్రధారులు పలికెడి పలుకు లన్నియు భారతీయ కర్మ సిధ్ధాంతమునునకు ప్రతిధ్వనుల వలె వినంబడును!ఈ దేశపు సంస్కృతీ వైభవమును విదేశీయులు పారవశ్యముతో కీర్తించుచుండగా స్వదెశీయు లీ దేశపు సంస్కృతీ వైభవము నెఱుంగని యజ్ఞానముతో ఈ దేశమున నేమి గలదని ధిక్కరించుచున్నారు - మరి యే దేశము నందైనను ఇట్టి సంస్కృతి పొడమిన వారింక కన్ను మిన్ను గానక తమను తాము బొగడుకొనుచు మిన్ను మన్ను యేకము జేయుచు నుండెడి వారు!గురుత్వాకర్షణ సిధ్ధాంత ప్రచారకుడైన ఐజాక్ న్యూటన్ మహాశయునికి 64 శతాబ్దములకు ముందరనే ఋగ్వేద సంహిత ఈ దృశ్యమాన ప్రపంచము నందలి ప్రతి వస్తువు మరియొక వస్తువుతో  యాకర్షించబడుట యను దృగ్విషయమును స్పష్టముగ నిర్వచించినది!నేడది తెలియవలసిన వారికెల్ల దెలిసినను గుర్తింపు కొరకు పట్టుబట్టున దెవరు?ఇంటిదొంగను ఈశ్వరుడైన పట్టలేడు గద,గడచిన చరిత్ర యందలి వాస్తవములనే మఱుగు పరచి యబధ్ధములను ప్రచారము చేసిన దుష్కర్ములు, శకకర్తల యునికినే కనుగొనలేని యసమర్ధులు ఈ దేశపు కీర్తి ప్రతిష్ఠల కొరకు పోరాడుట సాధ్యమా!

    ఆంగ్లేయులును వామపక్షీయులును ఈ దేశపు చరిత్రను కలగాపులగము చేసి యెట్లు విప్పుటయో తెలియని కొన్ని పీటముడులను వేసి మనపై వదలినారు.ప్రాచీన కాలము నందలి భారతదేశపు మేధావు లందరును తమ తమ గ్రంధములలో కాలనిర్ణయమునకు శాలివాహన శకమును ప్రమాణముగ స్వీకరించినారు.ఈ శకము క్రీ.శ 79 మార్చి 22న చైత్ర మాసారంభమున ప్రారంభించబడినది.ఈ చైత్ర మాసపు తొలి దినము దైవ అహోరాత్రమను యుగమునకు ఆది గనుక యుగాది పేరున చాల విశిష్టత నాపాదించినారు.కాని నేటి యువత జనవరి ఫస్టున జూపెడి యుత్సాహమున సగమేని యుగాది నాడు చూపుట లేదు - యెటు జూచిన నటు పరాధీనత యను దౌర్భాగ్యము గన్పట్టుచున్నది - ధిక్!అట్లు గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణిచే ప్రారంభించబడిన నాటి నుండి 1879 సంవత్సరములు గడిచిన పిదప 1957 మార్చి 22 నుండి భారత ప్రభుత్వము ఈ శాలివాహన శకమును అధికారిక కాలమానముగ స్వీకరించినది.అనగా ఇప్పుడు వ్యవహారములో నున్న గ్రిగేరియన్ క్యాలేందరు లోని సంవత్సరము నుండి 79 తీసివేసిన శక సంవత్సరము వచ్చును.ఒక గ్రిగేరియన్ తేదీకి సమానమైన శాలివాహన సంవత్సరపు దినమును లెక్కించుటకు చాల తతంగము లున్నవి!ఒక యుత్సాహవంతుదు దానిని సాధించి ఇచ్చట నిలిపినాడు.దాని ప్రకారము నేటి గ్రిగేరియన్ తేదీ "2015, October 04, Sunday" నకు సమానమైన శాలివాహన సంవత్సరము లోని తేదీ "1937, ఆశ్వీజము 12, రవివారము" యగును.

     ఈ శాలివాహనులనే శాతవాహనులని కూడ వ్యవహరించెదరు.తొలుత నాగజాతికి చెంది యాంధ్ర దేశమున ప్రాబల్యము వహించి యుండవచ్చును.ఈ నాగ మరియూ నాంధ్ర పదములు ప్రాచీన సాహిత్యమందు కొన్ని చోట్ల సమానార్ధకముగ వాడుటయును గలదు.విశ్వామిత్రుని చేత "ఏతమేవా ఆంధ్రేన పుళిందేన చాపి" యని శపించబడిన యట్లు వీరి నుదహరించి ప్రస్తావించబడి యుండుట వలన వీరు బహుశా యాటవిక జాతియై యుండవచ్చును!చరిత్రకారులును దీనిని ధృవీకరించుచున్నారు.ఈ జాతి యందలి శాలివాహనుని తల్లికి ఒక సాధువు నీ కుమారుడు రాజ్యస్థాపన చెయునని జోస్యము చెప్పినాడనియూ నా తల్లి కొడుకునకు జెప్పగా నాతడు క్రమముగ నాటవికత్వమునకు దూరమై తన నాయకత్వపు లక్షణములతో రాజ్యస్థాపన చేసి శాలివాహన వంశ మూలపురుషుడైనాడని ఒక ఐతిహ్యము, ఒక రాజునకు పులి మీద స్వారీ చేయు బాలుని గురించిన స్వప్న వృత్తాంతము దీనినే సూచ్యార్ధముగ చెప్పుచున్నది కాబోలు!మౌర్యులు వీరిని ఢీకొని సామంతులనుగ జేసుకొని రనుటకు తగిన యాధారములు లేకపోవుట వలన వీరలే ఇచ్చా పూర్వకముగ మౌర్యులకు సామంతులై విదేయత జూపినందుననే వీరికి గల యాంధ్రభృత్యు లను విశేషణము తిరస్కార పూరితము వలె గాక పురస్కారము వలె నుదహరించబడి యుండవచ్చును!

     సుమారు క్రీ.పూ 230 ప్రాంతములలో మౌర్యసామ్రాజ్య పతనము వలన గత్యంతరము లేక శ్రీముఖ శాతకర్ణి స్వతంత్రించి "యేకరాట్" బిరుదాంకితునిగ యాంధ్ర శాతవాహన రాజ్యస్థాపన జేసినాడు.క్రీ.శ 78 నుండి క్రీ.శ 102 మధ్య కాలమునకు జెందిన శాతవాహన ప్రభువైన గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణియే శాలివాహన శక ప్రారంభకుడు!తన తాత తండ్రుల కాలమున పరాధీనమైన భూభాగములను విడిపించుకొను రాజ్యవిస్తరణ క్రమమున శక పల్లవ క్షహరాటులు మొదలగు ననేక రాజ్యములను జయించి   మరుసటి చైత్ర మాసము నుండి శాలివాహన శకమును ప్రకటించినాడు,ఇంతవరకు నంతయు సుబోధకముగనే యున్నది గద!కాని మన చరిత్రకారులు దీని కొక యదనపు వివరమును గలిపినారు - శాలివాహన యను పదమునకు గానీ వారి వంశమునకు గానీ యే సంబంధమునూ లేని కనిష్కుని కీ శాలివాహన శకముతో సంబంధమును కలిపినారు - ఈతని కాల నిర్ణయము నిజముగ మైరావణ చరిత్రయే!చరిత్రకారులు క్రీ.శ 1913 నుండి క్రీ.శ 1960 సంవత్సరముల నడుమ నెన్నియో శిఖరాగ్ర సదస్సుల నేర్పరచుకొని యన్నిసార్లు కూలంకషముగ చర్చలు జరిపినను సర్వజనామోద యోగ్యమగు కాలమును నిర్ణయించలేకపోయినారు.క్రీ.పూ 57,క్రీ.శ 78,,క్రీ.శ 115,,క్రీ.శ 128,,క్రీ.శ 134,,క్రీ.శ 144,,క్రీ.శ 230 మరియు నితరములలో నేదైనను గావచ్చునట?ఒక మానవుని కిన్ని జన్మదినములా!చివరిగా 2001లో Harry Falk యను నతడు యవన జాతకము నందుగల ఒక ప్రస్తావనను బట్టి కనిష్కుని రాజ్యపాలన మొదలైనది క్రీ.శ 127 గా నిర్ధారించినాడు.ప్రస్తుతము జరుగుచున్న వ్యవహారము అన్ని తేదీలను ఒక పట్టిక యందు వేసి ఆయా తేదీలకు సరికొత్త యాధారములు దొరకినప్పుడల్లాను ఆయా గడు లందు మార్కులను వేయుట - దీని కన్నాను బహిరంగ వేలము ప్రశస్తము గద!ఇంకను విచిత్రము ఈతని పేరున గాక కుషాను శకమను మరి యొక శకము గలదు - దాని తొలి సంవత్సరము క్రీ.శ 227.కనిష్కు డొక్కదే శాలివాహన శకమునూ కుషాను శకమునూ స్థాపించుట యెట్లు సాధ్యము?

     ఈ శాతవాహనుల ప్రాభవము నందొక యపూర్వమగు రహస్యము గర్భితమై యున్నది!తొలుత వీరతి సామాన్య స్థితి నుండి రాజ్యస్థాపన చేసి క్షత్రియ వర్ణమున కెగబ్రాకినారు!కొందరు చరిత్రకారులు తొలిదశలో సాధ్వహణు లను పేరున వైశ్య వర్ణము వారని కూడ వాదించుచండిరి!శ్రీముఖ శాతకర్ణికి యేక బ్రాహ్మణు డను విశేషణము గలదు - శాతవాహన చక్రవర్తులు బ్రాహ్మణులని చరిత్రకారు లందరు నంగీకరించినారు!ఆది యందు బ్రాహ్మణులు కానివారు బ్రాహ్మణు లగుట యెప్పుడు జరిగినది?చాతుర్వర్ణము యేకశిలాసదృశమే యైనచో ఇదెట్లు సంభవించును?అగస్త్యుని కుంభసంభవుడని యందురు, యే మానవుడైన కుంభము నందు పుట్టునా!బహుశ కుంభకారుల యందు పుట్టియు జ్ఞానాధిక్యముచే నందరను మెప్పించి యట్లు బ్రాహ్మణులు సైతము నమస్కరించు స్థానమున కెదిగి యుండవచ్చును!ప్రతి భావమును సౌందర్య భరితము చేసి యలంకారికముగ జెప్పుట భారతీయుల జీవలక్షణము - పై విలువను సూచించుటకు ఛందస్సు నుపయోగించి శ్రీకృష్ణుని కీర్తించుట దేనికి?వేదవ్యాస విరచితమైన జయేతిహాసము నందును ఒక కుంభసంభవుడు గలడు - ద్రోణాచార్యుడు!స్వయముగ తానే యబ్రాహ్మణత్వము నుండి బ్రాహ్మణత్వమున కెదిగిన ద్రోణుడు నిష్కారణముగ యేకలవ్యునిపై నేల కులాధిక్యతను ప్రదర్శించును?ఐనను, పనిపడి యొకడు శిఖరము గోరి నాకు సత్వము గలదు,నేను దీనిని సాధించగలనను గొప్ప యాత్మవిశ్వాసము గలిగియుండి ఠవఠవలతో చెలరేగునప్పుడు యే చాతుర్వర్ణము,యే కులభేదము,యే బ్రాహ్మణ్యము వాని నాపగల్గును?శాతవాహను లది సాధించినారు, అది యొక్కటియే గాక సనాతన ధర్మమునూ ద్రవిడ సంప్రదాయమునూ కలగలిపి మొత్తము భారతదేశపు సంస్కృతి యందు యేకత్వమును సాధించినారు!

     ఈ శాలివాహన శకమునకు ముందు విక్రమ శకమును బట్టి కాలనిర్ణయము చేసెడి వారు.గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి తన విజయ యాత్రలలో గెలిచిన వారిలో ఉజ్జయిని ప్రభువైన విక్రమార్కుడు ఈ విక్రమ శక స్థాపకుడు!ఈ శకము క్రీ.పూ 57 నుండి సాగుచున్నది.యజ్ఞ శ్రీ శాతకర్ణి ఉజ్జయిని పై గెలుపు సాధించు వరకు గల కాలము నందు రచించబడిన గ్రంధములలో నిదియే యుదహరించబడినది.ఇప్పటి నేపాళ దేశమున నిది యధికారిక కాలమానము.కాని మన చరిత్రకారులకు ఉజ్జయిని నేలిన విక్రమార్కుని జాడ కనిపించ లేదు,ఇది యేమి చిత్రము?అనామకు డెవ్వడునూ శక స్థాపకుడు కాలేడు గదా!శక స్థాపకుడు వాస్తవ ప్రపంచమున లేడనుట యెట్లు పొసగును?ఆతడు దొరకకపోవుట చేత ఈ శకమునకు కర్తగా గుప్త వంశపు చంద్రగుప్త విక్రమాదిత్యుని దెచ్చి నిలిపినారు - ఈతని కాలము క్రీ.శ 375 నుండి క్రీ.శ 415 వరకు గలదు,యే ప్రభువైన తన ప్రాభవమును బట్టి శకమును స్థాపించగోరు వాడు అన్ని సంవత్సరములు వెనుక నుండి ప్రారంభించుట యెట్లు హేతుబధ్ధమైనది?ఈ శకము తొలుత కృతశకమనియు తదుపరి మాల్వేశశకమనియు పిలువంబడి క్రీ.పూ 57 నుండి విక్రమార్కుని ప్రాభవమును బట్టి విక్రమశకమనియు నుదహరించబడుచున్నది.మహాకవి కాళిదాసు తన జ్యోతిర్విద్యాభరణ మను కావ్యమును రచించి యందలి ప్రధమాధ్యాయము నందు కలియుగము ప్రారంభమై 3,045 సంవత్సరములు గడచిన పిదప విక్రమ శకము ప్రారంభమైనదని ప్రస్తావించినాడు.కలియుగ ప్రారంభము క్రీ.పూ 3102 యని ఖచ్చితముగ దెలిసినది గనుక దానిని బట్టి లెక్కించిన క్రీ.శ 57 నుండి విక్రమ శకము మొదలైనదని నిర్ధారింపవచ్చును.మరియు దుర్మార్గ యేమన విక్రమార్కుడు వాస్తవ ప్రపంచమున లేడని చెప్పుటయే గాక ఈ కాళిదాస మహాకవిని గూడా గుప్త వంశపు చంద్రగుప్త విక్రమాదిత్యుని కాలమునకు జరిపినారు కాని యదే జ్యోతిర్విద్యాభరణ కావ్యములో గ్రంధ రచన కాలమును కలి ప్రారంభమైన పిదప 5,067 యని చెప్పుకొని యున్నాడు!ఈ సంవత్సరము విక్రమ శకారంభము తదుపరి వచ్చు క్రీ,పూ 35తో సరిపోవుచున్నది - విక్రమార్కుని యునికికి సాక్ష్యములను గనిపెట్టుట మాని ఈ యెగలాగుడు దిగలాగుడు వ్యవహారముల కేల తెగబడినారో తెలియదు!

     అందులకే పెద్దలు "నాయనా, పరిధిని దాటిన జ్ఞానము శిరోభార హేతువు,కనిపించిన ప్రతిదాని పైన ప్రశ్నలను సంధించకురా!" యని పదే పదే హెచ్చరించినారు - నేను విందునా?నేనైనను దారిన బోవు చెత్త నంతయు నెత్తి తెచ్చుకొని తలపై పోసుకొనుటకు మూర్ఖుడను గాను - ఈ మధ్యనే యెంతకాలమీ క్రీస్తు శకమును బట్టుకొని వేలాడుట, మనదైన శాలివాహన శకముండగ నీ పరదేశపు కాలమానమున కేల ప్రాధాన్య మిచ్చుట యను రంధి పుట్టినది!గ్రిగేరియన్ సంవత్సరము నుండి 79 వెనుకకు జరిపిన కేవలము సంవత్సరమే వచ్చును,కానీ ఒక గ్రిగేరియన్ తేదీకి సమానమైన శాలివాహన సంవత్సరపు దినమును లెక్కించుటకు చాల తతంగము లున్నవి!మరి తేలికైన పధ్ధతిలో ఒక గ్రిగేరియన్ క్యాలెండరు తేదీ నుండి శాలివాహన శకపు తేదీని రప్పించుటకు మార్పిడి సౌకర్యము గలదా యని వెదుకగా వలసినది దొరికినది!నాకన్న ముందరనే ఒక బుధ్ధిమంతుని కీ యూహ పొడముటయు మార్పిడి సౌకర్యమును సాధించుటయు గూడ జరిగిపోయినది!అసలు లక్ష్యము నెరవేరినది గాని శకపురుషుల పట్ల మన చరిత్రకారులు జూపిన నిర్లక్ష్యము దుర్భరముగ నున్నది.నాకు దగుల్కొనిన ఈ ధర్మసందేహములు మాత్రము ఇంతలో దీరునవి గావు!క్రీస్తు శకముతో సర్దుకుపోవచ్చును గద, తేదీలను వ్రాయుట యందు నీకింత పట్టుదల యేల యని మీరడుగవచ్చును - కృత,త్రేత,ద్వాపర,కలి యుగములకు 4:3:2:1 నిష్పత్తిలో కాలపరిమాణము నేల నిర్ధారించిరో తెలియునా!కృత యుగము నందు మానవుని యాయుర్దాయము 400 సంవత్సరములు,త్రేతా యుగము నందు మానవుని యాయుర్దాయము 300 సంవత్సరములు,ద్వాపర యుగము నందు మానవుని యాయుర్దాయము 200 సంవత్సరములు,కలి యుగము నందు మానవుని యాయుర్దాయము 100 సంవత్సరములు - కాని ఇప్పటికే యేబది వచ్చునాటికి చత్వారము నుండి హృద్రోగము వరకు నానా విధముల యనారోగ్యములు దాడి చేసి దాని నింకను కుదించుచున్నవి!ఈ కొంచెము కాలమైనను ఇట్టి గొప్ప దేశమున బుట్టితిమి గదా యని భావించుకొన్నచో మానస మానంద భరిత మగును గద!

     యే కాలము నందైనను ఒక సత్పురుషుడో ఒక దుర్జనుడో ప్రభావశీలియై తాను ప్రభవించిన సమాజము నంతటిని తన వెంట నడిపించుకొని యసదృశుడుగ చెలరేగిపోవుట చూడవచ్చును.సజ్జనుడు ప్రభావశీలియైన సమాజము వృధ్ధిని బొందును,దుర్జనుడు ప్రభావశీలియైన సమాజము నానాటికి దిగజారుచు పూర్తిగ క్షయించి పోవును!నూతనముగ ప్రభాశీలి యగుచున్నవాడు సజ్జనుడా దుర్జనుడా యని మొదటనే గుర్తు పట్టగలిగిన యెడల దుర్జనుని బారిన పడు దుస్థితిని తప్పించుకొనవచ్చును గద!వెనుకటి తరముల యందలి సజ్జనులను కీర్తించుకొనుచు వారి పరంపర భగ్నము గాకుండగ జూచుకొనుట, దుర్జనులు ప్రభావశీలురగుటకు హేతువుల నెరిగి యట్టివారు మరల పెరుగకుండగ జాగ్రత్తలు దీసుకొనుటయు చరిత్ర పఠనమునకు ప్రధమ లక్ష్యము గావలెను,అట్టి యెడ చరిత్రను సత్యదూరములగు విషయములతో భష్టుపట్టించుట పరమ నీచకార్యము?!ఇప్పుడిప్పుడు ప్రజలయందు స్వధర్మము పట్ల యాసక్తి మొదలైనది.ఇప్పుడిప్పుడు ప్రజలయందు స్వదేశము పట్ల యనురక్తి పెరుగుచున్నది.ఇప్పుడిప్పుడు ప్రజలయందు సత్యశోధన పట్ల నిబధ్ధత యున్నట్లు కనబడుచున్నది.


హైందవ ధార్మిక క్షాత్రమను కృధ్ధసింహము జూలు విదల్చి గర్జించుచున్నది!

134 comments:

 1. వారములోని రోజులకి మన జ్యోతిశ్శాస్త్రంలోని గ్రహాల పేర్లు ఎలా వచ్చాయో ఎవరయినా ఆలోచించారా? పోనీ, మనం అలా పెట్టుకున్నాము సరే, మరి ప్రపంచమంతటా సూర్యుని రోజయిన రవి వారానికి Sunday ఇత్యాది పేర్లు అదే వరుస క్రమంలో, అవే గ్రహాల పేర్లు ఎలా పెట్టబడ్డాయో, ప్రపంచమంతటా అవి ఎలా వాడుకలోకి వచ్చాయో చెప్పగలరా.. అదీ భారతీయ విజ్ఞాన శాస్త్ర గొప్పదనం. ముందు అది తెలుసుకుంటే, ఎవరు ఈ ప్రపంచానికి అజ్ఞానం నుండి జ్ఞానం వైపు మార్గదర్శనం చేసారో అర్ధమవుతుంది. మంచి విషయాలని మాతో పంచుకున్నందుకు ధన్యవాదములు.

  ReplyDelete
 2. అయ్యా,
  నేను విన్నది కలియుగము అన్ని యుగాలకన్నా పెద్దదనీ, సత్యయుగము అన్ని యుగాలకన్నా చిన్నదనీ! మీ వ్యాసంలో మరోలా వుంది. తప్పు నాదైతే వివరించగలరు, పొరపాటు మీదైతే సరిచేయగలరు.

  సత్తిబాబు.

  ReplyDelete
  Replies
  1. నేను చూసిన అన్ని చోట్లా అలాగే ఉంది.అవన్నీ విష్ణు పురాణం లాంటివాటి లోని అంశాలే!

   Delete
 3. అయ్యా,

  ప్రస్తుత భౌతికశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం విశ్వం యొక్క ఆయుర్దాయం 13.7 బిలియన్ సంవత్సరాలు సరిచేయగలరు! 13.7 బిలియన్ ( American system) = 13.7E9.

  సత్తిబాబు.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ఆ నంబరు వెనకటిది కాబోలు?13.6 అని ఒక చోట ఉంది.ఇప్ప్పుడు చూస్తే రీసెంట్ వాల్తూ అని 13.7 అని ఉంది!సరే మారుద్దాం,పైన చెప్పీంట్టు ఇంకా యెన్నిసార్లు మారుతుందో?

   Delete
 4. మంచి వ్యాసం! మరో రెండు మూడు మార్లు కచ్చితంగా చదువుతాను!

  సత్తిబాబు!

  ReplyDelete
 5. మంచి విషయమున్న వ్యాసం ధన్యవాదాలు

  ReplyDelete
 6. _/\_

  ఙానాన్ని పంచినందుకు ధన్యవాదములు :)
  ముఖ పుస్తకములో లింకు పంచేసా ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. అడగటం అతి అని తెలుసు కానీ కొన్ని పదాలకు అర్థాలు ఇవ్వాల్సింది లేకుంటే మేము బయట వెతుక్కోవాలిక ... చిన్నప్పుడు తెలుగు పుస్తకలో పాఠం చివర లో అర్థ ప్రతి పద అర్థాలు ఉండేవి అలా ;)

   Delete
  2. పెద్ద పెద్ద గ్రంధాలకి అచ్చుతప్ప్పుల పట్టికలాగా:-)
   అది సాగి మరో వ్యాసం అంత పెరుగుతుందేమో:-(

   Delete
 7. jayamu jayamu rushi paramparaku.

  ReplyDelete
 8. మంచి వ్యాసం అని అందరు అంటున్నారు. నా లాంటి సామాన్యుల కోసం మామూలు తెలుగులో తిరిగి వ్రాయగలరా?

  ReplyDelete
  Replies
  1. మూడు రకాల ఫార్మట్లు తయారు చేసి అన్నిట్లోకి ఇదే బావుంటుందని దీన్ని ఖాయం చేశా:-)
   ఈ యమహాహా భారతం లాంటి మహా గంబీరమైన పురాణమంతట్ని మళ్ళీ తిరగ రాయాలా:-(

   Delete
 9. ఆధునిక వైజ్ఞానిక శాస్త్రము ఇటీవల నిర్ధారించిన 4.5 బిలియను సంవత్సరముల భూమి వయస్సునకు చాల దగ్గరగా నున్నది.
  who told you modern science is correct? WHO?

  (Dr. Steinn Sigurdsson, Pennsylvania State University)
  (Scott Sandford , Space Scientist, NASA)
  (Dr. Kevin Hurley of the University of California at Berkeley), who are these? there are idiots everywhere!

  !"INCEPTION" అను యాంగ్ల చలనచిత్రము మీకు సుబోధకముగ దెలియవలెనన్న భారతీయ విశ్వసృష్టివాదము తెలియవలె, really?, you can just read the story, many blogs are there explaining it clearing the confusion.

  "MATRIX" యను మరొక యాంగ్ల చలనచిత్రము నందలి పాత్రధారులు పలికెడి పలుకు లన్నియు భారతీయ కర్మ సిధ్ధాంతమునునకు ప్రతిధ్వనుల వలె వినంబడును! yes, cuz, they followed Indian philosophy to write their script!
  these are just movies, mind you! just for entertainment, not for enlightening you!
  Understanding Indian philosophy needs things far more bigger and better than movies!

  గురుత్వాకర్షణ సిధ్ధాంత ప్రచారకుడైన ఐజాక్ న్యూటన్ మహాశయునికి 64 శతాబ్దములకు ముందరనే ఋగ్వేద సంహిత ఈ దృశ్యమాన ప్రపంచము నందలి ప్రతి వస్తువు మరియొక వస్తువుతో యాకర్షించబడుట యను దృగ్విషయమును స్పష్టముగ నిర్వచించినది! who told you newton is correct?? WHO?? http://www.amnh.org/explore/science-bulletins/astro/documentaries/gravity-making-waves/essay-newton-vs.-einstein-vs.-the-next-wave

  Read that, Einstein corrected Newton, and nobody is sure that Einstein himself will be corrected by Quantum theory in future!!

  స్వదెశీయు లీ దేశపు సంస్కృతీ వైభవము నెఱుంగని యజ్ఞానముతో ఈ దేశమున నేమి గలదని ధిక్కరించుచున్నారు Then. why did you need three foreigners opinion? you could have chosen aryabhatta, brahmagupta, chanakya! right dude!
  you can flirt with that communist as much as you want, but don't degrade India!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Question:Then. why did you need three foreigners opinion?
   Answer:I gave their references to the fellows who ARE NOTbelieving Indians are worthy to mention,I never will give ant reference foolishly,you have to mind it.

   Moreover You seem to have anger/frustration on something/somebody?I told already to everybody that I won't permit such hatred.

   Delete
 10. గురుత్వాకర్షణ సిధ్ధాంత ప్రచారకుడైన ఐజాక్ న్యూటన్ మహాశయునికి 64 శతాబ్దములకు ముందరనే ఋగ్వేద సంహిత ఈ దృశ్యమాన ప్రపంచము నందలి ప్రతి వస్తువు మరియొక వస్తువుతో యాకర్షించబడుట యను దృగ్విషయమును స్పష్టముగ నిర్వచించినది!

  some idiot has already wrote a blog about this, get this to your THICK HEADS, Newton is wrong!!! and so is your conclusion!!! basically, vedas never go wrong, its the people who interprets them!
  If I have to explain more, newton's gravity works only for terrestrial applications, on a bigger scale like satellite communications, Einstein is the guy, who said sorry to newton(1600's), as he proved Newton wrong(around 1905). well, an Indian scientist can prove Einstein also is wrong, not with vedas, of course, but, with Quantum Theory! now, don't tell me quantum theory is also there in vedas! please!

  ReplyDelete
 11. When Newton himself is so wrong, why you idiots are trying so hard to beat him?? (of course, we know that you are grand dads of idiots) from now on you, better keep searching for things in vedas about how to beat Einstein! good luck to you all, including that Rowdy! cuz, including the computer you are using right now, and the internet, are from EINSTEIN, not, NEWTON, you thick skin, B' IDIOTS!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous6 October 2015 at 12:22

   WE hindus need not to beat them:-)They are beating themselves:-)
   ----------------------------
   Modern physics began when Maxwell presented his wave equations in 1900 and Einstein suggested special relativity in 1905 and general relativity in 1915. Despite considerable scientific skepticism, these theories met every experimental and logical test their critics could devise. Their predictive success surprised even their advocates, e.g. in 1933 Fermi’s formulas pre-discovered the neutrino (a particle with no significant mass or charge) well before nuclear experiments
   verified it in 1953. Dirac’s equations similarly predicted anti-matter before it too was later confirmed. These and other stunning successes have made the theories of quantum mechanics and relativity the crown jewels of modern physics. They have quite simply never been shown wrong.Yet, a century later, they still just don’t make sense. As Kenneth Ford says of quantum theory:“Its just that the theory lacks a rationale. “How come the quantum” John Wheeler likes to ask “If your head doesn’t swim when you think about the quantum,” Niels Bohr reportedly said, “you haven’t understood it.” And Richard Feynman … who understood quantum mechanics as deeply as anyone, wrote: “My physics students don’t understand it either. That is because I don’t
   understand it.””

   The need is not for more proofs or applications but for more understanding. Physicists know the mathematics, but cannot connect it to their practical knowledge of the world, i.e. the theories are useful but not meaningful. Physics has theories that work but which make no sense, e.g. Feynman observed that an electron traveling from A to B acts like it simultaneously traverses all possible intervening paths. His “sum over histories” theory gives the mathematics to do this calculation,and it predicts quantum outcomes well. Yet while most scientific theories increase understanding,this theory seems to take understanding away. How can one electron simultaneously travel all
   possible paths between two points?

   It is ironic that relativity theory and quantum theory not only contradict much of what we know (or think we know) of the world, they also contradict each other. Each has its domain - relativity describes macro space-time events, and quantum theory describes micro sub-atomic events. Eachtheory works perfectly within its own domain, but combining them creates contradictions,
   ----CDMTCS Report,Brian WhitWorth- Massey University,Albany,NewZealand

   Delete
 12. నన్ను చెత్తడబ్బా అని పిలుస్తూ వాళ్ళ వారాల పేర్లే మనవాళ్ళు కాపీ కొట్టారని యెందుకు అనుకోకూడదు అని ప్రశ్నించిన అనామక వ్యక్తి కొంచెం ఓపిక చేసుకుని గూగులిస్తే కొన్ని అతి మామూలు నిజాలు తెలిసి ఉండేవి!ఇప్పటి గ్రిగేరియన్ క్యాలెండరు క్రీ.శ 1582 నుంచి మొదలైంది.అంతకు ముందు జూలియన్ క్యాలెండరు ఉండేది.అది క్రీ.పూ 45 నుంచి మొదలైంది.ఇదీ ఈ అనామక వ్యక్తి గారి దేసభక్తి పూరితమైన పాండిత్యం!అనామకంగా కాబట్టి ఇంత చెత్త కామెంటు వెయ్యగలిగాడు కాబోలు?!

  నేను ఇక్కడ చెప్పిన విషయం యేమిటి?వీళ్ళ యేడుపు యేమిటి?ద్వారక ప్రాచీనతని యెలా కొల్చారు?కార్బన్ డేటుంగ్ మెధడ్ ఉపయోగించి కనుక్కున్నదే కదా ఆ లెఖ్ఖ.అంటే రుజువులూ సాక్ష్యాలూ దొరికాక కూడా మన దేశం గురించి మనం పొగుడుకోవటానికి సిగ్గు పడటమే కాకుండా వాస్తవాల్ని చూపించి మనవాళ్ళ గొప్పతనాన్ని గురించి ఓ రెండు ముక్కలు చెప్తే వెక్కిరిస్తున్నారు?వ్యాసుడు కంప్యూటరు కనుక్కున్నాడు,అందులోనే యమస్పీడుగా టైప్ చేశాడు అని వెక్కిరించిన వ్యక్తి యేమి చదివాడు?అతని సంస్కారం యేమిటి?

  అంటే అన్నానంటారు గానీ వీరికి ఈ దేశంలో ఇంత చెత్త కనిపించినప్పుడు మిగతా దేశాల్లో యే దేశమయినా ఇంతకన్నా గొప్పగా కనిపిస్తే వెళ్ళి ఆ దేశంలోనే ఆ సంస్కృతితోనే మమేకమై గర్వంగా బతక వచ్చు కదా!

  నీ కన్నా ముందు పుట్టిన వాళ్ళు అప్పటి కాలంలో ఆ మాత్రం వూహించడమే అధ్భుతం అనేది కూడా గమనిక రానంతగా మాతృదేశద్వేషం నిలువెల్లా యెక్కిపోవటానికి కారణమేమిటి?

  ReplyDelete
 13. అస్సలు రామాయణం అంటేనే ఈ పొస్ట్లాగా కాపీ పేస్టు అంటే వొప్పుకుంటావా?? తట్టుకునే దమ్ముటే నువ్వుగానీ, ఈ పోస్టు చూసి సంకలు గుద్దుకుంటున్నవాళ్ళుగానీ ఆరుద్ర రాసిన 'రాముడికి సీత ఏమౌతుంది ' చదవండి

  ReplyDelete
  Replies
  1. అది నేనూ చదివాను,అయితే ఏంటి?

   Delete
 14. ఇక్కడ అసభ్యంగా కామెంటు చేసిన వాళ్ళ కామెంట్లు సాయంకాం 5 ఫం తర్వాత ఉండవు.యెవ్వరూ స్పందించకండి.కనీసపు సభ్యతా సంస్కారాలు కూడ అలేని యెదవలు మీకు యెంత దేశభక్తి ఉందో మీ బూతుల భాష చూస్తుంటేనే తెలుస్తుంది,నేను మీలాంటి ఉల్ఫాటుల్ఫా గాళ్లకి బెదిరే రకాన్ని కాదు.నేనొక్కణ్నే మీ అందరి తాత తీస్తా - ఖబడ్దార్?!

  ReplyDelete
 15. నువ్వు నమ్మేది తప్పు అంటేఅ అస్భ్యతన్నమాట. వాళ్ళేం చేతగాక వూర్కోలేదు. నిజా నిజాలేవో వెరిఫయ్ చేసుకోని స్పందిస్తారు. మొత్తానికి బూతులు అందుకున్నావన్నమాట

  ReplyDelete
  Replies
  1. బూతులను అందించాలనే అందించారన్న మాట!పైన గంభీరంగా "who told you modern science is correct? WHO?" అని బడాయి పోజులు కొట్టినపెద్దమనిషిదీ వ్యంగ్యమేననై తెలుసు.అతని రాతల్ని నాకు అంతగట్టి న్యూతన్ వాదం తప్పంటున్నావుగా ఇదియట్ అనటం లోనే గెలివి యే స్థాయిలె ఉందో అర్ధమైంది!

   నువ్వు నమ్మేది తప్పు అని చెప్పడానికి అసభ్యతని వాడుకునేవాళ్ళు యే రకం స్థాయిమనుషులె నువ్వు చెప్పు,నాకు చెవులో పువ్వులు పెట్టొద్దు.సూటిగా మాట్లాడు సుత్తి లేకుండా?!

   యెడ్డెం తెడ్డేంగా యెకసెక్కాలు ఆడితే కుదరదు,పాయింటుకి రా:-)

   Delete
 16. >>అది నేనూ చదివాను,అయితే ఏంటి?
  నిద్ర పోయెవాడ్ని లేపొచ్చుగాని, నీలా నటించే వాడ్ని లేపడం ఎవడితరం అవుతుందిలే

  ReplyDelete
 17. ఐనా హరిబాబూ! ఎలాంటివాడివి ఎలా ఐపొయావు? రాష్ట్రం విడిపోక ముందు నీ పోస్టులు ఎలా వుండేవి.. ఇప్పుడేమైంది నీకు. ఎవ్వడూ చదవట్ట్లేదని ఇలాంటి ఎత్తిపోతలు మొదలెట్టావా?(మందు సుదనుడిల్లాగా). నా మాటవిని రిటైర్మెంటు తీసుకో.

  ReplyDelete
  Replies
  1. తెలంగాణా వాళ్ళు చెరువులు తవ్వుకుంటుంటే.... వాటికి నీళ్లెక్కడివి అని ప్రశ్నించిన అపర మెధావినా నువ్వు రెటైర్ అవ్వమనెది... హన్నా.. నీకు దేశభక్తిలేదంతే. మనం గొప్పోళ్ళని చెప్పాలంటే అవతలి వాళ్ళని ఎదవలు అని తీరాలంతే అని గొప్ప సూత్రం కనుగొన్న ఈ దేశ భక్తుదికి పరమ వీర చక్ర బిరుదివ్వల్సిందిగా విగ్నప్తి చెస్తున్నాం..

   Delete
  2. నాయనా అన్వేషూ నాకు తెలియనిది అడిగి తెలుసుకోవాలని ప్రశ్న వేశానె గానీ వెక్కిరింత కాదు,అక్కడే చెప్పాను నన్ను తప్పు పట్టిన వాళ్ళకి.దొంగలు పడ్డ ఆర్నెల్లకి మొరినట్టు నువిపూడు దాన్ని పట్టుకుని వేలాదనఖ్ఖర లేదు.

   తెలియనిది కూడా తెలిసినట్టు పోజులు కొట్టడం నేనెప్పుడూ చెయలేదు,ఇతర్లు చేస్తే నాకు చేతనైతే ఒక పోటు పొదవకుండా వూరుకోను.పాయింటు ఉంతే మాట్లాడు లేకపోతే మొసుకు పో!

   Delete
  3. @anon of "ఎవ్వడూ చదవట్ట్లేదని ఇలాంటి ఎత్తిపోతలు మొదలెట్టావా?(మందు సుదనుడిల్లాగా). నా మాటవిని రిటైర్మెంటు తీసుకో"

   ans:ముందు నామీద జాలిపడ్దం మానేసి నీ సొంతపన్లు చూసుకో!నా బ్లాగు గురించి నా పోష్టుల గురించి నువ్వు బెంగ పడనఖ్ఖర్లేదు.పాడిందే పాడరా అన్నట్టు గాక యెప్పటికప్పుడు సబ్జెక్టులు మార్చుకుంటూ నా కిష్టమైనట్టు రకరకాల పధ్ధతుల్లో రాస్తున్నా.అందరు బ్లాగర్లలాగే చదివేవాళ్ళు చదువుతారు,ఆసక్తి లేనివాళ్ళు మళ్ళీ రారు అనుకుంటున్నా - అంతే!

   యేదయినా పాయింటు నీకు నచ్చకపోతే నిరభ్యంతరంగా చెప్పవచ్చు - అది సబబనిపిస్తే ఒప్పుకుంటాను,లేదంటే నా కారణం చెప్పి వూరుకుంటాను - ఇంక నీకు జాలిపడాల్సినంత కల్లబొల్లి వెటకారం దేనికి?

   సాక్ష్యాధారాలు సేకరించితే యెత్తిపోతలా?అవేవీ లేకుండా బూతులూ వెక్కిరింతలతో మాట్లాడితే నీ దృష్తిలో సరుకున్నట్టా?అలా నీకు నచ్చేట్టు రాయడం నాకు చేతకాదులే!

   Delete
 18. @anon of "నిద్ర పోయెవాడ్ని లేపొచ్చుగాని, నీలా నటించే వాడ్ని లేపడం ఎవడితరం అవుతుందిలే"

  ans:ఇండియాలో ఉన్న నువ్వు కంబోడియా రామాయణం చదువుతావా?ఇక్క ద ప్రచారంలో ఉన్నది వాల్మీకి రామాయణం.అయినా మిగతా రామాయణాల సంగతి యెత్తి రాముడికి సీత చెల్లెలవుతుంది అనో రాముడు శూర్పణఖని లొట్టలేసుకుంటూ చూశాడు అనో సీతకి రావణాసురుణ్ణి చూడగానే మైమరపుతో చెమట్లు పట్టేసినాయి అనో అంటే దానికి నేనిదివరకే అన్నట్టు "జానకి విముక్తి" కధలో జానకికి కనిపించిన వాడికల్లా కన్ను కొట్టే అలవాటు ఉందేదండీ,అందుకే వాళ్ళాయనా అత్తగారూ అట్లా తిడుతున్నా కొడుతున్నా పడి ఉండేది.వాళ్ళు మామూడిళ్ళవతలే ఉండేవాళ్ళు అని నేనంటే యెలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది!కంబణ్ణ్ణి ఇష్తపడేవాళ్ళు అతన్ని చదువుతారు,మొల్లని ఇష్తపడేవాళ్ళు ఆమేని చదువుతారు - వీటిని వొదిలేసి కంబోడియా రామాయణం ప్రకారం చెల్లెలవుతుంది,మరో రామాయణం పర్కారం అతగారవుతుంది అంటే దానివల్ల ప్రయోజనం యేమిటి?

  నువ్వు మేలుకుని ఉన్నాననుకుంటూ ఉధ్ధరించిందేమిటి?

  ReplyDelete
 19. నాది మాత్రమే చదువుతా అని వొప్పుకున్నావ్ అక్కడి దాకా బాగానే వుంది. మరి నీకు ఇతరులగురించి ఎం తెలుసని వాగేవ్ వాల్ల శఖాలు, మట్టి గడ్డ అని? వీధి అరుగుమీద రాత్రిపూట నీలాంటి వాడొకడే డోలు వాఇంచుకుంటా, నా అరుగు నాఇష్టం. వినే వాళ్ళు వినండి లేక పొతే తెలాంగాణా వెళ్ళి పోండి అని చెప్పాడంట. నీకు అంతాగా భజన చేసె వాళ్ళే కావాలంటే, భజన బ్రుందానికి మాత్రమే కామెంటులు ఎల్లో చెస్తాం అని పెట్టు.

  >>పాడిందే పాడరా అన్నట్టు గాక యెప్పటికప్పుడు సబ్జెక్టులు మార్చుకుంటూ నా కిష్టమైనట్టు రకరకాల పధ్ధతుల్లో రాస్తున్నా

  ఇది నేనూ ఒప్పుకుంటాను. కాకపొతే ఈమధ్య రెప్లయ్ల కోసం మాత్రమే పొస్టులు రాస్తున్నావ్.

  సరే నీ మూఢ భక్తి గొప్పదో, నా దేశ భక్తి గొప్పదో చూడడానికి నీ బ్లాగ్ విసిటర్లు వెయిట్ చెస్తున్నారు. ఇక మొదలెడదామా??

  ReplyDelete
  Replies
  1. విశేషజ్ణ, డేర్ టు రైట్, దిలీప్, ఐకనోక్లాస్ట్ ..పేర్లతో రాసే ఓ అజ్ణాతా వాదించినంత వరకు చాలు ఇక్కడ నుంచి వెళ్లి పో! నీకు ప్రవీణ్ శర్మ, ప్రజా, రచ్చ బండ బ్లాగులే తగిన వేదికలు. అక్కడ మెంటల్ మార్థాండ తో నుంచి పాటుగా మౌళీ, నిహారిక, జై , శ్రీకాంత చారి అందరు వాదనకు దిగుతారు. అక్కడ పెట్టుకో నీ పంచాయితి.

   Delete
  2. >>విశేషజ్ణ, డేర్ టు రైట్, దిలీప్, ఐకనోక్లాస్ట్
   నీ తొక్కలో రీసర్చ్ సూపర్. కానీ వాళ్ళంతా ఎవరు బాబూ?? నీ నాటకాలు, నీ పేర్ల తగిలింపుడు ఆపి ముందు ఎం చర్చిద్దామో చెప్పు.

   Delete
  3. నా రిసర్చ్ ని సూపర్ అన్నందుకు థాంక్స్. ఇన్ని దొంగ పేర్లుండగా మళ్ళీ అన్వేష్ అని కొత్త పేరు తగిలిచ్చుకొన్నావు? ఏందిరా నువ్వు నువ్వు అనామకంగా రెచ్చి పోతూం ఏందిరా టావు? నిన్నే వరైనా పట్టించుకొంటారా? పింజారి వెధవ. నీ కామేడి వాదన ప్రజలో చేసుకో పో! ఏ కంపెని రా నిన్ను అబ్రాడ్ కి పంపింది? నీ హెల్త్ చెకప్ చేసిన హాస్పిటల్ ను, నీ హెచ్.ఆర్. ను నాలుగు వాయించాలి. నీ బోటి తిక్కలోళ్లను విదేశాలకు పంపటం, కల్లు తాగిన కోతిలాగా అక్కడ చేరి భారతీయ సంస్కృతిని ఎఫతాళి చేయటం.

   Delete
  4. అంటే ఇక్కడ మాత్రం నీకు చాతకాదంటావ్. పొనీ నీకు చెతనైంది ఎంటి చెప్పు. బూతులు తప్ప ఇంకేం రానట్టుంది? మీ ఇంట్లో ఇవితప్ప ఇంకేం నేర్పలేదా నీకు? ముందు వాళ్ళకి తెలియాలిగా మామూలు భాష ఒకటుందని?

   Delete
  5. @Anonymous8 October 2015 at 20:36
   Ref1:1. నాది మాత్రమే చదువుతా అని వొప్పుకున్నావ్ అక్కడి దాకా బాగానే వుంది. మరి నీకు ఇతరులగురించి ఎం తెలుసని వాగేవ్ వాల్ల శఖాలు, మట్టి గడ్డ అని?
   My Ans:నీకు మెంటలా?తెలుగు చదవటం రాదా!నేను నాది మాత్రమే చదువుతానో మరొకడిది చదువుతానో అని యెక్కడ రాశాను?
   నాకు తెలియని దాన్ని గురించి నేను మాట్లాడను.నాకు అర్ధమయినదే రాస్తాణు అన్నా.నీకు యేది అర్ధమయితే యేద్టివాడు అదే అన్నాదని కూసే పిచ్చిచేటలు చెయ్యకు.

   Ref2:2. సరే నీ మూఢ భక్తి గొప్పదో, నా దేశ భక్తి గొప్పదో చూడడానికి నీ బ్లాగ్ విసిటర్లు వెయిట్ చెస్తున్నారు. ఇక మొదలెడదామా??

   My Ans:పైన పోస్టులో రాసిన ప్రతి అక్షరమూ సాక్ష్యాధారాలతో నిరూపించి మన దేసపు ప్రాచీనుల్ని పొగిడితే నాది మూఢభక్తా?నేను మన దేశపు ప్రాచీనుల గొప్పతనాన్ని సాక్ష్యాధారాలతో నిరూపించి పొగుడుతుంటే నీ తాత ముల్లేదో దొంగలెత్తుకుపోయినట్టు యేడుపు లంకించుకుంటున్న నీది దేశభక్తా?

   నేను మొదలుపెట్తటమేంటి నీ తలకాయ!న్యూటను గురించి చెప్పినది మెయిన్ పాయింటు కాదు,దానికి శ్లోక తాత్పర్యాలతో సహా అంతా వివరంగానే చెప్పారు - అయినా అది సైడు ట్రాకు,వొదిలెయ్!అసలు పాయింటు కొందరు మేతావులు చరిత్రలో పులుముడు పాండిత్యంతో రుద్దిన విషయాలలో రెండు దవుట్లు వొచ్చినాయి.నీకు వాటి గురించి నీకు విస్తారంగా తెలిస్తే కొంచెం వివర్చి చెప్పు.ఇందులో వెటకారం యేమీ లేదు.సీరియస్ సందేహమే నాది.తీరిస్తే నీకు సదా కృతజ్ఞుణ్ణీ!
   1.శాలివాహన శకానికీ కనిష్కుడికీ సంబంధం యేమిటి?కనిష్కుడు యే కాలం వాడో నిర్ధారించి చెప్పగలవా?
   2.శాలివాహన శక కర్త అయిన యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి తన కాలం వాడే అయిన ఉజ్జయిని ప్రభువు విక్రమార్కుణ్ణి ఓడించాడని రికార్డ్ అయిఉంటే,విక్రమ చరితం అనే గ్రంధమే ఉండి దానిలో కూడా శాలివాహనుల చేతిలో విక్రమార్కుడు ఓడిపోవటం ప్రస్తావించబడి ఉంటే,కాళిదాసు అంత స్పష్ట్మగా విక్రామార్కుడు రాజ్యానికి వచ్చిన సంవత్సరం గురించి చెప్తే అసలు విక్రమార్కుడు ఈ భూమి మీద లేనే లేడని అతనికి నాలుగు శతాబ్దాల వెనక ఉన్న గుప్తవంశపు చక్రవర్తిని తీసుకొచ్చి విక్రమ శకానికి సంబంధం యెందుకు కలిపారు?

   నీకు ఇప్పటికే తెలిసి ఉంటే ఇప్పుడే చెప్పొచ్చు,లేదంతే పరిశోధించి చెప్పటానికి యెంత టైమయినా తీసుకో.శాలివాహన శకం గురించా విక్రమ శకం గురించా - యేది ముందు యెత్తుకుంటావన్నది నువ్వే తేల్చుకో.నీ సొంత పులుముడు చచ్చు పుచ్చు వాదన లేమీ చేసి ఉధ్ధరించనఖ్ఖర లేదు.నా ప్రశ్నలకి సాక్ష్యాధారాలతో జవాబు చెప్పడమే నీ పని.

   మరి మొదలెడతావా?

   Delete
  6. నువ్వు ఎంది సవాల్ విసిరేది? టి.వి. సీరియల్ లో లేడి విలన్ ఎత్తులు జిత్తులు వేస్తూ ఊగిపోతూంట్టుంది. కాని దానిని ఎవైరైనా సీరియస్ గా తీసుకొంటారా?
   విలన్ అంటే ఒక రావుగోపాలరావు, అమ్రిష్ పూరి చంటి మగవాళ్లు గుర్తొస్తారేగాని , 500 ఎపిసోడ్లలో విలన్ గా చేసిన ఒక్క ఆడ విలన్ పేరు కూడా ప్రజలకు గుర్తు ఉండదు. వాళ్ల నటనని కామెడి గా చూస్తారు. నీ సవాల్ కి విలువ కూడా టివిలో ఆడ విలన్ కెంత విలువ ఉందో అంత కన్నా తక్కువే అజ్ణాతా!
   ఊరూ పేరు లేకుండా రాస్తు, విప్లవ ఈరుడనుకొంట్టున్నావు. నాకేమో నీ సాహసం చూస్తే నర్తనశాల లో ఉత్తర కుమారుడుగా నటించిన రేలంగి గుర్తుకొస్తున్నాడు. నీ కామెడి షో ఇక్కడ ఎందుకు ప్రజలో, పనిలేని లేక రమణ ఫేస్ బుక్ అకౌంట్ లో పెట్టుకొ! అక్కడ నీ మిత్రులు నీతో చెమ్మచక్కలు ఆడటానికి సిద్దంగా ఉంటారు.

   Delete
 20. >>ఊరూ పేరు లేకుండా రాస్తు
  ఇంతకంటే కామెడీ!! బాబోయ్...అస్సలు నవ్వు ఆగట్లేదు. బ్రహ్మానందం కామెడీ కూడా ఎందుకూ పనికిరాదు.

  >>నేను మన దేశపు ప్రాచీనుల గొప్పతనాన్ని సాక్ష్యాధారాలతో నిరూపించి పొగుడుతుంటే నీ తాత ముల్లేదో దొంగలెత్తుకుపోయినట్టు యేడుపు లంకించుకుంటున్న నీది దేశభక్తా?

  నేను అనేది కూడా అదే హరిబాబూ! మనం గొప్పవాళ్ళం కాదనేది లేదు. దానికి అవతలివాడు వేస్టు అనిచెబితేనేగొప్పవాళ్ళం ఐపొయామా?

  ఎవడిది దేశభక్తో, ఎవడిది వుగ్రవాధమో తేల్చుకుందామంటే అలా పారిపొతున్నావెందుకు? వేదాలగురించే మట్లాడమని చెబుతున్నానుగా?? మధ్యలో ఒక సిఖండిని పెట్టి బూతులు మాట్లాడించాల్సిన దౌర్భగ్య స్థితికి దిగజారిపొయ్యావా హరిబాబూ!!

  ఒక విషయం మాత్రం అనందంగా వుంది. నీ ఈ రిప్లయ్ లో బూతులు లేవు. అలాగే మెల్లగా పాత హరిబాబు ఐపో.

  ఆ సిఖండి కి కూడా చెప్పు. పేరు చెప్పక పొయినంతమాత్రాన పొయ్యేదేమీ లేదని, దానికి వాడికి ఇస్టం లేని వాళ్ళ పేర్లతో లంకెలేసుకొవాల్సిన అవసరం లేదని.

  ReplyDelete
  Replies
  1. మళ్ళీ ఇంకొక దొంగ పేరు తో చచ్చావు.నీ బతుకు చెడ. గంట గంటకు కొత్త ఐ.డి. లు క్రియేట్ చేసుకోవటం, విప్లవ వీరుడులా ఫీలవ్వటం. యాక్, థూ నీ వెధవ జీవితం. ఇదేమైనా బూతు సినేమా ల మీద చర్చ అజ్ణాతం గా చర్చించాలనుకోవటానికి? ఓరే వెర్రి పువ్వా ! ఊరు పేరు చెప్పుకోలేవి నువ్వు ఎందిరా వేదాలను గురించి చర్చించేది? నువ్వేమైనా వేదలు చదివావ? వే ద పండితుడివా? ఇంగ్లిష్ విద్యా ఎంత వరకు చదివావు? ఎక్కడ చదివావు? ఈ విషయలు ఎమి నీ గురించి తెలియకుండా నీ బోటి జప్పా గాడితో చర్చలకు దిగాలా? హిందూ మతం పై ఈర్హ్య తపించి నీ మాటల్లో పస ఎమి లేదు. ఒక అమ్మకు అబ్బకు పుట్టినోడేవ్వడు నీలాగ సవాలు విసరడు.

   Delete
  2. నువ్వు హరిబాబువే అని అర్ధం ఐంది. నీ అలగా భాష ఎంట్రా బాబు.. ఎక్కడ పుట్టావ్ అస్సలు నువ్వు? నీ లాంటి వాడు ఎప్పటికైనా చర్చిస్తాడని ఎదురు చూడడమంటే ఎంత టైం వ్రుధానో అర్ధం ఐంది. నీ శాడిజం నువ్వు కంటిన్యూ చెసుకో. థూ..

   Delete
  3. @bluecake
   నువ్వు హరిబాబువే అని అర్ధం ఐంది.
   My Response:నా బ్లాగులో నేను దొంగ పేరుతో కామెంటు వెయ్యాల్సిన ఖర్మ నాకు పట్టలేదు.సూటిగా చెప్పు సుత్తి లేకుండా అని సవాలు విసిరా!దమ్ముంటే జవాబు చెప్పు,లేదంతే నాకు తెలీదని మూసుకుపో.!

   చెప్పినా వినకుండా నువ్వు చెత్తగా మాట్లాడి తిట్లు తింటే నాకు సంబంధం లేదు.మొదటి వరస కామెంట్లు నన్ను ఉద్దేశించి ఉన్నాయి గాబట్టి పేరు పేరునా నా కామెంటుతో సహా అన్నీ డెలిట్ చేశా.
   P.S:నీకు వాదించే స్థాయి లేక నువ్వు బూతులకి దిగి యెదటివాడితో బూతులు తిట్టించ్కుంటే నాకు సంబంధం లేదు.మీ ఓపిక,మీ ఇష్టం!

   Delete
 21. @b lucake
  reason:నేను అనేది కూడా అదే హరిబాబూ! మనం గొప్పవాళ్ళం కాదనేది లేదు. దానికి అవతలివాడు వేస్టు అనిచెబితేనేగొప్పవాళ్ళం ఐపొయామా?
  My Ans:అంటే మనవాళ్లని నేను పొగిడితే నీకు వేరేఅవాళ్ళని వెక్కిరించినట్టు అనిపించిందా?

  ReplyDelete
 22. @bluecake'
  Pont2:వేదాలగురించే మట్లాడమని చెబుతున్నానుగా??
  haribabu:వేదాలు ఒక్కదాని గురించే యేంటి కమ్యునిజం గురించీ క్రైస్తవం గురించి అన్నిటి గురించీ చర్చిద్దాం.

  అంబేద్కర్ గారు రాముడు అక్రమసంతానం గాబట్టి గౌరవించనఖ్ఖర లేదని అర్ధం లాగాడు కదా,మరి ఆ మత మూలపురుషుడు తల్లిగారు తండ్రికి దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఒక తెల్లయేనుగు కలలోకి వస్తే పుట్టాడంట.ఆ తెల్ల యేనుగు యెవరో,బహుశా కావలి కాసే భటుడి దగ్గిర్నుంచీ యెవరయినా ఐ ఉందవచ్చు,పరిశోధించి బౌధ్ధుల్కై చెప్పు - సరేనా?జీసస్సు గారు యెవరికి పుట్టాడో ఆయన తల్లిగారికి ఆ గర్భానికి కారణమయిన గాబ్రియేలు యెవరో నీ హేతువాద పరిసోధనాత్మక ప్రతిభతో తేల్చి క్రైస్తవులకి చెప్పు!ప్రవక్త గారికి ఇంకా పెద్దమనిషి కూడా అవని చిన్నపిల్ల దేముడిచ్చిన భార్య యెట్లా యిందో తేల్చి చెప్పి ముస్లిములని కూడా ఎడ్యుకేట్ చెయ్యి,యమా రంజుగా సన్మానిస్తారు నిన్ను.

  నువ్వు కమ్యునిష్టువైతే ముందు నీ సిధ్ధాంతంలో ఉన్న శాస్త్రీయ్య్త యెంతో తేల్చి చెప్పు!ఇక్కడ పోష్టుకి సంబంధించిన విషయం చెప్పమని అడుగుతుంటే దటవెయ్యడం దేనికి?ముందు నేను అడిగినవాటికి జవాబు తెలిసే అది చెప్పు,తర్వాత తీరిగ్గా మిగతా వాటికి వద్దాం!

  ఇదివరకటి హరిబాహూ ఇప్పటి అరిబాబూ ఒక్కడే!ఆ హరీయె ఈ హరియైన ద్విబాహురపరోహరి ఒక్కడే?!

  ReplyDelete
 23. >>వేదాలు ఒక్కదాని గురించే యేంటి కమ్యునిజం గురించీ క్రైస్తవం గురించి అన్నిటి గురించీ చర్చిద్దాం.

  నేను సిధ్ధం. దాని కోసం ఒక కొత్త పోస్ట్ మొదలు పెట్టు. బూతులు తిట్టే సిఖండులకి దానిలో ప్రవేశం నిశిద్దం చెయ్యి. బూతులు, ఎకిలి మాటలకు చొటు లేకుండా చూడు.

  ReplyDelete
  Replies
  1. @bluecake
   response:నేను సిధ్ధం. దాని కోసం ఒక కొత్త పోస్ట్ మొదలు పెట్టు.
   haribabu:అయితే ఇంకే,ఈ డౌట్లతో వేరే పోష్టు వెస్తాలే ముందు నా డవుట్లకి జవాబు చెప్పు.ఈ పోష్టులో నేను ముందు కొన్ని డవుట్లు అడిగాను.దాని గురించి చెప్పు ముందు.

   మరి మొదలు పెట్టు!

   Delete
  2. @bluecake
   బూతులు తిట్టే సిఖండులకి దానిలో ప్రవేశం నిశిద్దం చెయ్యి. బూతులు, ఎకిలి మాటలకు చొటు లేకుండా చూడు.
   haribabu:మనవాళ్ళని పొగిడితే వేరేవాళ్ళని వెక్కిరించినట్టు నీకెందుకనిపించిందో -ఆ తింగరితనం నువ్వూ మానుకో?!నీకు వాదించటం సరిగ్గా రాక అడ్డదిడ్డంగా కుళ్ళుమాటలు మాట్లాడుతూ యెదటివాళ్ళని మాత్రం శుధ్ధంగా ఉండాలని శాసించకు!

   Delete
 24. హరిబాబూ! ఈ అనామకుడుకూడా నువ్వెనని నాకు తెలుసు. అనమకుడి పెరుతో అమ్మ, అబ్బకు పుడితేఅని, నీ పేరుతో వాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మలకి ఎలా పుట్టారు అని కొండ బూతులు మాట్లాడటం నీకు తప్ప అంత దూల నాలుక ఎవ్వడికీ లేవు. నేను మాట్లాడలేక కాదు. మా ఇంట్లో వాళ్ళు నాకు సంస్కారం నేర్పారు. హిందువు గావున్న ఓ అనామక ఉగ్రవాదీ! చర్చకు రడీ అంటూనే నీ చాతగాని తనం బయటపడుతుందని బూతులు లంకించు కుంటూన్నావా?? నీ లాంటి కుక్కలు మొరిగాయి కదా అని.. మనిషిని నేను కూడా ఎలా మొరుగుతాను అనుకుంటున్నవ్? రాళ్ళు వేసి చూసాను. అంత దూరం పరిగెత్తి మళ్ళీ మొరుగుతున్నావ్.. అందుకే నెను నిన్ను పట్టించుకోకుండా వెరే దారిలో వెలుతున్నాను. ఐనా నీకు అలవాటైన స్టైల్లొ మొదట అనామకంగా, తర్వాత నీ ఒరిజినల్ పేరుతో మొరుగుతావని తెలుసు. ఇక ఎంత సేపు మొరుగుకుంటావో నీ ఇష్టం.

  ReplyDelete
 25. @bluecake
  Your blaming retart:ఈ అనామకుడుకూడా నువ్వెనని నాకు తెలుసు. అనమకుడి పెరుతో అమ్మ, అబ్బకు పుడితేఅని, నీ పేరుతో వాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మలకి ఎలా పుట్టారు అని కొండ బూతులు మాట్లాడటం నీకు తప్ప అంత దూల నాలుక ఎవ్వడికీ లేవు.

  My Answer:యెన్ని సార్లు చెప్పాలి,నా బ్లాగులో నేను అనామకంగా కామెంట్లు వెయ్యడం దేనికి?ఇదివరకే చెప్పాను,అభిప్రాయం నన్ను వ్యతిరేకించేది అయినా సమర్ధించేది అయినా భాష నాకు నచ్చకపోతే తీసేస్తానని చెప్పాను తెసేస్తున్నాను.ఇరవై నాలుగు గంటలూ బ్లాగు ముందరె కూర్చోలేనుగా,చూడటానికీ చెత్త కామెంట్లు తీసెయ్యడానికీ తైము పట్టొచ్చు.అందుకే పైన DISCLAIMER వొదిలాను - అలాంటివాటికి ప్రతిస్పందించవద్దని,చూడలేదా?చూసినా అర్ధం కాలేదా?

  నా బ్లాగులో నేను అనామకంగా కామెంటడమేంటి?యారమణ గొడవ అప్పుడు దొంగనాయకమ్మ సైటులో అనామకంగా నన్ను విమర్శిస్తున్నవాళ్లకి కూడా నా సొంత ఐడీ తోనే జవాబు చెప్పాను.

  యేది చెప్పినా సూటిగానే చెప్తాను.అబధ్ధాలు చెప్పను.నిజం వొప్పుకుంటాను.నాకెందుకు జంకు?

  ఒక పోష్టు సగం తయారయి ఉంది గాబట్టి మొదట అది పూర్తి చేశాక నీ కోసమే ఒక పోష్టు వేస్తాను.అప్పుడు కామెంట్లకి ఐడి కంపల్సరీ చేస్తాను.

  పోష్టు టైటిలు:"కమ్యునిజంలో ఉన్న శాస్త్రీయత యేమిటి?bluecake గారికి చర్చించేటందుకు ఆహ్వానం!" చర్చకి సిధ్ధమే అన్న్నావు గాబ్ట్టి ఆ తైటిలుతో వస్తాను,సిధ్ధమేనా?

  ReplyDelete
 26. @ALL
  హిందూ పురాణాల్లో రేపుల్ని వెదుకుతూ ఒక కామెంతరు కుళ్ళు పాండిత్యం చూపించారు.అలాంటి పైత్యకారుల్లై నేను చెప్పేది ఒకటి ఉంది.

  మితిమీరిన శాస్త్రీయతతో పీకి పాకం పెట్టదల్చుకుంటే యే మతమూ నిలవదు.అలాంటి కల్పనలు అన్ని మతాల్లోనూ ఉన్నాయి.పైన ఒక కామెంటులో ఉదహరించాను చదవండి,అర్ధం చేసుకోండి."CLASH OF THE TITANS" అనీ "WRATH OF THE TITANS" అనీ ఇవ్వ్వాళ్టి సినిమా డైరెక్టర్లు వాళ్ళ పురాణాల మీద సినిమాలు తీస్తున్నారు.వాటిలో ఉన్న విషయం కూడా రీజన్ పరంగా చూస్తే చెత్త.అందులో హీరో పొసెడన్ దేవుడికి పుట్టిన మనిషట!ఆ దేవుడికె పుట్టిన ఇంకో కొడుకు ఆ పరమపితని గొలుసులతో కట్టేసి ఆ చెంపా ఈ చెంపా ఠపీఠపీ లెంపకాయలు కొడుతుంటాడు!అదీ యెక్కడా?ఆ దేముడు సృష్టించిన ఈ సృష్టిలోనే ఆ దేముడి శక్తులు బలహీనమయ్యే ఒక చోట!అందులో యేమి రీజన్ ఉంది?వినోదం కోసం రాసుకునే ఇలాంటి కధల్ని పీకి పాకం పెట్టటం వల్ల మీ చేతులూ నోళ్ళూ నెప్పి పుట్టటమే తప్ప ఉపయోగం యేమీ లేదు!

  అంతెందుకు స్పీల్బర్గ్ తీసిన జురాసిక్ పార్క్ కధలో హేతువు యెంత ఉంది?నిజంగా అలాంటి యేర్పాట్లు యెవరయినా ఇంత వరకూ చేశారా?ఇక ముందు చెయ్యగలరా?ఒక మనిషి అంత పెద్ద యెత్తున సైటిస్టుల్ని అక్కడికి తరలిస్తుంతే యెవరికీ అనుమానం రాకుండా ఉంటుందా?ఆ పరయోగాలన్నీ స్రూలూ నట్లూ బోల్టులూ అన్నీ అక్కదే తయారు చేసుకునే చచ్చుపుచ్చు యవ్వారాలా?చూసేటప్పుడు సర్దాగా చూశాం,కొంచెం భయపడ్డా,బయటికొచ్చాక వొదిలేశాం - యెవరన్నా వాటిని అనతకన్నా యెక్కువగా తీసుకున్నారా!

  అతనే తీసిన బ్యాక్ టూ ద ఫ్యూచర్ కధలకి రీజన్ ఉందా?కొన్ని వందలమంది తైం మెషీన అన్న అంసం మీద కలిసి కూర్చుని చెయ్యలేని పనిని ఒక మనిషి తన రేకుల షెడ్డులో చెసాడని చూపించాడు,యేమిటది?

  శాస్త్రీయంగా చేసే విమర్సకీ మనసులో యేదో పెట్టుకిని చేసే దూషనలకీ తేడా వుంటుంది!అది తెల్సుకోలేని అమాయకుణ్ణి కాదు!నేను.అలాంటివి చెయ్యను.యెదటివాళ్లని చెయ్యనివ్వను - అది ఖాయం?!

  మీరు నమ్మినా నమకపోయినా నా బ్లాగులో నేను అనామకుడిగా చెత్త కామెంట్లు వెయ్యాల్సినఖర్మ నాకు పట్టలేదు.

  ReplyDelete
 27. ఫైనల్ గా "మాలిక" శంకరాభరణ రాగం పాడేసింది . తన కామంట్ల సెక్షన్ లో "శంకరాభరణం" బ్లాగులోని కామంట్లు కనిపించకుండా నిలుపుదల చేసింది .

  ReplyDelete
 28. >>వేదాలు ఒక్కదాని గురించే యేంటి కమ్యునిజం గురించీ క్రైస్తవం గురించి అన్నిటి గురించీ చర్చిద్దాం.
  >>పోష్టు టైటిలు:"కమ్యునిజంలో ఉన్న శాస్త్రీయత యేమిటి?

  ముందు వేదాలు, చివర క్రైస్తవం వొదెలేసావేమి? ఆర్డర్ ప్రకారం వెలదాం.
  నిన్ను వ్యతిరేకించేవారాంతా కమ్యునిస్టులేనా? స్వచ్చమైన ప్రజాస్వామ్యవాదిని.  ReplyDelete
  Replies
  1. @bluecakae
   ముందు వేదాలు, చివర క్రైస్తవం వొదెలేసావేమి? ఆర్డర్ ప్రకారం వెలదాం.
   నిన్ను వ్యతిరేకించేవారాంతా కమ్యునిస్టులేనా? స్వచ్చమైన ప్రజాస్వామ్యవాదిని.

   My Answer:నీకు సంస్కృతం వొచ్చా?యెక్కడి నుంచో కాపీ/ట్రాన్స్లేట్/పులుముడు లేకుండా సొంతంగా చదవగలిగావా?నాకు అంత పాండిత్యం లేదు.నాకు తెలియని దాన్ని గురించి నేను మాట్లాదనని చెప్పానుగా!

   మిగతా వాటిల్లో కమ్యునిజం గురించి నేను ఇదివరకే చాలా ప్రశ్నలు వేశాను,బస్తీ మే సవాల్ అని బ్లాగుల్లో ఉన్న కమ్యునిష్టు లందరికీ చాలెంజి వైసిరాను.ఇప్పటికి నువ్వు సిధ్ధమే నంటున్నావు.అందుకే మొదటిది మొదట,ఒక్కొక్కటి వరసగా తేల్చుకుంటాను.

   యెప్పటినించో దవుట్లుగా ఉన్నవాటిని మొదట తేల్చుకోవడం బెస్టు కదా!మూడు పోష్టులుగా డవుట్లూ + చాలెంజి వేసినా యెవరూ యాక్సెప్ట్ చెయ్యక మూలుగుతున్నాయి - ముందు దాని గురించి నీ పాండిత్యం యెంతో చూపించు!

   Delete
 29. నువ్వు పైన చెప్పిన యే సినిమాలని నేను మెచ్చుకోను. అవి వినోదం కోసం మాత్రమే. అపారమైన దేవుడి శక్తి నీ/నా పూజలవల్లే వొస్తుంది అంటే ఖండించే మొదటి వ్యక్తిని నేనే. నేను చర్చిద్దామన్నది వేదాలలో విషయం గురించి. నేను కమ్యునిష్టుననుకోని నీవే దానిమీద కూడా చర్చిద్దామన్నావు. పుట్టుకల గురించి మాట్లాడావు కదా.. వేదాలు వాటిగురించి ఎం చెప్పాయో కూడా చూద్దం.

  ReplyDelete
  Replies
  1. @bluecake:
   yur statement:నేను కమ్యునిష్టుననుకోని నీవే దానిమీద కూడా చర్చిద్దామన్నావు. పుట్టుకల గురించి మాట్లాడావు కదా.. వేదాలు వాటిగురించి ఎం చెప్పాయో కూడా చూద్దం.

   My response:కమ్యునిష్టువు కాదంటున్నావు,అంటే నేను ఆ పోష్టు వెయ్యడం అనవసరమా? వేదాలలో నాకు పాండిత్యం లేదు.నేను చర్చించటం అనేది జరిగే పని కాదు.కాబట్టి వేదాలలోని విషయాలు "పుట్టుక గురించి" గానీ మరొకదాని గురించి గానీ నువ్వు చర్చించదలుచుకున్నది యేమిటి?

   నేను నా పోష్టులో కాలవిభజన గురించి చర్చించేది యేముంది?ముహూర్తం అనేది 48 నిముషాల కాలంతో పోలిక చూడటమే తప్ప వాదించి తప్పు అని రుహ్జువు వ్చేసే విషయం యేముంది?భూమి పుట్టుక గురించిన కొలత ఇక్కడివాళ్ళ లెఖ్ఖతో సరిపోతుంది - అది వాళ్ళే ఒప్పుకున్నారు!న అప్పెష్టుతో సంబ్నధం లేకపోయినా నీ సొంత దురద తీర్చుకోగలిగిన విషయాలతో మాత్రమే వాదిస్తావా?ఆ అవరసే యెందుకు?ఉన్న లిష్టులో యే వరసనైనా తీసుకోవచ్చు నీ పాండిత్యం మీద నీకు నమ్మక ముంటే,అవునా కాదా?

   నువ్వు వాదించి నిరూపించి పాండిత్యం చూపించుకోవాలనుకున్న విష్యం దేన్ని నిరూపిస్తుంది?విషయ ప్రతిపాదన నువ్వు చేస్తూ మొదలు పెట్టు!

   Delete
 30. @bluecake
  praposal"నేను చర్చిద్దామన్నది వేదాలలో విషయం గురించి.
  haribabu question:నీకు సొంతంగా సంస్కృతం చదవదం వచ్చా?అయితే ఈ శ్లోకానికి ప్రతిపద వ్యుత్పత్తి చేసి అర్ధం చెప్పగలవా?
  ---------------------------------------------
  వర్తమానోవైవస్వతమనుస్తస్య ప్రవృత్తస్య సప్తవిశతి మహాయుగాని వ్యతీతాని అష్ఠవిశతితమే యుగే,
  త్రయో యుగచరణా గతాః చతుర్ధే చరణే కాలౌ కలేరారంభతో నవనవత్యుత్తరపంచసహస్రమితాని 5100 వర్షిణి వ్యతీతాని
  ---------------------------------------------
  వేదాల గురించి వాదిస్తానంటున్నావు గాబట్టి సంస్క్ర్తం వచ్చే ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను,అయినా పరీక్షించి తేల్చుకోవదంలో తప్పు లేదుగా?!

  ReplyDelete
 31. @bluecake

  లాంగూలచాలనామధశ్చరణావఘాతం
  భూమౌ నిపత్య వదనోదరదర్శనం చ|
  శ్వా పిండదస్య కురుతే గజపుంగవస్తు
  ధీరం విలోకయతి చాటుశతైస్చ భుంగ్తే

  దీనికి కూడా ప్రతి పద వ్య్త్పత్పత్తితో అర్ధం చెప్పగలరేమో చూడండి!

  ReplyDelete
 32. మిస్టర్ బ్లూకేక్
  నీ నాలుగు కామెంట్లలోని భాష ఒకసారి చూసుకున్నావా?నువ్వు నా సంస్కారం గురించి మాట్లాడుతున్నావు!నేను నా బ్లాగులో మారుపేర్లతో రావలసిన అవసరం లేదని చెప్పాక గూడా ఇంకా నువ్వు నా గురించి మాట్లాడిన చెత్త ఒకసారి మళ్ళీ సరిగ్గా చూసుకో!

  నా చరిత్ర గూడా చెప్పాను నీకు!అందరూ దొంగ ఐడీలతో కామెంట్లు వేస్తున్న చోట గూడా నా సొంత ముఖంతోనే కామెంట్లు వేశాను.నేనెవరో నీకు తెలియదు.నువ్వెవరో నాకు తెలియదు.యెవరయినా యెవరినయినా ఇక్కడ వాళ్ళ పేరుతో రాస్తున్న రాతల్ని బట్టే జడ్జి చెయ్యాలి.నా రాతలో తప్పు చూపించగలవా నువ్వు?పంచ మహా పాతకాల్లో ఒకటి తప్పు చెయ్యనివాణ్ణి తప్పు పట్టటం!నాస్తికుడివి గాబ్ట్టి పాపపుణ్యాలు ఉందవు గానీ తప్పొప్పులయినా ఉంటాయిగా.

  ఈ పోష్టులో నేను రాసిందేమిటి?ఈ పోష్టులో నీకు అర్ధమయిందేమిటి?" నేను అనేది కూడా అదే హరిబాబూ! మనం గొప్పవాళ్ళం కాదనేది లేదు. దానికి అవతలివాడు వేస్టు అనిచెబితేనేగొప్పవాళ్ళం ఐపొయామా?" అంటూన్నావు,నీకు తెలుగు చదవడం వచ్చా?ఈ వ్యాసం మొత్తంలో విదేశీ మేధావుల్ని వేస్టు క్యాండిదేట్లు అని గానీ వాళ్ళు వెర్రి వెధవలని గానీ యెక్కడ అన్నానో యెత్తి చూపించు!నేను అనని మాటల్ని నాకు అంటగట్టి నాకు నీతులు చెప్పడానికి యెందుకు పూనుకున్నావు?

  " ఎవడిది దేశభక్తో, ఎవడిది వుగ్రవాధమో తేల్చుకుందామంటే అలా పారిపొతున్నావెందుకు?" - యేంటి దీనర్ధం?యెవరు యెక్కడికి పారిపోయారు? నా బ్లాగు నుంచి నేనెక్కడికి పారిపోతాను?ఇది నా గురించేనా వేరే యెవరి గురించయినా అంటున్నావా?ఈ దేశానికి భారత ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఒక క్యాలెందరు యేర్పాటు చేసింది - అది శాలివాహన శకం!దాని చుట్టూ బొక్కలు పేర్చారు.ఇంకొక శకకర్త విక్రమార్కుడు అసలు లేనే లేదని తేల్చారు!యెవరు చేశారు అవన్నీ?వాటి గురించి అడిగిన ప్రశ్నకి మాత్రం జవాబు లేదు నీ దగ్గిర! నీ సొంత పులుముడు పాండిత్యం చూపించుకోవడానికి నీకొక్కడికే వేదాల గురించి చర్చించే పాండిత్యం ఉన్నట్టు వేదాల్ని విమర్శించడమే దేశభక్తి అయినట్టు డాబుసరి మేధావిత్వం చూపించొద్దు!

  " పుట్టుకల గురించి మాట్లాడావు కదా.. వేదాలు వాటిగురించి ఎం చెప్పాయో కూడా చూద్దం." - ఇదీ నాకర్ధం కాలేదు నీ కామెంట్లలో!యేవరి పుట్టు ంపూర్వోత్తరాల గురించి నేను ప్రస్తావించాను నేను?నా పోష్టులోనూ కామెంట్ల లోనూ వర్ణాల గురించీ కులాల గురించీ యేమీ రాయలేదే?

  బహుశా రాముడి పుట్టుకా,బుధ్ధుడి పుట్టుకా,జీసస్ పుట్టుకా గురించై అనుకుంటాను - వాటి గురించి చర్చ అనవస్రం.యే మతం వాళ్లకి ఆ మతం లోని మూల పురుషుల గురించి అలాంటి పిట్టకధలూ మహత్యాలూ ఉన్నాయి.నువ్వూ నేనూ పీకి పకం పెట్టినా యే ఒక్క రి నమ్మకాలూ వెంట్రుక ముక్క మాత్రం కూడా చేదరవు!ఇక్కడే కాదు ఇంకెక్కడ నువ్వు యెన్నేళ్ళు ఆ పని చేసినా ఫలితముండదు,యెందుకు టైము వేస్టు పనులు చెయ్యడం!

  p.S:: ఈ దేశపు ప్రాచీనుల్ని సాక్ష్యాలు చూపించి పోగిడితేనే నాలాంటివాళ్ళు నీకు ఉగ్రవాదులుగా కనిపిస్తున్నారు,మాళ్ళా యెవరిది దేశభక్తో తేల్చుకుందామని వీరంగాలు!రొమిల్లా ధాపర్ అనే వ్యక్తి ఈ దేశపు చరిత్రకి రెండు వెర్షన్లు తయారు చేసి ఒక వెర్షను దేసం లోపలా ఒక వెర్షను దేశం బయటా చదివింది,యెందుకని?యే దేశపు చరిత్ర అయినా ఒకే వ్యక్తికి రెండు విధాలుగా కనపడటం సాధ్యమా? ఆర్యుల దాడి గురించిన హడావిడి అబధ్ధమని తెలిశాక తన రియాక్షన్ యెలా ఉంది?అయినా నువ్వు నా ప్రజాస్వామిక స్పూర్తి గురించి వ్యంగ్యంగా మాట్లాడుతున్నావు,న్యాయమా?యెవరు చరిత్ర రచనలో కుట్ర చేశారో స్పష్తంగా తెలిశాక గూడా నన్నే అవహేళన చేస్తున్నావు,పైగా అదే దేశభక్తి అని నీకు నువ్వే డప్పు కొట్టుకుంటూన్నావు,కానీ కానీ నోరున్నవాడిదే గెలుపు?!

  JUDGE NOT OTHERS JUDGE YOURSELF.

  ReplyDelete
  Replies
  1. నువ్వు కామెంటులు డిలీట్ చేసి ఇప్పుడు సుద్దులు చెబుతున్నావా? కావలి కాసే భటుడుకి తెలియదా వాళ్ళ తండ్రి ఎవరో అన్నావ్.. అస్సలు నీకు అంబెత్కర్ను విమర్శించే స్థాయి వుందనుకుంటూన్నావా? అంబేత్కర్తో పాటు అప్పటి హరిజనులు మూకుమ్మడిగా మతం ఎందుకు మార్చుకున్నారో తెలుసా?

   ముక్కున ఒక మంత్రం పెట్టుకోని ప్రతిపదార్ధం చెప్పంటున్నావు.. సరే నేను ఇచ్చిన ఈ మంత్రాలకు అర్ధం పొల్లుపోకుండా చెప్పు చూద్దాం..

   లిహ్వ్ల గోప్తారం
   మహ క్యౌదదిన
   హ హ్వా యాన
   పర్యాతాసీన్

   ఈశపుత్రం చ్మాం విద్ది కుమారి గర్భ సంభవం
   ంలేచ్చ(mlechcha) ధర్మస్య వక్తారం మసేహూహం సమాగతహ

   Delete
  2. రాముడి గురించి అంబేత్కర్ విమర్శించాడాన్నవు.. రాముడిని అడ్డుపెట్టుకోని ఇప్పుడు జరుగుతున్న అరాచకాలు చూస్తున్నావుగా. ఇప్పుడే ఇలా వుంటే అంటరానితనం అతి భీకరంగావున్న ఆరోజులెలా వుండివుంటాయో ఆలోచించు.

   Delete
  3. అనామకుడైనా ఓశిఖండీ! యేమన్నావురా?? నేను అమెరికా ఎలా వెల్లగలిగానని ఎకిలిగా మట్లాడావుకదా. దొంగ మార్గాలలో అమెరికా వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించి విఫలుడై అందనిపండు పుల్లన అని మూలిగే నక్కవి నువ్వు. నువ్వుకూడా ప్రయత్నించి పై మంత్రాలకి అర్ధం చెప్పు. కనీసం తప్పు పోకుండా చదవగలవేమో ప్రయత్నించు. నేను అనామకుడినన్న నువ్వు యెలా వున్నావ్? అనమకంగా వుండి నన్ను అనామకుడని వెక్కిరిస్తున్నావా? నీకు సిగ్గు, మానం, అభిమానం అనే పదాలు తెలుగులో వున్నాయి అని తెలుసా అస్సలు?

   Delete
  4. @bluecake
   your response:
   1.నువ్వు కామెంటులు డిలీట్ చేసి ఇప్పుడు సుద్దులు చెబుతున్నావా?
   2.కావలి కాసే భటుడుకి తెలియదా వాళ్ళ తండ్రి ఎవరో అన్నావ్.. అస్సలు నీకు అంబెత్కర్ను విమర్శించే స్థాయి వుందనుకుంటూన్నావా?
   3.అంబేత్కర్తో పాటు అప్పటి హరిజనులు మూకుమ్మడిగా మతం ఎందుకు మార్చుకున్నారో తెలుసా?

   My Answer:
   1.కామెంట్లు డెలిట్ చేస్తానని డిస్క్లెయిమర్ కూడా ఇచ్చాను.నువ్వు చదవకపోతే నాదా తప్పు?యే ప్రాతిపదికన డెలిట్ చేస్తున్నానో కూడా చెప్పాను.అసభ్యంగా ఉన్నవాటికి ప్రతిస్పందించవదని అందరికీ చెప్పినప్పుడు నీకు యెక్కలేదా?
   2.అలా యెందుకు ప్రస్తావించానో ఆ ప్రస్తావన లోనే చెప్పాను.ఇవ్వాళ న్యూతర్ జెందర్ అని పిలువబడే వారిలో తమకు దబ్బులు ఇవ్వలేదని ఒక ప్యాసింజరుని రైల్లోనుంచి తోసి చంపేఅవాళ్ళూ ఉన్నారు.మిగతా ప్రజల ఆదరాభిమానాలు సంపాదించి ప్రజాప్రతినిధులుగా నిలబడి గెలుస్తున్న వాళ్ళూ ఉన్నారు,అవునా కాదా?మరి రాముడి జననం అక్రమం కాబట్టి అతాన్ని గౌరవించకూడదు అని యెవరు అన్నా తప్పే కదా!

   వీరుల జన్మ శూరుల జన్మం అని చెప్పుకునే యే హిందువూ పుట్టుకని గురించి వ్యక్తిని అవమానించడు.మీరు మా మతాన్ని మాత్రమే అభాసుపాలు చేస్తానంతే కుదరదు,ఇలాంటివి అన్ని మతాల్లోనూ ఉన్నాయి అని అర్ధమయ్యేతందుకు చెప్పాను.గుమ్మడికాయల దొంగలా భుజాలు తడుముకుంటూన్నది నువ్వు!

   3.తనకీ ఇంకా చాలామందికి అన్యాయం జరిగిందని ఒక విషయాన్ని విమర్శించకొదని విధంగా విమర్శించకూడదు కదా!

   P.S:అందుకే యెక్కడ వీలయితే అక్కద పీకి పాకం పెటదల్చుకుంతే యే మతమూ నిలబదదు అని చెప్తూనే ఉన్నా - వింటున్నారా?

   Delete
 33. వేదాలకి, బూతులకి సంభందం ఎమిటి? మా అమ్మతో మాట్లాడను, కావలసిన పనులు చేసిపెడత. కూరలు తరగటం, వంట వండటం, గుడ్డలు ఉతకటం అలా. మంచి మాటలు తల్లికి చెప్పి, ఆమే చేత పనులు చేయించుకోను.

  మాతృదేశం మీద ప్రేమతో తిరిగివచ్చాను రా! కుయ్యా! వాడేంది నన్ను తన్ని తగలేసిది, నీ బోటి పొరంబోకులనే భరిస్తున్నాడు గదా!

  ReplyDelete
  Replies
  1. ఆపది సంవత్సరాలు నీ మాతృ ప్రేమ ఎటుదొబ్బీంది? పోనీ ప్రేమతో తిరొగొచ్చిన నువ్వు దేశానికి వూడబొడించిందేమిటీ?? నీ బూతు భాష పెంచుకోవడం తప్ప.. మీ అమ్మతో బూతులు మాట్లాడవా?? మరి ఆమె నిన్నెలా గుర్తుపడుతోంది?

   Delete
  2. నీ పెతాపం ఇప్పటి వరకు చూపలేదు. బాబు అడి గిన ప్రశ్నలకు సమాధనం ఇవ్వ కుండా, నా మీద నీ విసుర్లు. ప్రశ్నకి పేశ్న బదులు గాదు. ముందు హరిబాబు పేశ్నలకి సమాధానమివ్వు. అలా కాకుండా మాడా వేషాలు వేస్తాను, రైల్లో గలభా చేసినట్లు చేస్తాను అంటే, నువ్వే చెమ్మచెక్కలాడుకో !

   దేశానికి తిరిగి వచ్చి లక్షల్లో టాక్స్ కడుతున్నా! అది తాడిత పీడిత పెజానీకానికి ఉపయోగ పడుతున్నాది.

   Delete
  3. ఈ బ్లూకేక్ గారు ఎవరో కాని వారి సంస్కృతపరిచయం అనుమానాస్పదమే.
   "ఈశపుత్రం చ్మాం విద్ది కుమారి గర్భ సంభవం"

   దీనికి సరైన రూపం
   "ఈశపుత్రంచ మాం విధ్ధి కుమారీగర్భసంభవం"

   తనదగ్గర ఉన్న శ్లోకం సరిగా లేదని గ్రహించలేకపోయారో లేదా ఉన్నదాన్ని సరిగా టైపు చేయలేకపోయరో ఏదైనా ఒకటే - సంస్కృతపరిచయం పూజ్యం అనే అర్థం అవుతున్నది!

   ఈ విషయం ప్రక్కన బెడితే అసలు ఈ శ్లోకం ఎవరు దేనిలో ఇరికించారో! అది అసలు తమాషా.

   Delete
  4. మాష్టారు ఆ శ్లోకం కమ్యునిస్టు-రేషనలిస్టు సంకర మేథావుల శృష్టి ... ఒరిజినల్ శ్లోకాలని మార్చి బూతు శ్లోకాలుగా అర్థం మార్చి విమర్శించటం వారి ఆలోచన అప్పుడు నా తరం చిన్నవాళ్ళు ... అంతాబూతే అని భ్రమ పడతారు.
   ఇక్కడ ఈ మేథావులు వ్యాకరణం తప్పుతారు అది గ్రహించక ఇదిగో బూతు అని చించు కుంటారు.   వీళ్ళు ఆదర్శ్ లిబరల్స్ ... సిక్యులర్స్ అని పిలవబడే కొత్త జాతి.
   ముఖ పుస్తకం లో చాలామంది ee కొత్త జాతిని పిప్పి కింద కొట్టేస్తుంటారు.

   Delete
 34. శ్యామలీయం గారికి నమస్కారం. మీరనంట్లే టైపు చేయడం కష్టమైంది. నాకు మరి ఇప్పుడు సీసం కరిగించి నాగొంతులో పొయబొస్తున్నారా??

  అది ఎవరు దేనిలో ఇరికించారో మీవంటి ఘనాపాటీలు చెప్పాలి మరి.

  మీరు వొచ్చారు కాబట్టి చర్చ రంజుగా సాగుతుందని భావిస్తున్నా. ఎందుకంటే.. వయస్సుకు తగ్గ మెచ్యురిటీ ఇక్కడ మీదగ్గరే చూసాను కాబట్టి. దయచేసి పూజ్యం లాంటి మీ పూర్వీకుల టెక్నిక్కులు వాడి మళ్ళీ మా నెత్తిన ఎక్కడానికి ప్రయత్నించకండి

  ReplyDelete
  Replies
  1. bluecake గారూ, నా అభిప్రాయాన్ని sportiveగా తీసుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు. పూజ్యం అనిపించటానికి కారణం మీకు టైపింగులో కలిగిన ఇబ్బంది ఐతే అది ఆలోచనీయమే - ఈ querty కీబోర్డుల మీద phonetic టైపింగ్ అన్నది అంత సులువు కాదు. టైపాట్లు వస్తూ ఉంటాయి అందరికీ. ఇతర విధాల కీబోర్డులు నాకు అస్సలు కొరుకుడు పడలేదు కాబట్టి వాటి గురించి చెప్పలేను. సీసం కరిగించి పోయటం లాంటి మాటలు ఎందుకు? మీ అభిప్రాయాన్ని మీరు నిర్మొగమాటంగా చెప్పే హక్కుకు నేనేమీ అడ్డురాలేదే! సంస్కృతభాషామర్యాదలు మీకు అంతగా తెలిసినట్లు కనిపించలేదనే నా వ్యాఖ్యలో అభిప్రాయం. అన్నట్లు నేనూ సంస్కృతపండితుడను కాను. ఘనాపాఠిని అయ్యే అవకాశం ఎంతమాత్రమూ లేదు. మీరు ఉదహరించిన శ్లోకంలో ఏసును మావాడే అంటూ ఎవరో సంస్కృతశ్లోకంలో ఇరికించి చెప్పే ప్రయత్నంలాగా నాకు అనిపించింది కాబట్టి అలా అన్నానంతే. మీ మనస్సుకు గ్లానికలిగితే మన్నించండి. చర్చలు బ్లాగుల్లో అనంతంగా సాగటం తప్ప ఫలితాంశాలేవీ ఉండవని మీకు కూడా విదితమే నని నమ్ముతున్నాను. అభిప్రాయాలు పంచుకున్నాం కదా. అది చాలు.

   Delete
  2. బూతులు మాట్లాడే అనామకుల్ని నెత్తికెత్తుకుంటున్న హరిబాబు మీద చిరాకుని మీమీద చూపించాను. నన్ను క్షమించాలి.

   నాకేం తెలియదు అని అంటూనే వాదిద్దాం రా బస్తీమే సవాల్ అనుటున్న హరిబాబూ/బూతు అనమకా! నీ పాండింత్యానికి బూతులు కలిపి చాలెంజిలు చేస్తుంటే, అవి స్వీకరించగలిగే ఓపిక ఇక నాకు లేదు.

   Delete
 35. ఈ ఇరికింపులు మీలాంటి పండితులు చెయ్యగలరు(మీ అస్తిత్వం నిలుపుకోవడానికి, మీ తప్పులు కప్పిపుచ్చుకోవడానికి). మీరు ఇరికించారని చెబుతున్నది భవిశ్య పురాణం లోనిది. మరి అర్ధం చెప్పి మరీ ఆ ఇరికింపుడు కనిపెట్టండి. పైన చెప్పిన సామవేదం మంత్రం వొదిలేసారే?

  ReplyDelete
 36. @bluecake
  ఈ పోష్టులోనూ నా కామెంట్ల లోనూ నేను చరిత్ర గురించి చేసిన యే ప్రస్తావనకీ యే ప్రశ్నకీ మీ దగ్గిర జవాబులు గానీ నా ప్రస్తావనలు అబధ్ధమని నిరూపించే సమాచారం గానీ లేదని తేలిపోయింది,అవునా కాదా?

  మిగిలినవన్నీ పోష్టుకి సంబ్నధం లేని అనవస్ర ప్రస్తావనలు.వాటిపట్ల నాకు గానీ ఇతర హిందువులకి గానె యే ఆసక్తీ లేదు.యెందుకంటే ఈ దేసపు చరిత్ర గొప్ప మలుపు తీసుకునే ప్రతి సందర్భంలోనూ భగవంతుడి మీద పగతో పురానవైరం ఉన్న కొందరు చరిత్రని తమ కనుకూలంగా మార్చుకోవటానికి ప్రయత్నించారు,విఫలమైనారు!కాకపోతే ఇటీవల జరిగింది అసలు చరిత్రనే మాయం చెయ్యటం?!గ్తం నాశనమైనంత మాత్రాన ఆగతానికి నష్తం లేదు గాబట్టి మాకు పెద్దగా కోపమూ రావడం లేదు,అంతే!

  నేను ఉదహరించిన రెండో శ్లోకం అర్ధం అయితే హైందవేతరులకీ హైనద్వులకీ అవమాన సన్మానాల పట్ల ఉండే ధోరణిలో ఉండే తేడా తెలుస్తుంది.

  P.S"నాకు సంస్కృతం రాదని ముందే చెప్పాను.ఇంక నామీదకి శ్లోకాలు విసిరి చాలెంజి చేసి ప్రయోజనం యేమిటి?వేదాల గురించి వాదిస్తాననై అన్నారు గాబట్టి మీ సంస్కృత పరిజ్ఞాం నిరూపించుకోవలసిన బాధ్యత మీది,అవునా కాదా?

  ReplyDelete
 37. అంబేడ్కర్ విమర్శించే స్థాయి అంట్టున్నావు. ఆయన కంత సీన్ లేదు. ఆయన బ్రిటీషువాడి అండ చూసుకొని, గాంధీ మీద ప్రతాపం చూపించాడు. బ్రిటిషోడు బాగా వాడు కొని వదిలేశాడు.

  ReplyDelete
 38. @bluecake
  మీకూ ఇతర్లకీ ముందే చెప్పాను.భాష అసభ్యంగా ఉంచకండి,ఉంటే నేను తీసేస్తాను అని!ముఖ్యంగా మీరు ఇక్కడ వాదన కోసం వచ్చారు గాబట్టి మీకు ప్రత్యేకంగా బొట్టుపెట్టి చేప్పాలసిన పని లేదు కదా!మీకు భాష నచ్చకపోతే అటువం టి కామెంట్లకి ప్రతిస్పందించకపోతే చాలును గదా!

  ఇంక మీరు ప్రతిస్పందించిన ఈ కింది భాగానికి అర్ధమేమిటి?
  ----------------------------
  >>నాకు సంస్కృతం రాదని ముందే చెప్పాను
  నువ్వు ప్రతిపదార్ధాలంటూ ఒక శ్లోకం ముందు పెట్టావు కాబట్టి, నేను ఆదారిలోనే వొచ్చాను. చూస్తుంటే ఇదేదో మన ఇద్దరి బలప్రదర్శనలాగా మారిపొయినట్లుగా నాకూ అనిపిస్తోంది. అనామకులకి బూతులు మాట్లాడుకొవదానికి అవకాశాలివ్వడంకంటే ఇక్కడితో ఆపెయ్యడం మంచిదనిపిస్తోంది.
  -----------------------------------------
  మీకు నా సరళ గ్రాంధికమే అర్ధం కాలేదని తెలుస్తున్నది.యెందుకంటే నేను అనని మాటల్ని కూడా అన్నానని అంటగట్టి తిరిగి నేను యెన్నిసార్లు నిలదీసినా రుజువులు చూపలేదు.. అలాంటప్పుడు మీరు వేదాల గురించి వాదిస్తానంతున్నప్పుడు మీ సంస్క్ర్త పాండిత్యం గురించి నాకు సందేహం రావడం తప్పెలా అవుతుంది? అడిగినదానికి సాక్ష్యాలు చూపించి మీ వాదన కొనసాగించవచ్చు గదా,అనమకులతో సయ్యాతలు ఆడి వారిని రెచ్చగొట్టి తప్పుకోవడానికి సందులు వెదకటం దేనికి?

  మీకు సొంతంగా రెండు శ్లోకాలకి ప్రతిపదవ్యుత్పత్తి చేప్పే పాండిత్యం లేకపోయినా యెక్కడో యెవరో చెప్పిన వాట్ని ఇక్కద పేస్టు చేస్తారన్నమాత?!పైన యెవరో నాకు యెతిపోతలని వెక్కిరింపులు:-)

  పురాణాలు వేదాలు కావండీ!వాటిలో హిందూమతానికి మూలభావాలు గానీ ఆధ్యాత్మిక చర్చలు గానీ ఉందవు,వున్నా ప్రాస్తావికమే.అవి ముఖ్యంగా రాజవంశావళిని వర్ణిస్తాయి.కాబట్టి ఒకే కాలంలో రాసినవీ కావు.వాటి టెన్సు యే టెన్సులో ఉంటుందో కొంచెం వివరిస్తారా?ఒక్కో రాజు కాలం పూర్తయ్యాక అప్డేట్స్ కూడా జరుగుతూ రావచ్చు.కాబట్టి యేసు గురించి వచ్చినా ఇరికింపులు కాకపోవచ్చు.ఫాహియానూ హ్యూయెంత్సాంగూ ఆల్బెరూనీ వీళ్ళంతా ఆ రాజు అకక్ద రాజ్యం చహెసేవాడు ఈ రాజ్యంలో ప్రజలు ఇలా ఉందేవాళ్ళు అని ట్రావెలాగులు రాసుకుపోవటానికి రాలేదు.నేను ఇవ్వాళ చెన్నై నుంచి బెజవాద రావాలంతే టిక్కెట్టు కొనుక్కోవటానికి దబ్బు కట్టాలి కదా! అంతంత దూరప్రయాణాలు ఫ్రీగా చేశారంతే నముతారా మీరు?They are sponsored by somebody ona purpose!ఇక్కడి పండితుల నుంచి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలని వచ్చారు.కొందరు మన జ్ఞానానంతా దోచుకెళ్ళారు అంటారు గానీ దర్జాగా ఇలా వెళ్ళింది ఇక్కడి నుంచి సమాచారం!నలందా,తక్షశిల వీటి పేరు ప్రపంచమంతా మారుమోగిపోయిందని మీకు తెలియదా?అక్కడి కబుర్లూ వాళ్ళద్వారా తెలుసుకోకూదదా,కొత్తగా తెలిసిన దాన్ని అప్డేట్ చెయ్యకూడదా?భవిష్య పురానం అని పేరు పెట్టినా వాయుపురానం అని పేరు పెట్టినా అవి యే కాలంలో జరిగిన సంగతుల్ని ఆ కాలం గడిచాకనే రాస్తారు గదా! కాబట్టి వాటితో మీరు మమల్ని దడిపించగలమని ఆవేసపదకండి!
  నేను మొద టే చెప్పాను.నాకు రానివాట్ని రావని చెప్పుకోవటానికి నేను సిగ్గుపడను.మీరు ఇంకా దాన్ని యీతిపొడిచి యేదారిలో వచ్చినట్టు?మీరు వచ్చిన దారి యేమిటో?!

  అదేదో సినిమాలో "వాడు చెప్పిన జవాబులు కరెక్టే,నువ్వు ప్రశ్నలు మార్చుకుంటే సరిపోతుంది" అని జోకేసినట్టు మీరు సిధ్ధం చేసుకున్న జవాబులకి సరిపదే ప్రశ్నలు మాత్రమే మేము వెయ్యాలా?

  ReplyDelete
 39. @bluecake
  You:చూస్తుంటే ఇదేదో మన ఇద్దరి బలప్రదర్శనలాగా మారిపొయినట్లుగా నాకూ అనిపిస్తోంది. అనామకులకి బూతులు మాట్లాడుకొవదానికి అవకాశాలివ్వడంకంటే ఇక్కడితో ఆపెయ్యడం మంచిదనిపిస్తోంది
  Me: వాదించి గెలవలానుకోవటం బలప్రదర్సనే అవుతుంది కదా,మొదట అందుకు కాక మరెందుకు వచ్చారో?!మీరు పనిగట్టుకుని అనామకుల్ని కెలికి బూతులు తింటూ మళ్ళీ బూతుల గురించి వ్యంగ్యాలు యెందుకు వేస్తున్నారు?నేను యే ఒక్క చెత్త కామెంటునీ వదలకుండా దెలిట్ చేస్తున్నానుగా,నాకు అస్మదీయులు అంటూ యెవరూ లేరు!
  ????
  సంస్కృతం వస్తే అర్ధాలు చెప్పి చూపించి మీ పాండిత్యం నిరూపించుకోవచ్చు గదా!ఈ తప్పుకోవటానికి పనికొచ్చే డొంకదారులు యెందుకు?ఇప్పుదెందుకు లెండి,తీరిగ్గా యెవరి దగ్గిరయినా చెప్పించుకుని పోజులు గొట్టినా మాకు తెలీదు,అడగ్గానే బుధ్ధిగా చెప్పి కొనసాగీతే బాగుందేది!

  మనవాళ్లని నేను పొగిడితే మీకు వేరేవాళ్లని తిట్టినట్టు అనిపించేటంత దేసభక్తి మీలో ఉంది,నాకు ఉగ్రవాది బిరుదు తగిలించాలనుకున్నారు!

  మీకు సంస్కృతం వచ్చా రాదా అని మర్యాదగా అడిగానే తప్ప మీలాగా "అంబేద్కరుని విమర్శించహెతంత పాండిత్యం ఉందా నీకు?" అని అహంకరించలేదు.అంబేద్కరులో తప్పుంటే పట్టుకోవటానికి యెంత పాండిత్యం కావాలండీ?కొంచెం కొలిచి చెప్పండి!

  మీరు హైందవద్వేషంతో రగిలిపోతూ నాకు హిందూ ఉగ్రవాదాన్నిఅంటగదదామని వచ్చారు.నా సూటిప్రశ్నలకి జవాబులు చెప్పడం చేతకాక జారుకుందామనుకుంటున్నారు.దానికి అనామకుల్ని వాడుకుంటున్నారు.పైన వ్యాసంలోనే చెప్పాను మీలాంటి బాధగురువుల వల్లే హింద్దువులు ఇంకా గట్టిగా యేకం అవుతున్నారు అని,అయినా మీకు అర్ధం కావడం లేదు!

  ReplyDelete
 40. అంబేత్కరును విమర్శించడానికి కొలతలు అడుతున్నావ్? నీలాగా దూల నాలుక వుంటే చాలు.. దేవుడ్నికూడా విమర్శించవొచ్చు.

  ReplyDelete
  Replies
  1. రాముణి అక్రమసంతానం కాబట్టి గౌరవించాల్సిన పని లేదు అని చెత్తగా మాట్లాడినా వూరుకోవాలన్నమాట!మరి నాలాంటివాళ్ళు నీకు సెక్యులరుగా కనిపిస్తారా?అందుకే బుధ్ధుడికీ అదే అప్లై చేస్తే యెలా ఉంటుందో అని పోలిక చెప్తేనే యెక్కడో కలుక్కుమన్నట్టు ఇదైపోతున్నావేం?హిందువులకి రాముడి పుట్టుక గురించి అట్లా మాట్లాడితే కలుక్కు మనకూడదా?

   నిలదీసినందుకే నాది దూల నాలుక అయితే ఆ అంబేద్కరుదీ అదే అవ్వుద్ది!కాస్త యెదటివాణ్ణి అనే మాట మావోడికీ తగులుద్దేమో అనే కామన్ సెన్సు కూడా లేనట్టుంది నీకు?!

   Delete
  2. అంబేడ్కర్ అరివీర భయంకర స్వాతంత్రోద్యమ జాతీయ నాయకుడు కాడు. గాంధీ కి, కాంగ్రెస్ పార్టి కే స్వాతంత్రం వస్తుందొ రాదో తెలియక లబ లబ కొంట్టుటుకొంటూ దిక్కుతోచక అల్లాడుతూంటే, పుండు మీద కారం చల్లినట్లు, మా వాట ఎంతోచెప్పు లేకపోతే మా దారి మేము చూసుకొంటాం అని ఒత్తిడి చేసే వాడు. అదొక్కటే ఆయన సింగిల్ పాయింట్ అజెండా. సమయం ఉంటె అరుణ్ షౌరి రాసిన పుస్తకం చదువు.

   Delete
 41. అందుకే నెను సామవేదం నుంచి కూడా శ్లోకం ఇచ్చాను. అది కూడా తప్పంటావా మరి?

  ReplyDelete
  Replies
  1. కొట్టుకొచ్చి ముక్కున బట్టినన శ్లోకాలు వినిపించి ఉదహరించాను చూసుకో అనకపోతే నేను అదిగినవాటికి అర్ధం చేప్పి నీ పాండిత్యం నిరూపించుకోవచ్చుగా!

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. పోష్టులో నేను విదేశీ మేధావుల్ని యెక్కడ వేస్టు క్యాండిదేట్లు అన్నానో చూపించమని అన్నిసార్లు నిలదీసినా చూపించావా/నా అస్రళ గ్రాంధికపు తెలుగే నీకు అర్ధం కాలేదు,నీకు సంస్కృతం వచ్చంటే నమ్మాలా?

   కారనం చెప్పి అడిగాను అర్ధం చెప్పమని - బుధ్ధిగా చెప్పి నీ పాండిత్యం నిరూపించుకోకుండా అన్నిసార్లు చెప్పినా అనామకులతో కావాలని కెలికి తిట్టించుకుని మళ్ళీ వాళ్ళు తిట్టారని యాదవటం దేనికి?

   ఆడలేని ఆటగత్తె మద్దెల ఓదన్నట్టు అనామకుల మీద పడి గౌరవంగా తప్పుకుపోవాలని చూస్తూ కూడా ఈ వీరత్వాలు దేనికి?నీ సంస్కారం యేంటో నా డిస్క్లెయిమర్ చూసి గూడా నన్నే బూతులు తిట్టదంలోనే తెస్లుస్తుంది!

   Delete
 42. >>మీలాంటి బాధగురువుల వల్లే హింద్దువులు ఇంకా గట్టిగా యేకం అవుతున్నారు
  చేసే ప్రతి ఎదవ పనికి ఒక కథ స్రుస్టించుకుని మేము చేసింది కరక్టే అని ఫీల్ అయ్యే మీరు హిందువులెంటిరా. నిజమైన హిందువు అంటే హిందూ ధర్మాన్ని ఆచరించేవాడు. అది మేము. మాభారతీయులం. ఎక్కడినుంచో వొచ్చిన నీ సంకరజాతివాళ్ళు కాదు .. మీరు చేసిన ప్రతి అరాచకానికీ ఒక పిట్టకత తయారు చేసి మా నెత్తినెక్కి తొక్కింది చాలక హిందువులం ఏకమౌదాం అంటూ మీ నీచ రాజ్యం స్థాపిద్దామనుకుంటున్నావా? నిజంగా హిందువులు అంతా ఏకమైతే ఎప్పుడో మీరంతా ఈదెశం వొదిలి దౌడు తీసేవాల్లు.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous12 October 2015 at 10:42
   Your statement:చేసే ప్రతి ఎదవ పనికి ఒక కథ స్రుస్టించుకుని మేము చేసింది కరక్టే అని ఫీల్ అయ్యే మీరు హిందువులెంటిరా. నిజమైన హిందువు అంటే హిందూ ధర్మాన్ని ఆచరించేవాడు. అది మేము. మాభారతీయులం.

   My challrnge:అవును నిజమైన భారతీయులు గనకనే మన దేశాన్నికి సంబంధించిన ప్రాచీనుల గొప్పదనాన్ని పొగిడితే హిందూ ఉగ్రవాది కింద లెక్కేస్తున్నారు!దానికి రివర్సులో ఉంటేనే దేసభక్తి కాబోలు!నేను హిందూ మతతత్వవాదినే కానీ మార్కందేయ ఖట్టూ గారు చాలా గొప్ప దేశభక్తుడు కదూ!రాజ్యాంగబధ్ధమైన విషయాలలో చాలా అనుభవమున్నవాడు కూడాను!"ఆవు కూడా అన్ని జంతువుల లాంటిదే నేను చాలాసార్లు తిన్నాను.మీరూ తినొచ్చు" అని చాలా చక్కగా వివరించి చెప్పాడు. కానీ స్వభాప్రప్రప్ర గారి కాలం నుంచి మొదలుపెట్టి ఇప్పటి వరకూ యెన్నో రాష్ట్రాలలో గోవధ నిషేధం అమలులో ఉండగా జనానికి ఆ విధంగా పిలుపు ఇవ్వటం అంటే రాజ్యాంగాన్ని ధిక్కరించటమే నని అతనికి తెలుసో లేదో గానీ నువ్వు చెప్పు!అంటే హిందువుల్ని వెక్కిరించటానికి చట్టపరంగా నేరాన్ని చెయ్యమని ప్రోత్సహించటం కూడా నీ దృష్టిలో ఘొప్ప సెక్యులరిజం అన్నమాట!అందుకే నువ్వొక పని చెయ్యి అప్పుడు నువ్వు నిజమైన లౌకికవాదమూ సర్వసమతా భావమూ పొంగిపొర్లే అసలు సిసలైన భారతీయుడివనీ మేమే “మేము చేసిన ప్రతి అరాచకానికీ ఒక పిట్టకత తయారు చేసి మీ నెత్తినెక్కి తొక్కిన దుర్మార్గులం” అని ఒప్పుకుంటాను!బ్లూ కేకు గారి నుంచీ నీవరకూ మాలాంటి హిందూ మతోన్మాదుల కళ్ళు తెరిపించటానికి కంకణం కట్టుకున్న శాస్త్రీయత నిలువెల్లా ఉటిపడే అపర నెహ్రూ పండితులనీ ఉద్దంద అంబేద్కరు వారసులనీ నీరాజనాలు పదతాం!

   ఆ ఖట్టూ గారిని హైదరాబాదు అక్బరుద్దీన్ ఒవైసీ గారి ఇంటికి పంపించి "పంది కూడా అన్ని జంతువుల లాంటిదే,మీరు తినండి,నాకు పెట్టండి!" అని అడిగి చక్కగా వారితో కలిసి పందిమాంసపు విందు ఆరగించి క్షేమంగా తిరిగి రమ్మని చెప్పండి!

   రాజ్యాంగం ఇచ్చే రిజర్వేషన్లు కావాలి!రాజ్యాంగం మీకిచ్చే మర్యాదలు కావలి!రాజ్యాంగం ఇచ్చే హక్కులు కావాలి!కానీ రాజ్యాంగం నిషేధించిన గోమాంసం మాత్రం హిందువుల మీద కసికొద్దీ తింటూ వెక్కిరించాలి!అదే నోటితో ముస్లిములని వెక్కిరించటానికి దమ్ము లేదు - హిందువులు యెర్రిపప్పల్లా కనబడుతున్నారేం మీకు?!

   P.S:మీ నెత్తినెక్కి తొక్కుతున్నది యెవరో నీకూ తెలుసు - ఆసికాలు మాట్టాడమాక:-)
   మాలమహానాడు పేరుతో యెదిగిన మందకృష్న ఆస్తి యెంతో తెలుసా?మాదిగదండోరా శివాజీ యెంత బాగుపడుతున్నాదో తెలుసా?ఒకప్పుదు క్రీమీలేయర్ ప్రతిపాదన యెందుకు వీగిపోయిందో తెలుసా?అసలా ప్రతిపాదన చేసిందెవరో తెలుసా?దానై అవసరం యేమిటో తెలుసా?మీలోనే మూడు తరాల పాటూ రిజర్వేషన్లు అనుభవించీ అనుభవించీ చలా చాలా యెదిగిపోయాక గూడా "అరే,ఇవి మన కులం వెనుకబాటు తనానికి ఇస్తున్నవి కదా,మనం తప్పుకుంతే మనవాళ్ల లోనే ఇంకొకడు పైకొస్తాడు కదా" అనే న్యాయంగా రావాల్సిన ఆలోచన రానందుకు!

   అసలు వేరేఅ వాళ్ళు క్రీమీ లయరు ప్రతిపాదన తీసుకురావటమే ఒక దౌర్భాగ్యం!దాన్ని అడ్డుపుల్ల వేసి తొంగలో తొక్కెయ్యతం మరీ దౌర్భాగయం!!అదీ మీ ఐకమత్యం!!

   మా గొప్ప భారతీయత?!

   Delete
  2. >>అక్బరుద్దీన్ ఒవైసీ గారి ఇంటికి పంపించి "పంది కూడా అన్ని జంతువుల లాంటిదే,మీరు తినండి,నాకు పెట్టండి!"

   ఇదే మాట నేనూ అడుగుతున్నా! దమ్ముంటే నువ్వే.. నీ సాటి ఉగ్రవాదుల్ని తీసుకెల్లి అదే వొవైసీదగ్గర బీఫ్ తినొద్దు అని చెప్పిరా చూద్దాం??

   హైదరాబాదు కల్యాణి బిర్యాని సెంటర్లలో చూడు.. అక్కడున్నవాల్లలో 90% మంది హిందువులే బీఫ్ తింటూ కనిపిస్తారు. వాళ్ళను హిందువులు కాదనేంత దమ్ము నీకు, నీ బి జె పి నాయకులకుందా??

   ఒహో! మాటర్ అంబేత్కర్ నుంచి మంద క్రిష్నకి తిప్పావా?? బిజె పి కి వోట్లు వెయ్యనొల్లందరూ పాకిస్తాన్ వెల్లిపొవాల్సిందే అన్న వాడు మీ బి జె పి కి నాయకుడెలా అయ్యడో చెప్పగలవా?? వాడు అదే మాట ఒవైసి దగ్గర చెప్పగలిగే దమ్ముందా??

   Delete
  3. @bluecake
   you:ఇదే మాట నేనూ అడుగుతున్నా! దమ్ముంటే నువ్వే.. నీ సాటి ఉగ్రవాదుల్ని తీసుకెల్లి అదే వొవైసీదగ్గర బీఫ్ తినొద్దు అని చెప్పిరా చూద్దాం??
   Me:ఇక్కదే తెలుస్తుంది నీ బుర్రలో ఉన్న గుజ్జు యెంతో?వాడు పంది మాంసం తింటే తినొద్దని నేనెందుకు బరిమిలాడాలి?నా చాలెంజి నీకు!యెందుకంటే హిందువుల్ని వెక్కిరించహ్తమూ ముస్లిముల్ని నెత్తిన పెట్టుకోవటమూ చేస్తున్నది మీరు గాబట్టి మీకు చాలేంజి నేను విసిరాను.

   అకక్డికెళ్తే చిరుగుతుందని తెలిసి ఇలా అడ్డం తిరిగావన్నది తెలుస్తూనే ఉంది గానీ మూస్కుపో!

   You:ఒహో! మాటర్ అంబేత్కర్ నుంచి మంద క్రిష్నకి తిప్పావా??
   Me:మన చరిత్రకి బొక్క వేశారని అంటే యెవడినో నేను తిట్టానని అర్ధమయిన నీ మట్టిబుర్రకి మ్యాతరు అట్లా అర్ధమయిందన్న మాత,ఇక చాలు ఆపమ్మా నీ వెర్రి మొర్రి రీజనింగులు.

   వెళ్ళి భోజనాల యేర్పాట్లు చూడు నీకు దమ్ముంతే!

   Delete
 43. @bluecake
  ఇంకా ముందుకెళ్తే ఆ ముస్లిములు,బౌధ్ధులు,క్రైస్తవులు నీ మేదనే పడి యేదుస్తారు,"అనవసరంగా యెందుకురా మా తరపున నువ్వు కెలికావు?మేము నిన్ను అడిగామా నిన్ను హిందువుల్ని పీకి పాకం పెట్టమని ఇప్పుడు చూడు - మాకూ చిరిగింది నీ మూలంగా" అని నిన్నే ఝాడించేస్తారు,వెళ్ళవయ్యా వెళ్ళు!

  ReplyDelete
 44. Ee tingari anonymous ni ekkaDo tagilinaTlu ani pistondi ....(OPPUKORAA NAAYANA SRINIVAS BHANDARU GAARI BLOG LO TAGILTGE ;) ..kakunTe ignore )

  Time waste if we discuss with SLAVES.

  Hari gaaru just proceed with next posts ..ignore these barking Dogs .....just like Modi ignored presstitutes

  ReplyDelete
  Replies
  1. మనవాళ్లు ఇల్లలొనుంచి లాక్కొచ్చి చంపుతుంటే మొఢీ ఎలా మూసుకోని కూర్చున్నాడోఅ అల్ల మూసుకోమనేకదా మీరు చుబుతుంటా?

   Delete
 45. తెలుగు సినీ పరిశ్రమను విశాఖకు ఆహ్వానించడం ద్వారా చంద్రబాబు ఒక పెద్ద తప్పు చేయబోతున్నారు . తనకు ఆంద్ర , తెలంగాణా రెండు కళ్ళు అనే బాబు ఒకవైపు తెలంగాణాకు అన్యాయం చేస్తూనే ఉన్నారు. రాజకీయంగానూ, ఆర్ధికంగానూ తెలంగాణాను నిర్వీర్యం చేయడానికి బాబు చేయని ఎత్తుగడ లేదు .

  ReplyDelete
  Replies
  1. ఏ ఊరు రా నీది? మతిలేకుండా మాట్లాడతాండవ్? రెండు కళ్ల సిద్దాంతం తెలంగాణ వాళ్లు తిప్పి కొట్టి బాబు ను ఎగతాళి చేయని రోజు లేదు. తెలుగు సినీ పరిశ్రమ ఎమిటి, ఆంధ్రా వాళ్లు అందరు ముందూ వెనుకో తెలంగాణాను వదులుతారు. ఖాళి గా ఉన్న హైదరాబాద్ రోడ్లలో జై, శ్రీకాంత చారి, విశ్వరూప్, గుండు గారు, ప్రభాకర్ మందార, బుద్దా మురళి, కంచా ఐలయ్య తో కలసి క్రికేట్ ఆడుకొని, పోటొలను గుండు బ్లాగు లో అప్ లోడ్ చేసి కింద తెలంగాణ భాష లో పద్యాలు రాసే రోజు చాలా దగ్గరలో ఉంది.

   జై తెలంగాణ

   Delete
 46. అబ్బబ్బబ్బబ్బ!ఈ చెత్త కామెంట్లు డెలిట్ చెయ్యటమే సరిపోతున్నాది నా తైమంతా,చెప్పినా వినట్లేదు,యెట్లా?ఒక ముఖ్యమైఅన్ కామెంటు గూడా యెగిరిపోయింది తిక్కగా డెలిట్ చెయ్యటంలో!

  ఆ కామెంటు గుర్తుంది గనక్ దానికీ బ్లూకేక్ మొదటి ఉంచీ ఇప్పటివరకూ తరచిన విసహ్యాలన్నిటికీ ఖచ్చితంగా జవాబులు చెప్తాను.దాంతో ఇక ఈ గొదవ ఆపండి!

  ReplyDelete
 47. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 48. ఆఖరి జవాబు కొంచెం తైము పడుతుంది,ఇక ఇనత్టితో కామెంట్లు ఆపండి,డెలిట్ చెయ్యలేక చస్తున్నా!

  ReplyDelete
  Replies
  1. అడ్డదిడ్డమైన కామెంట్లన్నీ ప్రచురించకుండా ఉంటే మీకీ తిప్పలు తప్పేవేమో? మీరు వ్యాఖ్యలకు (భాష, భావప్రకటన, విషయస్పష్టత, విషయవివేకమూ వగైరా వాటి పైన ) ప్రమాణాలు నిర్దేశించుకొని, వాటికి అనుగుణంగా ఉన్న వ్యాఖ్యల్ని మాత్రం ప్రకటించితే మీకు ఏరివేతల శ్రమా మాకు సరైనమాటలకోసం వెతుకులాటల శ్రమా చక్కగా తగ్గుతాయి. ఆలోచించుకోండి.

   Delete
  2. అయ్యా శ్యామలీయం , బ్లూ కేక్, అన్వేష్,శీను ది బాస్, విశేషజ్ణ, డేర్ టు రైట్, దిలీప్ ..... ఈ పేర్లతో రాసే వారు ఇద్దరు ఉన్నారు. వాళ్లు నిముషానికి ఒక పేరు తగిలించుకొని (రాక్షసులు రూపం మార్చు కొన్నట్లు) హిందూ బ్లాగుల మీద పడతారు. మీది, హరిబాబు ది వాళ్ల తో చర్చలు జరిపే స్థాయి కాదు. అవి చర్చలతో , వివరణలతో మారు తాయానుకోవటం బుద్దిలేని పని. రాక్షసులను మాటలతో మార్చగలిగే పనైతే రాముడు యుద్దం ఎందుకు చేసినట్లు. వాటికి ఒక వావి వరుస, అమ్మా అబ్బలకి పుట్టిన చరిత్ర ఉండదు. ఎవరైనా సక్రమంగా పుట్టి పెరిగిన చరిత్ర ఉంటే ఎగతాళి చేయటమే వాటి పని. ముందర వారితో చర్చించాలన్న మీ వ్యర్థ ప్రయత్నాలు ఆపి టపాలు రాసుకొండి.


   Delete
  3. ఊరుకొ ఎహే ఎదవ సోది, చేసే చెత్త పనికి మళ్ళీ రాముడు యుద్దం అని ఒకటే బిల్డప్పులు. రాముడంటి సౌశీల్యులా ? రాముడ్నెందుకయ్యా అవమానిస్తారు. కామన్ సెన్సు లేకుండా బూతులు రాయడం, అది రాసే అనోనిమస్లని ఎంకరేజ్ చేయడం, తానే అనోనిమసులా ఒక కేమెంటు, సొంత పేరుతో మరో కామెంటు రాయడం ఇవన్నీ చేస్తూ దేశాన్ని ఉద్దరిస్తున్నట్టు ఎదవ బిల్డప్పులు. రాసేది మర్యాదగా రాయొచ్చు. దాన్ని ఎవ్వరూ కాదనరు. వ్యతిరేకించగానే హిందూ మతానికి ఘోర అవమానం జరిగింది అన్నట్లు బిల్డప్పులిచ్చి బూతులు తిట్టడం దేనికి ? ఎవరైనా ఊరుకున్నారు అంటే తమరు పోటు గాల్లు అని కాదు. బురద మీద రాయేయడం ఎందుకు అని మాత్రమే, ఆ ఇంగిత ఙ్ఞాణం లోపిస్తే చేయగలిగింది ఏమీలేదు. మీరంత కలిసి హిందూ మతాన్ని ఉద్దరిస్తున్నామని అనుకుంటున్నారేమో, మీ చెత్త పనుల వల్ల దానికి చెడ్డ పేరు మాత్రమే తీసుకు వస్తున్నారు.

   Delete
 49. @bluecake
  అనామకం గారు వేసిన కామెంటు గురించి బ్లూకేక్ నేను కావాలని తీసేసానని అంటున్నారు గాబట్టి దానికి సూటిగా జవాబు చెప్తాను.అసలు ఆ శ్లోకాలు ఇరికింపుడు అని యెలా నిర్ధారించాలి?మీ వాదన ప్రకార్మ్ అది క్రీస్తు పుట్టాక రాసి ఇరికించారని,అంతే కదా!దానికి ఇక్కద ఉతంకించి మీరు మమ్మల్ని నిలదియ్యడం కన్నా ఆ శ్లోకం రాసినతాళపత్రం వయస్సు నిర్ధారిస్తే అది యేసు పుట్టిన కాలానికి తర్వాతిదా ముందరిదా అనేది యెవడూ ఆక్షేపించలేని విధంగా తేల్చవచ్చు గదా?

  బ్రహంగారి పేరుతో అయన్ గాంధీ పుట్టుకని సూచించాదని చెప్తున్న "ఉత్తర దేశపు కోమట్ల యందు గాంధి యనెడువాడు పుట్టేను!" అని కాలజ్ఞాన తత్వంలో చెప్పినట్టు ఉంది.అది కూడా గాంధీ పుట్టాక రాసి యెవరయినా కలిపారో మొదటి నుంచీ ఉందో కూడా తెలుసుకోవచ్చు.

  రూఢిగా తేల్చి చెప్తే కాదనేతందుకు యెవడికీ అభ్యంతరం ఉందదు గదా,మీరు ఆ దారిలో వెళ్ళకుండా తప్పుదారిలో నాకు సామవేదంలో ఒక ముక్క తేలుసు,భవిషయపురానంలో ఒక ముక్క తెలుసు అని మా వెంట పడితే ప్రయోజనం యేమిటి చెప్పండి!

  సరైన దారిలో వెళ్ళండి!మరోసారి అవి ఇరికింపులు అనే ముందు మాత్రం అవి ఇరికింపులా కాదా అని నిర్ధారించుకుని నిర్ధారణ అయ్యాక మాత్రమే అనండి - అంతవరకూ అవి ఇరికింపులు అనే హక్కు మీకు లేదు.ఇరికింపులు అని తేల్చుకునే పాండిత్యం,విజ్ఞానం ఉన్నాయా,బస్తీ మే సవాల్!

  P.S:ఇంతకీ ఆ తాళపత్రాలన్నీ ఒకే వయస్సువి అయి ఉండి అవి యేసు కంటే ముందరి కాలపువి అని తేలితే?

  ReplyDelete
 50. bluecake బెదరూ, ఈ బాల్డు హెడ్డు బాబూ రావుకి, మా నరసింహా కమ్మదనానికీ ఒకసారి గట్టిగా గడ్డేట్టా ఓ బ్లాగులో. అయినా వీల్ల తింగర రాతలు మానట్లేదు. అయినా చిచ్చర "పిడుదు" గారు ఎప్పుడూ అంతే. సూపర్స్టిషన్లని నిఖార్సైన చరిత్రలని ప్రూవ్ చేయడానికి నానా ఆప సోపాలూ పడుతూ ఉంటాడు.

  ReplyDelete
 51. నువ్వు నాకు గడ్డెట్ట మేంట్రా కుంకా!ఇక్కద మీకందరికీ నేను పెట్టిన గడ్డి జీర్ణం కాక ఇట్లా బ్లూకేక్కు గారికి ఓదార్పు లిస్తున్నావు,చాలదా?

  అవి సూపర్స్టిషన్లు అని నిరూపించలేని అజ్ఞానం నీది - మూసుకుపో.!

  నన్ను వాదనలో గెలవడానికి సరైన దారి యేదో చెప్తా!ను విను!ఈ సృష్టివాదం అన్ని మతాల్లోనూ ఉంది!బైబిలులో చెప్పిందేంటి?ఒకాయన ప్రళయానికి మందు ఒక ఓడ తయారు చేస్తాట్ట,అందులోకి జాతి కొక జంట చొప్పున యెక్కిస్తాట్ట,ప్రళయంలో అంతా మునిగి మళ్ళీ తేలాక మళ్ళీ ఆ జంటల్ని భూమి మీదకి వొదుల్తాట్ట!


  హిందూ వైజ్ఞానిక శాస్త్రంలో కూడా ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొలా చెప్పారు,యెవరి సొంత వూహ వాళ్లది - కాకపోతే స్థూలంగా అన్నీ ఒక్కలాగే ఉండటం ఆధునిక వైజ్ఞానికులు కనుక్కున్న వాటికి కొన్ని విషయాలు దగ్గిరగా ఉందటం జరిగింది,అంతే!

  డేవిడ్ ఫ్రాలే అనే అతను యుక్తేశ్వర్ అనే అతని పధ్ధతిలో కట్టిన లెక్క ఒకరకంగానూ అలైన్ డానీల్యూ లింగపురాణం నుంచి తీసుకుని కట్టిన లెక్కలు మరో రకంగా ఉన్నాయి.

  కాకపోతే రకరకాల ఇంటర్ప్రితేషన్స్ వల్ల వచ్చే గందరగోళాన్ని తొలగిస్తే అవి అశాస్త్రీయంగా కట్టిన కాకిలెక్కలు మాత్రం కావు అనేది అందరూ ఒప్పుకుంటున్నారు!

  మన్వంతరాలకీ మహాయుగాలకీ మధ్యన భూమి అంతా వరదలు పొంగి నీటితో కప్పబడి ఉంటుంది అన్న సూత్రీకరణ ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్రం విభజించిన ఆర్డొవీషియన్,డివోనియన్,జురాసిక్ యుగాలకి మధ్యన ఒక్కసారిగా జరిగిన విధ్వంసాల కారణంగా దైనోసార్ల వంటివి పూర్తిగా నశించిపోవడం అనే సందర్భాల ద్వారా వాస్తవమేనని తెలుస్తున్నది.

  తిరకాసు యేమిటంటే ఆర్డొవీషియన్ సైలూరియన్ ట్రాన్సిషన్ 425 మిలియన్ సంవత్సరాలకు పూర్వం జరిగింది.డివోనియన్ కార్బోనిఫెరస్ ట్రాన్సిషన్ 345 మిలియన్ సంవత్సరాలక్రితం జరిగింది.పెర్మియన్ ట్రయాసిక్ ట్రాన్సిషన్ 230 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది.ట్రయాసిక్ జురాసిక్ ట్రాన్సిషన్ 180 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది.క్రెటేషియస్ టెర్షియరీ ట్రాన్సిషన్ 63 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది.ఇంకొందరు సైంటిశ్టులు ప్రతి 26 మిలియన్ సంవత్సరాల కొకసారి పునరపిగా పెద్దయెత్తున విధ్వంసాలు జరిగి భూమి మీద వూహించని మార్పులు వస్తున్నాయని ఆధారాలతో సహా చెప్తున్నారు.ఇవేవీ హిందూ వైజ్ఞానికులు చెప్పే విషయాలతో నూటికినూరుపాళ్ళూ సరిపోవడం లేదు,యెందుకని?

  సృష్టివాదానికి జీవ పరిణామమే పెద్ద అవరోధం!సృష్టివాదం ప్రకారం సృష్టి మొదలయ్యే నాటికే అంతకు ముందరి సృష్టి కన్నా మరింత అడ్వాన్సుడుగా ఉందేవిధంగా జాతులు ఉంటాయని చెప్తుంది.కానీ నూతన వైజ్ఞానిక శాస్తర నియమాల ప్రకారం అమీబా ఆంటి సరళమైన నిర్మాణం కలిగి ఉన్న జీవులు మొదట పుట్టి వాటి నుంచి క్రమంగా సంక్లిష్తత పెరిగి ఆఖరు దశలోనే మానవుడి వంటి బుధ్ధిజీవి ఆవిర్భవించటం జరుగుతుంది!

  హిందూ వైజ్ఞానిక సూత్రాలు మొదట కృతయుగంలో వలె ఉచ్చదశలో ఉండి కలియుగం వచ్చేసరికి అధమదశలోకి పతనం అవుతుందని చెప్తాయి.కానీ ఆధారాలు మాత్రం సరళతరమైన వాటి నుంచి సంక్లిష్త నిర్మానం గల జీవులు పరిణామం చెదుతున్నాయని నిరూపిస్తున్నాయి.

  ఐతే ఇక్కడ మల్ళీ ఒక కిరికిరి ఉంది!నూతన వైజ్ఞానిక శాస్త్రం కూడా స్పష్టంగా ఒక తీర్పు ఇవ్వడం లేదు,ఇప్పుడు కనుక్కున్నవి నూటికి నూరుపాళ్ళ్ళు ఖచ్చితమేనని,అలా ఉంది పరిస్థితి!

  నాతో యెలా వాదించి నన్ను గెలవవచ్చునో కూడా నేనే చెప్పాలి - ఖర్మ!
  P.S:Science also has religious spirit, when you go on searching for a reason,some where you may find your reason fails and settles into belief!Religion also has scientific spirit, When you go on trying to believe,some where you may find your belief ask question and seeks for reason?

  ఇది నూతన వైజ్ఞానిక శాస్త్రాన్నీ ప్రాచీన వైజ్ఞానిక శాస్త్రాన్నీ లోతుగా చదివి నేను అర్ధం చేసున్న నా అవగాహన!నేను చదివినంత నువ్వు చదవలేదని నాకు తెలుసు.చదువు.చదివిన కొద్దీ అజ్ఞానం తొలిగి వినయం పెరుగుతుంది.

  రీజన్ సహాయంతో అన్నీ తెలుసుకోగలమని దాన్ని అతిగా సాగదీస్తే నీకు చాలా ఫాంటసీలు కనపడతాయి!అలాగే కల్పనా చాతుర్యంతో అదేపనిగా ఫాంటసీలు సృష్టించాలన్నా యేక్కదో అక్కడ ఒక ప్రశ్న "ఆగక్కడ!నా సంగతేంటి?" అని నిలదీస్తుంది!

  స్వస్తి!

  ReplyDelete
  Replies
  1. మైడియర్ చిచ్చర "పిడుదు"

   నీది సూపర్స్టిషనని నేను నిరూపించడమేమిటి, నువ్వే నిరూపించుకుని చచ్చావ్ చాలా సార్లు. నీ కామెంటు నువ్వే చదువుకు చావు మల్లీ ఒకసారి. బైబిలులో చెబితే అది సూపర్స్టిషన్ కాదని నేనన్నానా? సూపర్ష్టిషన్ ఎక్కడైనా సూపర్ష్టిషనే. నీ నెలతక్కువ బుర్రకి ఇంత చిన్న విషయం అర్థం కాకపోతే మాది తప్పు కాదు. నేను బ్లూకేకును ఓదార్చడమేమిటి ? ఆయన భారిన పడిన నిన్ను ఎవరో ఒకరు ఓదార్చడానికి రావాలి కానీ !

   హిందూ వైఙ్ఞాణిక శాస్త్రమా ! హ హ, ఇంత దిక్కుమాలిన సూపర్ష్టిషన్లు కళ్ళ ముందు కనపడుతుంటే మళ్ళీ శాస్త్రమంటావేమిటీ? ఒకసారి నువ్వే అన్నిచోట్లా ఉందంటావ్, మరో సారి నువ్వే శాస్త్రీయమంటావ్. కనీసం నువ్వు చెప్పిన మాటలు నువ్వే ఒక పేరా వరకూ నిలుపుకోలేక పోయావ్. దీన్నే ఫ్రష్ట్రేషన్ అంటారు నాయనా ! కొంచెం తగ్గించుకో బాగుపడతావ్.

   ఏంటి బాబూ మన్వంతరమూ, డైనోసార్లూనా .. నీ పిచ్చి పీజ్జా హట్లో పెట్టా ! జలాలు ఎక్కడ ఏడ్చిచచ్చాయనీ? భూమి మొత్తం జలమయమయినట్టు ఇప్పటివరకూ ఎక్కడైనా శాస్త్రఙ్ఞులు చెప్పగా విన్నావా? నీ దిక్కుమాలిన తెలివితేటలూ నువ్వూ!

   //ఇది నూతన వైజ్ఞానిక శాస్త్రాన్నీ ప్రాచీన వైజ్ఞానిక శాస్త్రాన్నీ లోతుగా చదివి నేను అర్ధం చేసున్న నా అవగాహన!నేను చదివినంత నువ్వు చదవలేదని నాకు తెలుసు.చదువు.చదివిన కొద్దీ అజ్ఞానం తొలిగి వినయం పెరుగుతుంది.//
   హ హ.. ఇది ఇంకో కామెడీ. తమరికున్న ఙ్ఞాణం, వినయం ఏమిటో అందరికీ కనపడుతూనే ఉంది. ఇలాంటి దిక్కుమాలిన ఙ్ఞాణం, వినయం నాకొద్దు బాబూ ! నేను ఇలానే బాగున్నా.

   నీతో వాదించి గెలవడమా, అది మాత్రం అసాధ్యం ఎందుకంటే, నువ్వు ఓడిపోయావని నువ్వు ఎప్పుడూ ఒప్పుకోవు కాబట్టి. అలా ఒప్పుకునేట్లైతే ఈపాటికి పదుల సార్లు ఓడిపోయావ్.

   Delete
  2. @Anonymous14 October 2015 at 03:58
   నేను క్లూ ఇచ్చాక గానీ ధైర్యం రాలేదన్న మాట నీకు నీ పాండిత్యం చూపించడానికి:-)

   అందుకే చదవమని చెప్పాను.చదివి తెలుసుకో.బుధ్ధి వికసిస్తుంది.అయినా అర్ధం కాకపోతే వొదిలెయ్!

   Delete
  3. @Anonymous14 October 2015 at 03:58
   చిన్న కామెంటు గూడా ఓపిగ్గా చదవటం రాదన్న మాత సొలు కబుర్లు చెప్పటం తప్ప?
   ------------------
   ఆర్డొవీషియన్ సైలూరియన్ ట్రాన్సిషన్ 425 మిలియన్ సంవత్సరాలకు పూర్వం జరిగింది.డివోనియన్ కార్బోనిఫెరస్ ట్రాన్సిషన్ 345 మిలియన్ సంవత్సరాలక్రితం జరిగింది.పెర్మియన్ ట్రయాసిక్ ట్రాన్సిషన్ 230 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది.ట్రయాసిక్ జురాసిక్ ట్రాన్సిషన్ 180 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది.క్రెటేషియస్ టెర్షియరీ ట్రాన్సిషన్ 63 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది.
   --------------
   నేను వీటి గురించి చెప్తే - భూమి మొత్తం జలమయమయినట్టు ఇప్పటివరకూ ఎక్కడైనా శాస్త్రఙ్ఞులు చెప్పగా విన్నావా - అంటే యేంటి అర్ధం!

   Delete
  4. 1.Professor Arthur Holmes (1895-1965) geologist, professor at the University of Durham. He writes regarding the age of the earth in his great book, The Age of Earth (1913) as follows:"Long before it became a scientific aspiration to estimate the age of the earth, many elaborate systems of the world chronology had been devised by the sages of antiquity. The most remarkable of these occult time-scales is that of the ancient Hindus, whose astonishing concept of the Earth's duration has been traced back to Manusmriti, a sacred book."   2.Alan Watts, a professor, graduate school dean and research fellow of Harvard University, drew heavily on the insights of Vedanta. Watts became well known in the 1960s as a pioneer in bringing Eastern philosophy to the West. He wrote:"To the philosophers of India, however, Relativity is no new discovery, just as the concept of light years is no matter for astonishment to people used to thinking of time in millions of kalpas, ( A kalpa is about 4,320,000 years). The fact that the wise men of India have not been concerned with technological applications of this knowledge arises from the circumstance that technology is but one of innumerable ways of applying it."

   It is, indeed, a remarkable circumstance that when Western civilization discovers Relativity it applies it to the manufacture of atom-bombs, whereas Oriental civilization applies it to the development of new states of consciousness."   3.Dick Teresi author and coauthor of several books about science and technology, including The God Particle. He is cofounder of Omni magazine and has written for Discover, The New York Times Magazine, and The Atlantic Monthly. He says

   "Indian cosmologists, the first to estimate the age of the earth at more than 4 billion years. They came closest to modern ideas of atomism, quantum physics, and other current theories. India developed very early, enduring atomist theories of matter. Possibly Greek atomistic thought was influenced by India, via the Persian civilization."

   Delete
 52. అమ్మా అబ్బలకి పుట్టిన చరిత్రలేనివాళ్ళంతా భూమిలో కలిసిపోవలసిందేనా ? చదివినకొద్దీ అజ్ఞానం పోయి వినయం రావాలి. ఎక్కడాలేని బూతులు వచ్చేస్తున్నాయి.

  ReplyDelete
  Replies
  1. మా తల్లే,నువ్వూ వచ్చావా?నువ్వింకా రాలేదేమిటా అనుకుంటున్నా!

   Delete
  2. నువ్వు మళ్లి మొదటి కొచ్చావు నిహారిక. ఇక్కడ రచ్చ చేయటానికి వచ్చిన వాళ్లతో ముచ్చుట్లు పెట్టుకోచటం నా అభిమతం కాదు. ఊరు పేరు లేని వెధవలు, ఎమీ చదువుకొన్నారో తెలియకుండా, వేదాల ఎమి చదివారో తెలియకుండ, కాపి పేస్ట్ పరిజ్ణానంతో వాదనకు దిగే వెర్రి వెధవల ఏకైక లక్ష్యం హిందూమతంలో గొప్పతనం ఎమి లేదు. భారతీయులు మొద్దు వెధవలు అని చెప్పటమే. ఇటువంటి నక్కా వెధవలను గౌరవించాల్సిన అవసరం లేదు. హరిబాబు టపా రాస్తే వీళ్లు గోలచేయటమేమిటి?వాళ్ల దగ్గరఉన్న పరి జ్ణానం తో!వీళ్లె బ్లాగు పెట్టి రాసుకోవచ్చు కదా!

   ఎవడైనా వాళ్లందేశాన్ని పొగుడుకొంటారు, ఈళ్లు మన దేశనికి ఎమి ప్రత్యేకత లేదని వాదించటానికి కంకణం కట్టుకొని బ్లాగుల్లో అనామకం గా తిరుగుతూంటరు .ఇటువంటి పనులు, ఇన్ని సంవత్సరాలు , ఒక అమ్మకు అయ్యకు పుట్టిన వాళ్లు ఎవ్వరు చెయ్యరు. సైన్స్ గురించి, వేదల గురించి చర్చింటానికి అనామకం గా చర్చకు రావలసిన అవసరం ఎమిటి? ఒకటే కారణం ఓడి పోతామన్న భయం. అలా జరిగితే రేపు హరిబాబు కొత్త టపా రాస్తే అదే పేరుతో వచ్చి వాదన కు దిగటానికి మొహం చెల్లదు. ఇటువంటి నంపుస్కులు ఇతరుల నడుం విరగ గొట్టామని , ఉత్తర కుమారుల వలే జబ్బలు చరుచుకోవటం. వీళ్లకి , పాకిస్థాన్ వారికి తేడా లేదు. పాకిస్థాన్ తో 60 ఏళ్లు గా చర్చలు జరుపుతున్నాము అదేమైనా మారిందా? వీళ్లు అంతే. అది తోక జాడించినపుడల్లా నాలుగు పీకటమే. చర్చలతో కాదు చేతలతో చెపితేనే అది మూసుకొంట్టుంది.

   Delete
  3. నీ బూతులు మొదట్నించి చదివా. మా నాయనే! అమ్మాయి రాగానే దేశభక్తుడి ఫోజు కొడుతున్నావా?? నీ మొదటి రెప్లయ్ నుంచి చూసుకో. నీ బూతులు ఎలా తగ్గుతా వచ్చాయో. దాన్నే కేకు నీ నడుము ఇర్రగొట్టాడు అంది. నదుములిరిగిన కుక్క మొరిగినంత మాత్రాన దాన్ని సిమ్హ్మ అనరు.

   Delete
  4. మా బాబే , నీ బోటి వెర్రి చెంగళ్లప్పతో నా అనవసరం గా సైన్స్ గురించి వాదన చేసింది. సైన్స్ లో ప్రెసి షన్ ముఖ్యం. నీకది లేదు. నీహారికా ఆంటి ని పట్టుకొని అమ్మాయంటావా? గుడ్డోడ. అందులోను ఆమె అందంగా రమ్యమైన కుటీరంలో ఉండే గోదావరి జిల్లా ఆంటి. నీకు అమ్మయిలా ఎలా కనిపించింది? అమ్మాయిల కన్నా ఆంటిలు మంచి వారు. వాళ్లకి సహనం ఎక్కువగా ఉంట్టుంది. చాలా చక్కగా వంటచేసి, అథిదులకు భోజనం పెడతారు. ముందర ఆంటీ ఎవరో, అమ్మాయిఏవ్చరో గుర్తించటం తెలుసుకో! ఆంటీలను గౌరవించటం నేర్చుకో!

   హరిబాబు చాలా కమెంట్లు డిలీట్ చేశాడు. అందువల్ల నీకు నా వాదనలో తీవ్రత తగ్గినట్లని పించింది. నువ్వు ఎందిరా బై విప్లవ వీరుడిలా ఫీలౌతావు. ఒకసారి రాసిన తరువాత నా కామెంట్లను నేనే చదవను. నీ కామెంట్లను అసలికి గుర్తు పెట్టుకోను.

   Delete
  5. రైల్లలొ ముస్ఠి పాటలు, ఇంట్లో బట్టలుతుకుడు, ఆడోల్ల వంటల ముచ్చట్లు... బాబోయ్.. వీడు వీడుకాదు... అది కూడాకాదు. "వీడు తేడా"

   Delete
  6. ఇక్కడ హ్హ హ్హ హ్హ భారతీయ విఘ్ణాణ ఆఆస్త్రమా అని సకిలిస్తున్న వాళ్ళల్లో యెవరికీ ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం లోని యే శాఖలో ఓ అంటే ఢం కూడా తెలియదు.నా వాదనకి శాస్త్రీయమైన ప్రతివాదన యెలా ఉంటే అది మీ తెలివిని చూపిస్తుందో నేనే శాంపిలుగా ఇస్తే గానీ మళ్ళీ వెక్కిరింతలకి తెగబడలేకపోతున్నారు.

   మరి పైన ఉదహరించినవాళ్ళు సామాన్యులా?వాళ్ళు "INDIAN COSMOLOGY" అని రిఫర్ చేసింది అర్ధం కాలేదా?వాళ్ళు మీలాగా వెక్కిరించడం లేదేమిటి?విదేశీయులు పొగుడుతున్న మాత్రం కూడా స్వదేశీయుల్ని పొగడలేని మీరు దేశభక్తులా?నేను హిందూ మతతత్వ వాదినా?

   నన్ను ఒక మాట అనబోయేముందు ఆ మాట అంబేద్కరుకి గూడ తగుల్తుందని తెలుసుకోలేని వాజెమ్మలు ఈ చిచ్చర పిడుగుని కెలుకుతారా?మళ్ళీ చెప్తున్నా.హిందువులు ఇదివరకటిలా లేరు - మూస్కుపొండి!

   Delete
  7. నువ్వు చిచ్చర పిడుగువికాదు. పెంట కుప్పవి. నిన్ను కెలికిన బ్లూకేక్ పరిస్తితి ఏమైందో చూసంలే. ముసుగు వేసుకుంటే హరిబాబు. ముసుగు తీస్తే బూతుబాబు.

   Delete
  8. "ప్రముఖ రచయిత, కళాకారుడు ఎం. భూపాల్ రెడ్డి (భూపాల్) సంచలన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. పలు విషయాల్లో ప్రస్తుత కేంద్ర సర్కార్ అనుసరిస్తున్న విధానాలను నిరసిస్తూ ఆయనకు లభించిన కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డును తిరగి ఇచ్చేస్తున్నట్లు గురువారం రాత్రి ప్రకటించారు."

   మొడీ ని వ్యతిరేకించావా భూపాల్?? ఐతే నువ్వు బ్రిటీష్ తొత్తువి. ఇందు వ్యతిరేకివి. అంబేత్కర్ ఫంకావి. ఇంకా మట్లాడితే నువ్వు కమ్యూనిస్టువి.. దేశ ద్రోహివి. వెంటనే మా హిందువులంతా యేకమై(మా హరిబాబు ద్రుశ్ఠిలో) నిన్ను చంపకముందే పాకిస్తాన్ వెళ్ళిప్పో... ఆ అవార్డు హరిబాబుకు ఇచ్చుకోని అవార్డుకే గౌరవం తెప్పిస్తాం. హరిబాబూ! అవార్డూమీద హరిబాబు అని రాయాలా లేక బూతు బాబు అని రాయాలా??

   Delete
  9. Anonymous15 October 2015 at 20:23 and Anonymous15 October 2015 at 20:36
   My Final Reply:రష్యాలో స్తాలిన్ 22 మిలియన్ల మందిని చంపాడు.వాళ్ళెవరూ విదేశీయులు కాదు,తన కమ్యునిష్టు సిధ్ధాంతాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న స్వదేశీయులే!

   అయితే నేను అదే రష్యా అంతరిక్ష పరిశోధనల గురించి పొగిడేతప్పుడు మీరు దాన్ని గుర్తు చేసి వెక్కిరించుతారా?లేదు,యెందుకంటే ఆ రెంటికీ యే సంబంధమూ లేదు కాబట్టి,అవునా!మరి ఇక్కడ మీరు యెందుకిలా ప్రతిస్పందిస్తున్న్నారు?

   మీరనే కాదు యెవరయినా అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనల గురించి ప్రశంసిస్తుంటే అక్కడ వాళ్ళు నల్లజాతి మీద చేస్తున్న అన్యాయాల్ని ప్రస్తావిస్తే యెటా ఉంటుంది?ఆ రెండూఒ ఒక జాతి వాళ్ళు చేసినా వ్యక్తులుగా వేరు వేరు కాదా?అది కూడా మీరు గమనించలేక నాకు హిందూ మతతత్వ వాదం అనటగట్టి మీరు బూతులు మాట్లాడి నను బూతుబాబు అంటున్నారు.చిన్నప్పటి నుంచీ ఒక లక్ష్యం పెట్టుకుని ప్రయోగశాలలకి అంకితమైపోయి శ్రమించేవాళ్ళు సమాజంలో జరుగుతున్న అన్యాయాలకి ప్రతిస్పందించనత మాత్రాన్ వాల్ళు కూడా వివక్షకి బాధ్యులే అనగలరా మీరు?

   నాకు మీమీద ఇప్పటి వరకూ కొంత చిరాకు అనిపించింది,కానీ ఈ పై కామెంటు చూశాక తొలిసారి జాలి పుడుతున్నది.ఒకసారి పోష్టు మొత్తం చదవండి.నా పేరుతో ఉన్న కామెంట్ల నన్నిట్నీ చదవండి.యెక్కడా ఒక్క బూతు కూడా లేనప్పుడు నాకు దాన్ని అంతగడుతున్నారంటే యెంత పైశాచికంగా మాట్లాడుతున్నారో తెలుస్తుంది.ఇవే మాట;ల్ని మీ సొంత ఐడి ఉపయోగించి కామెంటుగా వెయ్యగలరా?

   మరి,నేను మన భారతీయ విజ్ఞానాన్ని గురించె,ఆర్యభటాది ప్రముఖుల గురించి ఒక ప్రశంస చేస్తుంటే సుమారు 1200 సంవత్సరాల చరిత్రని మాయం చేసి 200 సంవత్సరాలకి కుదించతం గురించి చెప్తుంతే మీరు ఇవ్వ్వాళ్తి దాదరీ సంగహ్తాన్ల గురించి యెత్తుతున్నారు,దేనికి?

   ఇక్కద వ్యాసంలో ప్రస్తావించిన విషయం యేమిటి/మీరు అర్ధం చేసుకున్నది యేమిటి?ఒకసారి సూటిగా అడిగినా అది మీ మట్టిబుర్రలకి యెక్కలేదు!

   ఈ దేశపు ప్రాచీనుల నిజమైన ఘనతని పొగిడితే ఇప్పటి దురన్యాయాల్ని సమర్ధించినట్టా?దానికీ దీనికీ యేమైనా సంబంధముందా?

   అవును నేను యెప్పటికీ చిచ్చరపిడుగునే,మీరు తెలివి తేతల్లో నా కాలిగోటికి కూడా సరిపోరు.మూసుకుపొండి పెద్ద పుడింగిలు బయల్దేరారు - రాసిన విషయమే అర్ధం కాలేదు,నా సరళ గ్రాంధికపు తెలుగే అర్ధం కాలేదు?! బోడిగుండుకీ మోకాలికీ ముడిపెట్టే మట్టిబుర్రలు నాతో సమవుజ్జీలు మీరెప్పటికీ కలేరు.
   P.S:If you had any common sense, Please read carefully the post one more time and this comment and keep quiet

   Delete
  10. http://rakalokam.blogspot.in/2015/10/blog-post_15.html

   Delete
 53. స్వస్తి వాచకం చెప్పేశా,కొత్తపోష్తు నాలుగోవంతు పూర్తయింది.ఆ పని మీదున్నా.ఇంక కామెంత్లు ఆపితే బాగుంటుంది.

  ReplyDelete
 54. Best comment of the post

  రెండు కళ్ల సిద్దాంతం తెలంగాణ వాళ్లు తిప్పి కొట్టి బాబు ను ఎగతాళి చేయని రోజు లేదు. తెలుగు సినీ పరిశ్రమ ఎమిటి, ఆంధ్రా వాళ్లు అందరు ముందూ వెనుకో తెలంగాణాను వదులుతారు. ఖాళి గా ఉన్న హైదరాబాద్ రోడ్లలో జై, శ్రీకాంత చారి, విశ్వరూప్, గుండు గారు, ప్రభాకర్ మందార, బుద్దా మురళి, కంచా ఐలయ్య తో కలసి క్రికేట్ ఆడుకొని, పోటొలను గుండు బ్లాగు లో అప్ లోడ్ చేసి కింద తెలంగాణ భాష లో పద్యాలు రాసే రోజు చాలా దగ్గరలో ఉంది.

  జై తెలంగాణ

  ReplyDelete
  Replies
  1. నిహారికా ఆంటి థాంక్ యు సో మచ్. హైదరాబాద్ లో త్వరలో కదిలే ఇళ్లు వస్తాయి. అంటే మన తెలంగాణ బ్లాగర్లు అమీర్ పేట్ లో క్రికేట్ ఆడు కొన్న తరువాత, కదిలే ఇళ్లలో ఎక్కి నిద్రపోతారు. కదిలే ఇళ్లంటే మెట్రొ రైలు. ఆంధ్రా వాళ్లు హైదరాబాద్ ను వదిలిన తరువాత, మెట్రో రైలు ఖాళి డబ్బాలతో తిరుగుతూంట్టుంది. తెలంగాణ వాళ్లు మెట్రొ రైల్ ను మొబైల్ లాడ్జ్ గా వాడుకొంటారు.

   మెట్రో రైల్ లో ఆకుపెన్సి లేక, ప్రభుత్వం పబ్ గూడా ఒపెన్ చేస్తుంది. ఇహ చూసుకో నా వాస్కూడిగమా! రింగ రింగ రింగ రింగారే పాటే.

   Delete
 55. Hari Babu Garu,

  Satavahanas and Salivahana are different and belong to different periods.

  There are 4 popular Vikramadityas - 1) Vikramaditya of 7th Cen BC.
  2) Sri Harsha Vikramaditya, Son of Govindapada whom is Adi Sankaras Guru and as per tradition Adi Sankara was born on 509 BC. King Hala of Satavahana belongs to this period. Satavahana period is from 833 BC to 327 BC.
  3) Gupta Chandra Gupta whom as titled "Vikramaditya" of 3rd Cen BC. Samudra Gupta met Alexander. Greek names of X/Andrames, Sandrokottos, Sandrosyptus belong to Chandrasri last Adhra Satavahana ruler, Gupta Chandra Gupta and Samudra Gupta. As per Puranas Mahapadma Nanda is called as 2nd Parasurama (He is son of Mahanandi of Sisunaga Dynasty- his mother belongs to Shudra caste and first Chakravarti of non-Kstriya King in this Kaliyuga either killed or defeated around 90 Kings which include popular dynasties of Surya, Chandra, Haihaia, Magdha, etc,, as per Puranas 1500 years completed after Maha Bharata War).

  Now western scholars also agreed that Alexander had worst defeat at the hands of Indian (Purushotham) ruler and can be compared with Napoleon!!!

  4) Vikramaditya of Ujjain Saka Karta of 57 BC.

  Note as per Vedaveer Arya (Author of " The Chronology of Ancient India - Victim of Concotions and Distortions) There are two types of Vikrama Saka Inscriptions available - one is Kartikadi of 7th Cen BC ruler and second is Chaitradi of Sakakarta of Vikramaditya - His rule extended up to present Saudi Arabia. Salivahan is his Great Grand Son.

  I am providing the probable dates as per traditional scholars history.

  Magadha - Brhihadratha Dynasty 3138 BCE-2132 BCE, (22 kings, 1006 years)

  Birth Aryabhata 2765 BCE, Aryabhata wrote in 2742 BCE, Aryabhatiyum when he was 23 years old - Kaliyuga elapsed 60 * 6 = 360 years and Western Scholars changed it as 60*60 = 3600 years

  Writings Yajnavalkya, Brihat-Aranyaka -3000 BCE Astronomical Upanishad evidence, Satpatha Brahmana

  Pradhyota Dynasty 2132 to 1994 BCE (5 kings, 138 years)

  Sisunaga Dynasty 1994-1634 BCE (10 kings, 360 years)

  Lifespan Gautama Buddha 1887-1807 BCE, Puranic and astronomical evidence

  Birth Mahaveera 1862 BCE or 23rd Jain Tirantakar? Some doubt is that Kumarilabatta is contemporary may be 6th Cen BC

  Nanda Dynasty 1634-1534 BCE (Mahapdmananda and his 8 sons)

  Coronation Chandragupta Maurya 1534 BCE-1500 BCE

  Coronation Asoka Maurya 1472 BCE

  Dynasty Maurya (12 kings, 316 years) 1534-1218 BCE

  Coronation Ashoka Gonanda 1448 BCE - As per Rajatarangani He is Buddhist Ruler of Kashmir and propagated Budha Religion not Ashoka Maurya.

  Coronation Kanishka 1298 BCE - Kashmir Ruler - 1298-1237 BCE

  Sunga Dynasty 1218-918 BCE ( kings, 300 years)

  Writings Patanjali’s Mahabhashya 1218 BCE

  Writings Nagarjuna 1294 BCE

  Writings Kalidasa-1 1158 BCE

  Kanva Dynasty 918-833 BCE (4 kings, 85 years)

  Era Andhra Satavahana 833 BCE-327 BCE (32 kings, 506 years)

  Birth Kumarda Bhatta (Mimamsa) 557 BCE

  Era Sakanripa Kala 550 BCE (era of Cyrus the great
  of Persia)

  Birth Adi Sankaracharya 509 BCE-477 BCE (Has an audience with Hala Satavahana, Harsha Vikramaditya)

  Alexander of Macedonia 336 BCE, Coronation

  Coronation Chandragupta of 327 BCE Gupta dynasty

  War Alexander initiates an inconclusive battle with Purushottam, regional kahatrap in the Punjab and is forced to retreat short of his goal of vanquishing the great empire of India 326 BCE

  Imperial Gupta Dynasty (7 kings, 245 years) 327 BCE- 82 BCE

  Coronation Samudragupta 320 BCE - most probably he met Selucus?

  Writings Varaha Mihira Pancha Siddhanta 123 BCE

  Reign Vikramaditya 102 BCE -78 BCE, Era Vikrarna Saka, 57 BCE

  Writings Kalidasa-Il author of Raghuvamsa, Jyotirvidabharana 57 BCE

  Birth Brahmagupta 30 BCE

  Era Salivahana Calendar (Punwar dynasty) 78 CE

  Writings Bhaskara II Aka Bhaskaracharya, Siddhanta Siromani 486 CE

  Punwar Dynasty 82 BCE- 1193 CE, (23Kings, 1111 years)

  Writings Huen-Tsang 625 CE

  Writings Kalidasa-III (lived in Bhojas time) 638 CE

  Bhoja Raja’s Coronation 648 CE

  ReplyDelete
  Replies
  1. @venkatram15 October 2015 at 07:16
   Thanks for the info you gave!

   1.i dont know about other vikramaadityas.but the fellow attached to vikrama saka is gupta king,am I corrrect?

   2.I already mentioned about alexander in my earlier post,OK!

   3.I also raed about the lineagae of salivahana as granadson of thata ujjaini vikramaaraka king.

   4.can we deduce the founder of satavahana and this salivahana are same?But historians deduce founder of satavahana is a comman mana mostly having tribal connection.SRIMUKHA established independent kingdom,and before him alineage is there - am I right?Tha also might be called as salvahana lineage!

   Delete
  2. Haribabu gaaru, another excellent post from ou. Thanks for your time and efforts for the same.

   Pandit Kota Venkatachalam too arrived at similar dates as the ones mentioned by venkatram15. His book are available on the net. This great man lived in Vijayawada, worked tirelessly for 40 plus years authoring books/articles to correct the distortions made to our history by Western historians and their followers.

   Delete
  3. Haribabu gaaru, another excellent post from ou. Thanks for your time and efforts for the same.

   Pandit Kota Venkatachalam too arrived at similar dates as the ones mentioned by venkatram15. His book are available on the net. This great man lived in Vijayawada, worked tirelessly for 40 plus years authoring books/articles to correct the distortions made to our history by Western historians and their followers.

   Delete
 56. Hari Babu Garu,

  Satavahanas Ruled almost all Indian since 9th Cen BC (Of course they may not be powerful like earlier rulers)

  Guptas are described as Andhra Brityas and Last three kings of Satavahana are mere puppets in the hands of Guptas. Although Chandra Gupta had titled "Vikramaditya" and he belongs to 3rd Cen BC but he had no connection of Sakari Vikrama (57 BC Ruler)

  Kaniskha is a different Ruler belongs to 12th Cen BC.

  Khadphis is a different King.

  The Saka (5th Cen BC) and Salivahana Saka (78 AD) is different.

  As British Historians had strong Christian beliefs and deliberately distorted our History.

  As they wrongly identified Sandrokottos with Chandra Gupta Maurya and 1200 years Indian history deleted so there is a lot of confusions about Vikramaditya (57 BC), Satavahana, Gupta, Kaniskha, Khadphis and Salivahana (All 12 to 15 hundread years people adjusted just in 200 years - 100 BC to 100 AD)

  There are several Inscriptions available In the name Saka King (Whom are Kstriayas (avoided Vedic Rules) and participated even in Maha Baharata War ruled Western India and even win some wars with Indians). Even Yavanas and China (A lot of Vedic Statues and books before Buddha available in present China ) Kings also participated in Mahabharata War.

  Please procure Sri Vedaveer Aryas book (The Chronology of Ancient India - Victim of Concotions and Distortions) as he proved both Saka eras are used in India since long time and entirely different (Based on astronomical calculations, Grahanas etc.,)

  The Chalukya, Rastrakuta, Ganga, Pallava, Yadava Kings issued inscriptions based on Saka era (5th Cen Bc) as well as Salivahana Saka (78 AD) so western ideologists confused mixed both eras!!!

  There are inscriptions based on different eras

  1) Krita, Malava gana or Kartikadi Vikrama (year starts from Dipavali in Kartika of North Indians and as per south Indian almanacs dipavali comes on Ashwayuja era as North Indian months start from Purinama and ours Amavaysya next day Padyami - 16 days difference (7th BC)

  2) Gangeya era (6th Cen BC)

  3) Saka era (6th Cen BC)

  4) Sri Harsha era (5th Cen BC) son of Govinapada whom is Guru of Adi Sankara

  5) Kalachuri - Chedi era ( 4th Cen BC)

  6) Gupta era (335 BC)

  7) Vikrama era which begins called as Chaitradi Vikrama (57 BC)

  8) Salivahana era (78 BC)

  9) Valabhi era (319 AD) etc.,

  It is very much essential of Astronomical knowledge to decipher the inscriptions but the Historians did not have the same and fixed all most all in one era (Salivahana era).

  Sri Kota Venkatachalam challenged (1950s) all historians but no takers!!!

  All over world there are Vedic identifications available, until Indian History is not Re written entire World History will be remained as mystery.

  ReplyDelete
  Replies
  1. please correct that Dipavali comes on Aswayuja Month (not era)

   Delete
  2. @venkatram
   you:Guptas are described as Andhra Brityas

   Me:all the historians evidently agreed that "Andhra Brityas" assigned to satavahanas as they are vassalas to mauryas.here you are assigning it to gutas,I am confued.please clarify me!

   Delete
 57. Hari Babu Garu,

  Puranas clearly mentioned that Guptas as Andhrabrityas only. About the native place of Guptas had different opinions some say they belong to Nepal Kshtriyas and some thought that their native place is near Srisailam (Sriparvatiya Guptas)

  ReplyDelete
 58. After Mauryas - three major dynasties, Sunga, Kanva and Satavahanas are Brahmin Kings ruled for around 1000 years. It is said that as Mahapadma Nanda (The powerful and cruel Ruler of his time called as second Parashrama - Alexander is just little boy to him) either killed or defeated around 90 Kings in his life time The Kshtriya Rulers either disappeared or become weak. Brahmins can perform Yagnas, Pujas etc., but their rule is not at all comparable to Kshtriya Rulers and there is a lot increase of foreign invasions (by Saka, Yavana tribes etc..) , so in the 8th Cen BC, some brahamins (Rig, Yajur, Sama and Atharva Veda sakhas) converted into four group of Kshtriyas (Brahma Kshtriyas) and Malva Gana branch whose era is started from Dipavali or Kartikadi Vikrama Era (Even Rastrakutas, Punwar etc., ) belongs to that branch.

  All Puranas stated that there are foreign attacks at the time of Andhra Rulers!!!

  ReplyDelete
 59. సీ||విజ్ఞానమే గొప్పది యను యాధునికులు,
  వేదమే గొప్పది వేరు కాదు

  పోపొమ్మను సనాతనోద్దండులును డాలు
  కత్తులు చేపట్టి కదన రంగ

  మున మొహరించి యమా హుషారుగ
  ఒకరినొకరు తిట్టుకొనుట జూచి

  యు హరిబాబు కేల ఈ రెంటిని కలుప
  వలెననియెడి చాల వ్యర్ధ భావ

  తే||మొకటి పుట్టె?ఈనాటి కేమాయె చూడు
  మకట!రణగొణ ధ్వనులు ముమ్మరము లాయె,
  ఏల ఈ శోధనలు?మరి ఏల వేద
  న - ఇక ఊరకుండుటయేను నయము గాద?!

  ReplyDelete
 60. https://www.facebook.com/nrahamthulla/posts/487713424593986

  ReplyDelete
 61. నీ ఉవాచ: >>>>>>>"మా తాత ఎడ్ల బండి మీద తిరిగాడు కనుక నేను జెర్మనీకి కూడా ఎడ్ల బండి మీదే పోతాను అనుకోవడమే భారతీయ సంస్కృతి యని హిందువులను వెక్కిరించు గాడిదలకు ఆ జర్మనీ దేశములో నున్న 14 విశ్వ విద్యాలయముల యందు సంస్కృతమును బోధించుచున్నారని దెలియదు!">>>>>>

  నువ్వు ఎవరిని గాడిద అన్నావో, ఆ మనిషిని నేనే. జెర్మనీ 200 సంవత్సరాల క్రితమే పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందింది. ఇండియాలో ఇప్పటికీ కులవృత్తులు ఎందుకు ఉన్నాయి? మనవవాళ్ళు మూఢనమ్మకాలని వృద్ధి చేసినంతగా టెక్నాలజీని వృద్ధి చేసారా?

  ReplyDelete
  Replies
  1. ఎన్నాళ్ళ కెన్నాళ్ళకు?
   ప్రవీణు తిరిగొచ్చె నాబ్లాగుకు!
   యాడికెల్లిపోతివి సోదరా?
   ఆనాటి పోష్టుకి ఎనాడు సపందనా?
   నేను జవాబుకి కూడా ఇంత సుదీర్ఘకాలనును తీసుకుందును,వేచియుండుము:-)
   టా Yఆ బై బై!

   Delete
  2. ఒకసారి ఈ మధ్య కనపడటంలేదని, నేను మన మార్థాండ శర్మ అలియస్ ప్రవీణ్ కొరకు వెతికాను. ఫేస్బుక్ లో కనిపించాడు. సంతోషించాను. ప్రవీణ్ తో ఎంత వాదించినా కోపం రాదు. అమాయకుడు, మిగతావారితో పోలిస్తే చాలా నిజాయితి పరుడని తెలుసి పోతూంట్టుంది.

   Delete
  3. I am still reading blogs. Due to property disputes, I have been engaged in several civil and criminal cases including IPC 144 and CrPC 107. Therefore, I could not post any comments for long time. మా పెదనాన్న నాకు ఎకరం భూమి చూపించి మూడెకరాలు అని చెప్పి మోసం చేసాడు. మిగిలిన రెండు ఎకరాలు దున్నుతున్నవాళ్ళతోనే గొడవపడడానికి సమయం సరిపోయింది.

   Delete
  4. @praveen
   I am still reading blogs. Due to property disputes,. మిగిలిన రెండు ఎకరాలు దున్నుతున్నవాళ్ళతోనే గొడవపడడానికి సమయం సరిపోయింది.


   hari.S.babu
   స్వంత ఆస్తిని రద్దు చేసుకుని జీవించాలనే ఆదర్శానికీ బోడి నాలుగెకరాల కోసం కోర్టుల చుట్టూ తిరగడానికీ సంబంధం ఏమైనా ఉందా?నువ్వు కమ్యునిజాన్నే మూఢనమ్మకం కింద మార్చేసినట్టున్నావే?అది నీ శ్రమతో సంపాదించినది అయితే అనుకోవచ్చు.పిత్రార్జితమా లేక వారసత్వ భూమియా?

   అది నీ కష్టార్జితమే అయితే మీ పేదనాన్న నీకు చెప్పేవరకు తెలియకపోవటం ఎట్లా సాధ్యం?కమ్యునిష్టు సిద్ధాంతం ఒక వ్యక్తి యొక్క బౌద్ధికశ్రమనే న్యాయార్జితం కింద గుర్తించదు కదా,ఇతరుల శ్రమార్జితం మీద నీకు లేని హక్కు కోసం నువ్వు కోర్టుల చుట్టూ ఎందుకు తిరిగావు?దోపిడీ అంటే నీ కష్టార్జితం కానిదాన్ని ఆశించడమే కదా!నీ కష్టార్జితం కానిదీ నీ శ్రమ ఫలితం కానిదీ అయిన దోపిడీ సొమ్ము కోసం ఆశిస్తూ హిందువుల్ని మూఢనమ్మకాలను గురించి విమర్శించడానికి సిగ్గు లేదూ - ముందు నీ కమ్యునిష్టు సిద్ధానతపు శాస్త్రీయతని తేల్చమని ఎన్నోసార్లు నిన్నే అడిగాను జవాబు చెప్పడానికి సిద్ధపడితేనే నీ తర్వాతి కామెంటు ఇక్కడ పబ్లిష్ అవుతుంది.

   చాలాకాలమైంది కదా, హరిబాబు మర్చిపోయుంటాడనుకుని ధైర్యం చేసి వచ్చినట్టున్నావ్ - నేను అంత తేలిగ్గా మర్చిపోను సిన్నోడా!

   "మనవవాళ్ళు మూఢనమ్మకాలని వృద్ధి చేసినంతగా టెక్నాలజీని వృద్ధి చేసారా?" అనంగానే సరిపోదు నీ ముడ్డినలుపు నివ్వూ తెలుసుకోవాలి. నాకు జవాబు చెప్పకుండా హిందువుల గురించి "మనవవాళ్ళు మూఢనమ్మకాలని వృద్ధి చేసినంతగా టెక్నాలజీని వృద్ధి చేసారా?" లాంటి తప్పుడు కూతలు కుయ్యకు - బస్తీ మే సవాల్!

   Delete

సందర్శకులకి నమస్కారం.
అందరూ వ్యాఖ్యల్ని నమోదు చేయవచ్చు,ఏ విషయానికి సంబంధించి అయినా మంచి సమాచారం అందించే వ్యాఖ్యల్ని నిరభ్యంతరంగా నమోదు చేయవచ్చు. మోడరేషన్ ఉంది, భాష సభ్యతాయుతంగా ఉంటే విషయం ఎలా ఉన్నా అభ్యంతరం లేదు.మీ మంచి వ్యాఖ్యలతో మంచి టపాలు వేసే విధంగా ప్రోత్సహిస్తారని ఆశిస్తున్నాను.మీరు నానుంచి వివరణ ఆశిస్తే వీలయినంత ముందుగానే అడగండి.కొత్త పోష్టు వెయ్యగానే పాతవి ఆగ్రిగేటరు నుంచి పోతాయి గదా!
భవదీయుడు
హరి.S.బాబు