Thursday, 25 January 2018

నిండా చూస్తే 200 యేళ్ళు కూడా వయస్సు లేని ఆధునిక విజ్ఞానం వెనక ఉన్నది సామ్రాజ్యవాదపు అహంకారమే!

గోగినేని బాబు ఏమి చదివాడో నాకు తెలియదు గానీ సైన్సు గురించి అతను చెబుతున్న కొన్ని విషయాలు అబద్ధం అని నాకు తెలుసు!నేను సైన్సు స్టూడెంటుని - M.Sc Zoology with Physiology as Main Subject!మెయిన్ సబ్జెక్ట్ అనేది పీజీ రెండవ సంవత్సరంలోనే వస్తుంది - తర్వాత రీసెర్చి చేస్తే గీస్తే ఈ సబ్జెక్టులోనే చెయ్యాలి గాబట్టి తీసుకున్న సబ్జెక్టును బట్టి చదవాల్సిన బుక్సూ చెయ్యాల్సిన ప్రాక్టికల్సూ రాయాల్సిన క్వశ్చెన్ పేపర్లూ  అంతా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి.గోగినేని బాబు జ్యోతిషాన్ని ఆర్ట్సులో చేర్చారు గదా అది సైన్సెలా అవుతుందని గద్దిస్తున్నాడు గానీ ఎకనామిక్సు కూడా ఆర్ట్స్ గ్రూపేగా!దేశాల బడ్జెట్ లెక్కలన్నీ బోగస్సేనా?సైకాలజీసోషియాలజీ లాంటివాటిని కూడా ఆర్ట్స్ అనే అంటారుగా - ఎటొచ్చీ కవిత్వంచిత్రలేఖనంశిల్పం వంటివాటిని ఫైనార్ట్స్ అంటారు,అవునా కాదా గోగినేని బాబు గారూ మరియూ వారి అభిమానులుం గార్లూ!మా సబ్జెక్టులు చూస్తే టాగ్జానమీఎకాలజీపెలియంటాలజీజెనెటిక్స్జూజ్యాగ్రఫీ లాంటివి - వూర మాసు లాంటి పక్కా సైన్సు!జెనెటిక్సులో ఎక్పెరిమెంట్స్ చేసిన లామార్క్ చర్చి ఫాదర్.మనిషి కోతినుంచి పుట్టాడని డార్విన్ చెప్పినప్పుడు సాటి సైంటిస్టులే తన్నినంత పని చెశారు - నిజం!అప్పుడు నేను ఎంతో శ్రద్ధగా చదివి ఒప్పుకున్న జీవ పరిణామ వాదం నాస్తికులైన సైంటిస్టులే సృష్టికి కారణం సూపర్ ఇంటలెక్ట్ అంటున్న ఇప్పుడు దేనికి పనికి వస్తుంది?

"మోడర్న్ సైన్సు పుట్టి నిజ్ఝంగా 200 యేళ్ళేనా?చా!ఈ హిందూమతతత్వవాది హరిబాబు ఇష్లాగే అఘోరిస్తాడు లెద్దూ!" అని దాని ఫ్యాన్సులో ఎవరికైనా భయంకరమైన విశ్వాసం/మూర్ఖమైన అభిమానం ఉంటే కుంచెం ఈ గిల్లికజ్జా కామింటుల పంటని ఒకసారి చూడండి: 
These ideas might accidentally coincide with what those cultures imagined, but this doesn't mean cosmology is taken from that! Cosmology is just based on the scientific method and observations, nothing more. To say "Carl Sagan on how Hindu culture is basis for modern cosmology" is to grossly misquote him and attribute something to him, what in fact he didn't say...
Show less
REPLY
7
Haribabu Suraneni
Can you understand what he says fro 5:15 and repeat word by word - It definitely enlighten you that he is rejecting your statement that says It is only coincidence!
REPLY
Jake K.
Haribabu Suraneni He means cosmology in the sense of the Hindu image of the world! Because he talks about their festival and their culture at this point. "a much deeper cosmological tradition ": He isn't talking about our modern scientific cosmology at this time stamp. If you knew how modern physics came about and how Cosmology profited from it, you wouldn't state such ludicrous nonsense! There was no "hindu cosmology" involved. And if so, than name it.
Show less
REPLY
1
Jake K.
Haribabu Suraneni Also could you understand and repeat word for word, what he says here?: 6:25
REPLY
Haribabu Suraneni
All this European science developed after 17th century - Do you accept it? And what sagan is saying that a hindu festivai imbibed the concepts the modern cosmology even before the cosmology you were mentioning was not yet in its nascant stage - do you accept it!
REPLY
Haribabu Suraneni
at 1:06 he is giving "who knows for certain who shall here declare it whence was it born whence came creation the god are later than this world's formation who then can know the origins of the world none knows whence creation arose or whether he has or has not made it he who surveys it from the lofty skies only he knows or perhaps he knows not" - these words are3,500 years old. they are taken from Rigveda, a collection of early Sanskrit hymns the most sophisticated ancient hymns. The most sophisticated ancient cosmological ideas came Asia and particularly from India.
Show less
REPLY
Haribabu Suraneni
@you If you knew how modern physics came about and how Cosmology profited from it, you wouldn't state such ludicrous nonsense!
hari.S.babu: It is out of context how modern cosmology has evolved. what he says is Indians knew these concepts very well before the modern cosmology was a myth itself and imparted in their festivals - that means laymen in India were also educated by this ancient cosmology concepts!
Show less
REPLY
Jake K.
Haribabu Suraneni If I accept it? Yes because modern cosmology is demonstratively correct. What you do is what every religions person does. Post hock attributing modern ideas to ancient texts. Christmas do, Muslims do it... Had cosmology found something different, you would still attribute it to those texts.
Show less
REPLY
Haribabu Suraneni
@you What you do is what every religions person does. hari.S.babu I don't know where I supported hinduism in my own words? I am just pointing out that modern cosmology evolved from ancient cosmology which Carl sagan mentioned particularly that "The most sophisticated ancient cosmological ideas came from Asia and particularly from India."I am just highlighting that What carl sagan is saying contradicts your statement! By the word came from you could say the source is from India and the question came to whom answers the target, am i right?
Show less
REPLY
Jake K.
Haribabu Suraneni That is what I refuted. The fact, that rich cosmological ideas developed in india, doesn't mean our modern cosmology is taken from that. Modern cosmology got it's kick start due to general relativity and later even quantum mechanics. Both of them developed because intuitive ideas about space, time and the microscopic world turned out to be wrong under examination and made Relativity and Quantum mechanics necessary. Never have Indian ideas been implemented in that. You just miss understand Sagan there. And as I said, he even remarked in this very video : "... no doubt by accident." He didn't say modern cosmology is taken from India.
Show less
REPLY
Haribabu Suraneni
5:56 - The hindu religion is the only one of the world's great faith dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes and immense, indeed an infinite number of deaths and rebirths. I know you acught that single word "by accident" in the whole statement he is explaining about the yeras of brahma and other concepts of hindu cosmology corresponded into modrn cosmolgy.Can you tell me which accident causes these similarities are that much closer?The radius of earth,the radius sun and radiuses of other planets mentioned in the hindu puranic texts were very very closer!Even the distances,paths and epecially mathamatical constants are all same,do you accept it? How such a very very close similarities will come by just a random accident?
Show less
REPLY
Jake K.
Haribabu Suraneni Which texts are these then, which do accurately describe the lengths in the solar system?
REPLY
ErgoCogita
"modern cosmology evolved from ancient cosmology" No. You have not even remotely demonstrated this. You are asserting it without supporting evidence. The burden of proof sits in your lap.
Read more
REPLY
Haribabu Suraneni
@you Never have Indian ideas been implemented in that Me I have asked you two questions 1).where is this original scientific spirit hidden before 17th century?Do you accept all these modern scientific concepts and experiments and inventions and were started after 17th century only - do you accept it?Give me the date and age of the father of the modern science! 2).How it is possible that most of the constants like radiuses of sun and other planets, the radiuses of the orbits that most of the planets are matching in both ancient Indian cosmology and modern europian cosmology?how many accidents or chances will require if each of the matches if you and sagan count each one of them as random or by chance?

P.S:There is no ancient cosmology and modern cosmology -- Cosmology is a single subject, Do you accept it?Then the fact is Indians worked and developed these concepts and derived those mathematical constants long before Europeans. As modern European cosmologists don't know that Indians already worked, they started recently and found the numbers they just now derived are matching with the values found by Indian cosmologists.
Show less
REPLY
Haribabu Suraneni
Carl sagan mentioned particularly that "The most sophisticated ancient cosmological ideas came from Asia and particularly from India."I am just highlighting that What carl sagan is saying contradicts your statement!By the word came from you could say the "source" is from india and the question came to whom answers the "target" who received it
REPLY

చెప్పలేదంటనకపొయ్యేరు జనులార మీరు సత్యం చెప్పలేదంటనకపొయ్యేరుఇది కార్ల్ సగన్ మహాశయుడు మన కాస్మాలజిస్టులని ఆకాశాని కెత్తేస్తుంటే సహించలేని ఒక వ్యక్తితో నేను పెట్టుకున్న తగాదా ఫలితం - తగాదా ఇక్కడితో ఆగింది గనకనే ఈ పోష్టు మొదలుపెట్టాను."ఏమో!జవాబు ఆలోచించుకుంటున్నాడేమో?కొద్ది రోజులు ఆగితే నీకే టెంకిజెల్ల తగిలిస్తాడేమో - ఎవడు చూడొచ్చాడు?!" అని కొక్కిరించే తసమదీయులకి ఇదే నా హెచ్చరిక - మిగిలిన అన్ని బ్రాంచిల్నీ పక్కనబెట్టి ఇక్కడి సబ్జెక్ట్ అయిన కాస్మాలజీ గురించి మాత్రం నేను చెప్పింది అక్షరసత్యం!According to the historical documents European cosmology developed from 800 BC to 1700 AD.At around 800 BC Greek philosophers started the ideas.That's it!

I(Thus spake ME) have already stated that there is no ancient cosmology and modern cosmology -- Cosmology is a single subject. But we are referencing the cosmology developed in Europe as European cosmology and the same applies to Indian cosmology - Any Doubts?

ఒకవేళ,క్రీ.పూ 800 నుంచి మొదలుపెట్టి క్రీ.శ 17వ శతాబ్దం వచ్చేసరికే చెప్పుకోదగిన ప్రగతి చూపించారని అనుకున్నప్పటికీ అతను వాదిస్తున్న సొంత ప్రతిభకి బదులు గ్రీకు మేధావుల ప్రమేయం బయటపడుతుంది కదా!అసలు న్యూటన్ మహాశయుడు "Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica" అనే మూడు వాల్యూముల మహోద్గ్రంధాన్ని రాసిన తర్వాతనే మిగిలిన అన్ని బ్రాంచీల్ని కలుపుకుని యూరోపియన్ మోడర్న్ సైన్సు వూపందుకుందనేది father of the modern science హోదాని అతనికి కట్టబెట్టడమంత చారిత్రక సత్యం - అది మొదటి రెండు ముద్రణల్లోని తప్పొప్పుల్ని సవరించుకుని పూర్తి రూపం సాధించుకున్నది క్రీ.శ 1726లో. అసలు క్రీ.శ 15వ శతాబ్దం వరకు తిన్ననైన క్యాలెండరు లేదు,అది లేకుండా మహావిస్ఫోటనం గానీ మరొకటి గానీ ఫలాన ఆప్పుడు జరిగిందని ఎలా నిర్ధారిస్తారు?మరిభారతీయులు క్రీ,పూ 3000 యేళ్ల నాటికే అన్నీ పూర్తి చేసి ప్రపంచం మొత్తాన్ని పరవళ్ళు చుట్టేస్తున్నారు - తాము నేర్చుకున్న దాన్ని గ్రీకులు,అరబ్బులు,ఒకరేమిటి అడగని వాడిది పాపం అన్నట్టు నేర్పుతున్నారు!

Christopher Hill, historian of seventeenth-century Britain and of the so-called English Revolution in particular, writes:Conventional wisdom has it that the word ‘revolution’ acquired its modern political meaning only after 1688. Previously it had been an astronomical and astrological term limited to the revolution of the heavens, or to any complete circular motion. [Hill 1990, 82]Hill himself dates the shift to the governmental realm somewhat earlier, pointing out that the notion of overturning was also present in groups of reformers who aspired to return human society to an earlier, ideal state: overturning as returning. This conception of revolution as overturning was compatible with a cyclical view of history as a continuous process.

పాత రాతి యుగం నుంచి మొదలుపెట్టి మానవాళి నడిచి వచ్చిన కాలాన్ని లెక్కిస్తే 500 యేళ్లు కూడా చాలా తక్కువ,అట్లాంతిది నక్క పుట్తి నాలుగు వారాలు కాలేదన్నట్టు ఈ 250 యేళ్ళకే ఎంత హడావిడి చేస్తున్నారు!తొలి నాటి విజృంభణ నుంచీ ప్రచండవేగంతో తరగలెత్తి విస్తరించి అలల పరవళ్లతో భూమిని తడిపేసిన సనాతనధార్మికసాగరం వెనక్కి తగ్గింది కూడా ఈ కొద్ది కాలమే - అయినా.మనవాళ్ళు ఎంత దిగాలు పడుతున్నారు!

The fully modern conception of revolution as involving a break from the past—an abrupt, humanly-made overturning rather than a natural overturning—depended on the linear, progressive conception of history that perhaps originated in the Italian Renaissance, gained strength during the Protestant Reformation and the two later English revolutions, and became practically dogma among the champions of the scientific Enlightenment. అని ఒక చారిత్రక పరిశోధకుడు ఈ  ఎదుగుదలని విశ్లేషించటాన్ని బట్టి ఈ శాస్త్రీయత వెనక ఉన్నది రాజకీయపరమైన ఆధిక్యత కోసం సైన్సుని ఉపయోగించుకోవాలనే దురాశ అని తెలుస్తున్నది కదా!

మనం ప్రయోజనం పొందుతున్న సాంకేతికతని పొగడాల్సిందే గానీ ఈ ఆవిష్కరణలని చేస్తున్న సైంటిస్టులు వ్యక్తిగతమైన ప్రవర్తనలో మహనీయులే కావచ్చు గానీ వారు రాజ్యానికీ మతానికీ వూడిగం చేస్తున్నారు - తిరగబడితే కోపర్నికస్గెలీలియోల మాదిరి అంతమైపోతామనే భయం ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఉంటుంది!రాజకీయాలు మాట్లాడి ప్రభుత్వాల్ని వ్యతిరేకించే సైంటిస్టుల్ని ల్యాబరేటరీల్లో ఎక్కువకాలం ఉండనివ్వరు,కార్ల్ సగన్ వంటి వాళ్ళు సైన్సు కన్న మతాన్ని ఎక్కువ పొగడటం కూడా వ్యూహాత్మకంగానే జరుగుతున్నదని నాకు అనుమానం ఉండేది  మొదటినుంచీ - NASA మూలస్తంభాల్లో ఒకడైన ఈ పెద్దమనిషి సైన్సు గురించి చెప్పకుండా పురాణకధల్ని పొగుడుతూ పులకించిపోయాడుఎందుకని?

ఈ మధ్యనే మరొక CERN సైంటిస్టు యొక్క ప్రసంగం విన్నాక అది మరింత రూఢమై "తొక్కలో సైన్సు!" అనెయ్యలానిపించింది.ప్రస్తుతం ప్రపంచ స్థాయిలో ఏ మూలన ఏ గొట్టాం గాడు మోడ్రన్ సైన్సు గురించి ఒక పది నిమిషాలు మాట్లాడినా అందులో ఎక్కడో అక్కడ CERN గురించి గానీ NASA గురించి గానీ ప్రస్తావన రాకుండా ఉండదు.రెండవది అమెరికా ప్రభుత్వం అధీనంలో ఉన్నది కాబట్టి అమెరికా యొక్క రాజకీయసైనికఆర్ధిక పరమైన విషయాలకే ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది,ఉండటంలో తప్పు లేదు కదా!కానీ మొదటిది సమాఖ్య తత్వం గల సంస్థ.రెండవ ప్రపంచయుద్ధం గెలిచిన దేశాల్ని కూడా ఖాళీ చేసేసింది.అప్పటివరకు యుద్ధానికి పనికివచ్చిన సాంకేతికతని అందించిన ప్రముఖ శాస్త్రవేత్తల్లో కొందరికి ప్రయోగశాలల్ని మూసేస్తున్న పరిస్థితుల్లో పుట్టిన ఆలోచనయే CERN ఆవిర్భవానికి కారణం!ఈ ఆలోచనతో సమైష్ఠి ప్రయత్నాలు చేసిన వారిలో Raoul Dautry,  Franceకు చెందిన Pierre Auger and Lew Kowarski, Italyకి చెందిన Edoardo Amaldim,  Niels Bohr వంటి ప్రముఖులు ఉన్నారు.

French physicist Louis de Broglie put forward the first official proposal for the creation of a European laboratory at the European Cultural Conference, which opened in Lausanne on 9 December 1949. A further push came at the fifth UNESCO General Conference, held in Florence in June 1950, where American physicist and Nobel laureate Isidor Rabi tabled a resolution authorizing UNESCO to "assist and encourage the formation of regional research laboratories in order to increase international scientific collaboration…"

The CERN convention was signed in 1953 by the 12 founding states Belgium, Denmark, France, the Federal Republic of Germany, Greece, Italy, the Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, the United Kingdom and Yugoslavia, and entered into force on 29 September 1954. The organization was subsequently joined by Austria (1959), Spain (1961-1969, re-joined 1983), Portugal (1985), Finland (1991), Poland (1991), Czechoslovak Republic (1992), Hungary (1992), Bulgaria (1999), Israel (2014) and Romania (2016). The Czech Republic and Slovak Republic re-joined CERN after their mutual independence in 1993. Yugoslavia left CERN in 1961.

Today CERN has 22 member states. Serbia, Cyprus and Slovenia are associate members in the pre-stage to membership, and Lithuania, Turkey, Pakistan, Ukraine and India are associate members.

Member states have special duties and privileges. They make a contribution to the capital and operating costs of CERN’s programmes, and are represented in the council, responsible for all important decisions about the organization and its activities.India was inducted as an ‘Observer’ at CERN in 2004. The latest upgrade allows Indian companies to bid for lucrative engineering contracts and Indians can apply for staff positions at the organisation.

ఇంతటి ఘనమైన వేదిక మీద నిలబడి ఎన్ని అబద్ధాలు చెబుతున్నాడు!కాలంలో ప్రయాణం సాధ్యపడినదంటాడుక్యుపియర్ బెల్టు కవతల నిజంగానే అలీన్స్ ఉన్నారంటాడు,బొమ్మలు కూడా చూపిస్తున్నాడు,అవి మనల్ని వూరికే గమనిస్తున్నాయి తప్ప ఏమీ చెయ్యవంటాడు,మళ్ళీ CERN పరికరాల్ని పాడు చేశాయంటాడు - ఏమిటీ పొంతన లేని అసమన్వయ సుత్తి?ఇతను చెప్పడం కన్న అక్కడి వాతావరణం లోని గాంభీర్యత నన్ను మరీ గందరగోళంలోకి నెట్టేసింది - వింటూ తలలాడిస్తున్నది నిజంగా సైంటిస్టులేనా?"అబ్బే!ఈదంతా నిజం కాదు,తూచ్ - ఉత్తుత్తినే క్యామిడీకి" అనే డిస్క్లెయిమరు పారేస్తారేమోనని ఓపిగ్గా చివారి వరకు చూశాను పిచ్చిపుల్లయ్యలా. అబ్బే చెప్పేవాడు యమా సీరియస్సుగా చెప్తున్నాడువినేవాళ్ళు అంతకన్నా యమా సీరియస్సుగా వింటున్నారు!ఇతని కన్న కార్ల్ సగన్ చాలా నయం - కనీసం వాస్తవ ప్రపంచంలో ఏనాడూ ఈ ఎలీన్స్ ఎవరికీ కనపడలేదని వొప్పుకున్నాడు.ఈ పెద్దమనిషి తింగరితనం చూసి కార్ల్ సగన్ చరిత్ర తవ్వితే ఆయన కూడా కొన్ని విషయాల్లో ఇతన్ని మించిన ఘనాపాటీయేనని తేలిపోయింది,కనీసం నా మట్టుకు నాకు కార్ల్ సగన్ మీద ఉన్న హీరోయిజం లాంటి అభిమానం కూడా తగ్గిపోయింది.

కార్ల్ సగన్ చిన్నతనం Bensonhurstలో గడిచింది.13 యేళ్ల వరకు అక్కదే పెరిగి David A. Boody Junior High Schoolలో చదివి bar mitzvah తీసుకుని 1948లో తండ్రికి పనికి సంబంధించిన మార్పు వల్ల New Jerseyలోని Rahway నగ్రానికి వచ్చి Rahway High Schoolలో చేరాడు.చదువులో అఖండుడే గానీ ఈ రొడ్డకొట్టుడు చదువూ విసుగు పుట్టించే టీచర్లూ తెగ బోరు కొట్టేసేవి!మార్కులు మంచిగానే వచ్చేవి గాబట్టి టీచర్లు కూడా అభిమానంగానే చూసేవాళ్ళు, అతన్ని మంచి ప్రైవేట్ స్కూలులో చేర్పించమని అతని తండ్రికి సలహా ఇచ్చారు - కానీ వీళ్ళు యూదులుపేదలు గనక అది కుదరలేదు.

1951లో ఇక్కడి నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ పట్టా తీసుకుని చికగో యూనివర్సిటీలో చేరాడు.16 యేళ్ల వయస్సు కుర్రాడికి అదీ మెరిట్ ఉన్నప్పటికీ మామూలుగా ఆయితే వచ్చేది కాదేమో గానీ ఇతను చేరిన స్కూలు/కాలేజి/యూనివర్సిటీకి రూపకల్పన చేసిన Robert Hutchins అందులో ప్రవేశార్హతని Ideal meritocracy without age requirement అని నిర్ధారించాడు గాబట్టి చేరగలిగాడు.కేవలం కుర్రాళ్లని చేర్చుకోవడంలోనే కాకుండా అప్పటికే ప్రసిద్ధులైన Enrico Fermi, Edward Teller వంటి ఉద్దండులైన శాస్త్రవేత్తల్ని తీసుకొచ్చాడు,ని కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చాడు - దానితో ఆజీవపర్యంతమూ మేధావుల మధ్యన మేధావిలా వెలిగిపోయాడు కార్ల్  సగన్!

ఇక్కడ చదువుకునే రోజుల్ల్లోనేఅంటే క్రీ.శ 1958లో తన గురువు Gerard Kuiperతో కలిస్ మిలిటరీ ప్రోజెక్టు A119లో పని చేశాడు!అది చంద్రుడి మీద అణువిస్ఫోటనం చేసి చూడటానికి సంబంధించినది.హుషారు కొద్దీ చేశాడో,కుర్రతనం వల్ల చేశాడో గానీ క్రీ.శ 1959లో కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీకి స్కాలర్షిప్పు కోసం అప్లై చెస్తూ దాన్ని కూడా తను చేసిన ప్రోజెక్టుల లిస్టులోకి యెక్కించేశాడు.తర్వాతెప్పుడూ అలాంటి పనులు చెయ్యలేదు  గాబట్తి తెలియక చేశాడనే అనుకోవాలి - ఆఖరికి దాన్ని ప్లాన్ చేసిన అయిర్ ఫోర్స్ దైరెక్టర్ Leonard Reiffel ప్లాన్ చెయ్యడం వరకు నిజమే గానీ జనానికి తెలిస్తే ఇబ్బందులు వస్తాయని ముందుకెళ్ళలేదని చెప్పి దులిపేసుకున్నాడు!

క్రీ.శ 1961 కల్లా NASAకి సంబంధించిన mariner2 ప్రోజెక్తూలో సభ్యుడిగా ఉంటూనూ RAND Corporationకి Planetary Sciences Consultant హోదాలో పనిచేస్తూనూ వీనస్ గ్రహం మీద వాతావరణం గురించి ఒక  ఆర్టికిల్ రాసి సైన్సు జర్నల్ వాళ్ళకి పంపించాడు.అది చూసి హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీకి చెందిన Fred Whipple, Donald Menzel అనే ఇద్దరు ఆస్ట్రొనాట్స్ ముగ్ధులైపోయి ఒక సేమినార్ ఇవ్వమన్నారులెక్చరర్ జాబ్ కూడా ఆఫర్ చేశారు.అయితే సగన నాకు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ జాబ్ కావాలన్నాడు.వాళ్ళు అధికారులతో మాట్లాడి ఒప్పించడంతో 1963 నుంచి 1968 వరకు అకక్డ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసరుగా పనిచేశాడు. అయితే. క్రీ.శ 1968 కల్లా ఇతనికి చిన్నప్పటినుంచి సలహాదారుగ పనిచేసిన Harold Urey తో సహా ఉద్యోగం కొనసాగింపుకి వ్యతిరేక డిమాండ్లు చెయ్యటంతో అక్కడినుంచ్ బయటికి రావల్సి వచ్చింది.అతని పనితీరు అద్భుతమైన ఫలితాల్నే ఇచ్చినప్పటికీ ఎందుకు వ్యతిరేకించారు అని చూస్తే చాలా కారణాలు అక్నబడతాయి.మొదటిది, ప్రైవేట్ అయినా పబ్లిక్ అయినా యూనివర్సిటీలలో జీతం తీసుకుని పనిచేసే వాళ్ళు లాభసాటిగా ఉండాలి - మంచి ఫలితాల్ని నిరంతరాయం అందిస్తూ ఉందాలి.అందుకు పనికొచ్చేది అందరు ప్రొఫెసర్ల మాదిరి ఒక సబ్జెక్టు మీదనే పనిచేస్తూ అందులో ఎక్స్పర్ట్ కావటం కోసం పరిశ్రమించేవాళ్ళే తప్ప ఇతనిలాంటి సకలకళావల్లభులు కాదు!

రెండవది
, బైటపడి చెప్పకపోయినా లోపాయకారీ మాటల ద్వారా తెలిసినది యేమిటంటేఅందరి నుంచీ కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుని సొంత ప్రచారం కోసం వాడుకోవటం పట్ల ఇతరులకి ఇబ్బందిగా ఉండటం కూడా హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ఇతని ఉద్యోగాన్ని కొనసాగించకపోవడానికి ఒక కారణం అనటానికి కూడా ఆధారాలు ఉనాయి.టర్వాత కాలంలో మీడియ ఐదే ప్రశ్నని తనముందు ఉంచితే విషయానికి ప్రచారం కల్పించడమే తప ఇతరుల కీర్తిని కొట్టెయ్యాలనే ఉద్దేశం తనకి లేదనీ వీలున్న ప్రతి చోటా ఆయా విషయాలకి సంబంధించిన వ్యక్తుల్ని ప్రస్తావిస్తూనే ఉన్నానని జవాబు చెప్పుకున్నాడు గానీ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో అలా జవాబు చెప్పుకునే అవకాశం రానూ లేదు,మరోచోట అవ్కాశం దొరికింది గాబట్టి అది పెద్ద ఇష్యూ కూడా కాలేదు.Gerard Kuiper ఇతన్ని "Some persons work best in specializing on a major program in the laboratory; others are best in liaison between sciences. Dr. Sagan belongs in the latter group." అని ప్రశంసించటాన్ని బట్టి వ్యక్తిగా ఇతను అహంభావం లేని అజాతశత్రువే అని చెప్పుకోవచ్చు.

ఇతని అదృష్టం బాగుండి Thomas Gold అనే Cornell University astronomer చాలాకాలం క్రితమే పిలిచి ఉండటంతో వెళ్ళి క్రీ.శ1996లో చనిపోయేవార్కు అక్కడే పనిచేశాడు.అనేకమంది దిగ్దంతుల మధ్యన ఉండటం వల్ల హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో పనిచెయ్యని సెలెబ్రిటీ స్టాటస్ కార్నెల్ యూనివర్సిటీలో పనిచేసింది - క్రీ.శ1970 కల్లా ఫుల్ టైం ప్రొఫెసర్ అయ్యాడు,Center for Radiophysicsకి director కూడా అయ్యాడు.అమెరికా space program మొదలుపెట్తిన నాటునుంచి NASAకి సలహాదారుగా పనిచేశాడు - వీనస్జూపిటర్ వంటి వాటి గురించి పనిచేసి మంచి ఫలితాల్ని సాధించాడు.ఈ సాంకేతికపరమైన విజయాలన్నీ అతనికి తెచ్చిపెట్టిన పేరు చాలా తక్కువ,ఇతన్ని ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి చెందిన వ్యక్తిగా మార్చినది Cosmos: A Personal Voyage అనే 13 భాగాల టెలివిజన్ సీరియల్.క్రీ.శ1980ల నాటి ఈ సీరియల్ నిర్మాణంలో సహరచయితగా వ్యవహరించాడు - అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఒక సైన్సు ప్రోగ్రాం 60 దేశాలలో 500 మిలియన్ల మంది చూడటం గొప్ప విశేషమే!

వ్యక్తిగత స్థాయిలో అణ్వస్త్రవ్యాప్తి వ్యతిరేక ఉద్యమాల్లో చురుకుగా పాల్గొని జైలుకి కూడా వెళ్ళాడు,సైన్సు ప్రజలకి ఎక్కువ ఉపయోగపడాలనే ఉద్దేశం పట్ల నిజాయితీ ఉన్నవాడే,ప్రజలకి సైన్సుని పరిచయం చెయడంలో కొంతవరకు సఫలీకృతుదయ్యాడు - అంతవరకు బాగానే ఉంది గానీ అతనికి ఎంతో ఇష్టమై చేసిన గ్రహాంతరవాసులకి సంబంధించిన ప్రయోగాల వల్లనే అసలైన ప్రమాదం ఎదురవుతున్నదని అతను తెలుసుకోలేకపోయాడు!Cosmos పుస్తకంలోని  Blues For a Red Planet అనే అధ్యాయంలో "If there is life on Mars, I believe we should do nothing with Mars. Mars then belongs to the Martians, even if the Martians are only microbes." అని చెప్పడం వినడానికి బాగానే ఉంటుంది.కానీ అక్కడి వరకు వెళ్ళడానికి ఎంత ఖర్చవుతుంది?బోడి CERN లెబరేటరీలోని Hadron Collideer 10 బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చయింది,చిన్నా పెద్దా ర్యాంకుల వారీ లెక్కలు తీస్తే మొత్తం 3000 మందికి పైన ఉన్న సనిటిష్టులకి జీతాలిచ్చి పోషిస్తున్నారు.అలాంటిది NASAని మెయింటెయిన్ చెయ్యడానికి ఎంత ఖర్చవుతుందో ఆలోచించుకోండి!ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నవాళ్ళు అంత దూరం వెళ్ళి వూరికే చూసి సంతృప్తి పడి వచ్చేస్తారనుకోవడం ఎంత తెలివితక్కువ తనం?నిన్నగాకమొన్న తననే ఇన్వాల్వ్ చేసి చంద్రమందలం మీద అణుబాంబు పేలుద్దామని ఆలోచించినవాళ్ళు అంత ఖర్చు ఉచిత వినోదానికి పెడుతున్నారని అనుకోవడం వెర్రిబాగులతనమే!

కార్ల్ సగన్ పైన చెప్పుకున్న Stewart Swerdlow అంత భీబత్సమైన అబద్ధాలు చెప్పి జనాన్ని మోసం చెయ్యలేదు గానీ తను కూడా ఆధారాలు లేకపోయినా గ్రహాంతరవాసుల ఉనికిని సమర్ధించినవాడే కదా!ఆధారాలు లేకపోఇనా అని నేను ఎందుకు అంటున్నానో తెలుసా!సాక్షాత్తూ కార్ల్ సగన్ క్రీ.శ1966లో ఒక సంఘంలో సభ్యుడుగా ఉన్నాడు,ప్రజల్లో భయాందోళనల్ని తొలగించడానికి పరిశోధన తప్పనిసరి అని తనే ఒత్తిడి చేశాడు,ఫలితం Edward Condon అనే physicist నేతృత్వంలో క్రీ.శ1966 నుంచి క్రీ.శ1968 వరకు అన్ని విచారణలూ చేసి "UFOs, regardless of what any of them actually were, did not behave in a manner consistent with a threat to national security" అని తేల్చి చెప్పింది!ఇందులో ఉన్న మెలిక ఏమిటంటే,పరిశోధించింది కూడా ఒక ప్రముఖ భౌతిక శాస్త్రవేత్తయే - అయినా UFOలకీ ExtraTerrestrial ESistenceకీ తిరుగులేని ఆధారాల్ని చూపించకుండా "అవి ఉన్నవా లేవా అనేదానితో సంబంధం లేకుండా వాటివల్ల మనకి ప్రమాదం లేదు!" అనటం - కామన్ సెన్సుతో ఆలోచించి ఈ వాక్యాన్ని అర్ధం చేసుకోవటానికి మీరు ప్రయత్నించి మీకు గనక అర్ధమయితే నాకు అర్ధమయ్యేలా సింప్లిఫై చేసి చెప్పగలరా!

అసలు అన్ని UFOలూ అమెరికాలోనే ఎందుకు కనబడుతున్నాయి?చిన్న కార్ల్ సగన్ బుర్రలోకి ఎక్కడానికి కూడా ETలకి సంబంధించిన కబుర్లు అక్కడ ఎక్కువగా వినపదటమే కారణం కదా!ఒకవేళ, UFOలు ఉండటం నిజమే అయితేవీళ్ళు బొమ్మలు కూడా గీసి చూపిస్తున్న ALIENSకి నిజంగా వీళ్ళు చెప్తున్నటు అప్రతిహతమైన మేధావిత్వం గనక ఉంటే భూమి మీద ఇంకెక్కడికీ వెళ్ళకుండా అమెరికా వాళ్ళ చుట్టూరానే ఎందుకు తిరుగుతున్నారు?ఇదంతా బోగస్!భూమి మీద ఉన్న మనుషుల్లోకల్లా మేమే గొప్పవాళ్లం,ఇతర ఫ్గ్రహాల నుంచి వచ్చే ప్రమాదాన్ని అడ్డుకోవటానికి మేము మాత్రమే సమర్ధులం అని గప్పాలు కొట్టుకోవటానికి సామ్రాజ్యవాదపు సహజాలంకారమైన అహంకారం తలకెక్కిన ప్రభుత్వాధినేతలూ సైనికాధికారులూ పారిశ్రామికవేత్తలూ కలిసి చూపిస్తున్న క్యామిడీ సినిమా ఇదిఅంతే!సామ్రాజ్యవాదులకి వాళ్ళు చేసే దుర్మార్గాలు చేస్తూనే ఇతర్ల దృష్టిలో మంచిగా కనబడటానికి పనికొచ్చే రెండు తురుపుముక్కలు - ఒకటి గ్రేటర్ గుడ్డురెండు కామన్ ఎనిమీ!ఆ రెండు మాటలూ వస్తుతః మంచివే కానీ ఈ అబద్ధీకుల నోట్లో పడి బూతుమాటల కింద తయారయ్యాయి.

వీళ్ళు గొప్పకి చెప్పుకుంటున్న చంద్రగరహయాత్రని వాళ్ళ జనమే నమ్మి చావట్లేదు - ఒట్టు!అక్కడికీ చైనా వాళ్ళూ ఇండియా వాళ్ళూ నిజమేనని అమెరికాని సమర్ధిస్తున్నా తూనాబొడ్డనేసి "తొక్కలో రోదసియాత్ర!అదంతా కట్టుకధ!" అని NASA పరువు తీసేస్తున్నారు!పోనీ గదా మనకి కమ్యునిష్టుల్లాగ అక్కడా ప్రభుత్వ వ్యతిరేకపు మంద ఉంటారని అనుకోవడానికి వీల్లేదు,అమెరికా రోదసియాత్రని తప్పు పడుతునవాళ్ళు సైన్సు అంటే ఏమిటో తెలియని సుద్దపప్పులు కాదు!NASA పరిస్థితి ఇలా ఉంటే CERN పరిస్థితి మరోలా ఉంది.CERN వాళ్ళు కనిపెట్టేశాం అని చెబుతున్న హిగ్స్ బోసాన్ ఉనికి కూడా గందరగోళమే - CERN మొత్తం పని ఏంటయ్యా అంటే hadron collider అనే అత్యంత ఖరీదైన ఒక పెద్ద గొట్టంలో ఎలెక్ట్రానుల్నీప్రోటానుల్నీఇంకా సూక్ష్మమైన వాటిని కాంతివేగంతో గానీ దానికి దగ్గరి వేగంతో గానీ ఒక వైపున తుపాకీ పేల్చినట్టు పేల్చి అది రెండో కొసకి చేరేలోపు దాని లక్షణాల్ని పరిశీలించే నెపంతో కబుర్లు చెప్పుకుంటూకాఫీలు తాగుతూగోళ్ళు గిలుకుంటూ కూర్చోవడం!ఎందుకంటే,ఆ లక్షణాల్ని రికార్డు చెయ్యడానికి కూడా యంత్రాల్ని బిగిస్తారు - వీళ్ళు చేసేదల్లా రీడింగులు నోట్ చేసుకోవటమే!క్రీ.శ2014లో హిగ్సు బోసాను కనిపించింది కనిపించిందని హడావిడి చేశారు గానీ అది కంటికి కనిపించేది కాదు - గ్రాఫులో మామూలు ప్యాటర్నుకి భిన్నమైన ముగ్గు కనబడింది.హేమిటయ్యాగ్రాఫులో ఈ షేపు రావటానికి కారణం అంటే అది హిగ్సు బోసాను గారు చేసిన చిలిప్పని అని తేలింది!ఆ ఒక్కసారి కనబడి ఇంత హదావిడి పెట్టిన ఆ హిగ్సు బోసాను గారు మళ్ళీ ఎక్కడా కనబడట్లేదుచడీ చప్పుడు లేకుండా అయిపోయాడు - బహుశా ఈ అనతకోటి విశ్వాల్లో మరోచోట మరో విశ్వంలో ఉన్న మరో CERNను కటాక్షించడానికి వెళ్ళి ఉంటాడు!పాపం ఒకే ఒక హిగ్స్ బోసాన్ గారు అన్ని విశ్వాల్లోనూ ఉన్న CERN ల్యాబుల్ని ఒకతూరి చుట్టి రావడానికి ఎంత కాలం పడుతుందో మనకే కాదు మన విశ్వంలోని CERN సైంటిస్టులకీ తెలీదు - వేచి చూడటమే!

ఇలా ఉంది గోగినేని బాబు లాంటివాళు కళ్ళు తిరిగి పడిపోతున్న ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్రపు వైభవం!వాళ్ళు ఎలియన్స్ ఉన్నాయంటున్నారు గాబట్టి ఉన్నాయనడంవాళ్ళు జ్యోతిష్యాన్ని సైన్సు కాదంటే కాదనడం తప్ప అక్కడ సైన్సు పేరుతో జరుగుతున్న సామ్రాజ్యవాదపు దోపిడీని గురించిన గమనిక ఏమైనా ఉందా?సైన్సు గొప్పదే!ఎప్పుడు?ప్రజలకి ఉపయోగపడినప్పుడు!మతానికీ రాజ్యానికీ వూడిగం చెయ్యడం మానేసి ప్రజలకి ఉపయోగపడితే పొగడటానికి అభ్యంతరం లేదు కదా మీకైనా నాకైనా!రేడియో కనిపెట్టాడుపనికొస్తుందివాడుతున్నాం!సెల్ ఫోను కనిపెట్టాడుపనికొస్తుందివాడుతున్నాం!వాళ్ళు కనిపెడుతున్నదీ బిజినెస్ కోసమే అయినప్పుడు నెత్తిన పెట్టుకుని మొయ్యాల్సిన పని యేమిటి?

మనవాళ్లని మనం మెచ్చుకోకపోతే ఎదటివాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది?మన సరుకుల్ని గొప్పవని చెప్పుకుంటే గానీ ఎదటివాడు కొనడు గదా!వాళ్ళలో ఉన్న గొప్ప్పదనాన్ని మెచ్చుకోవడానికి మనవాళ్ళని తిట్టాల్సిన అవసరం ఏమిటి?ఒకవేళ వాళ్ళలో గొప్పదనం ఉంటే మెచ్చుకుంటూనే అంతకన్న గొప్పదాన్ని సాధించటానికి పోటీపడాలి కద - సత్తా అంటూ ఉంటే?

నేను మాత్రం నా దేశాన్నే నెత్తిన పెట్టుకుంటాను ఏ గొట్టాం గాడికి నచ్చకపోయినా!

37 comments:

 1. ఈరోజు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ఎడిషన్ లో సాక్షిలో వచ్చిన న్యూస్ ఇది

  హిందూ మతమే ప్రధాన శత్రువు

  https://www.facebook.com/hinduchristiancharcha/posts/1232887490188732?pnref=story

  ReplyDelete
 2. ఛందస్సులో గణితాంశములు రచన: జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు IISc,బెంగుళూరులో Crystallography లో Ph.D


  http://eemaata.com/em/issues/201209/1991.html?allinonepage=1

  ReplyDelete
 3. Some Reflections on UG and the Scientific Approach

  UG also often takes the subjective (or rather, his own personal) non-dual point of view, i.e., point of view and says that 1) evolution and even cause-effect relationships are all thought-created, that unless in thought you concatenate one event with another, there is neither evolution nor cause and effect; and that 2) there is no such thing as a third or fourth dimension (if he saw Einstein [who talked about the three dimensions of space and the fourth of time], he would "shoot him on sight". As far as he was concerned there are only two dimensions, implying that the third (and the fourth) dimensions are interpolations of our thought process.

  Thus UG discards the idea of evolution, especially when it came to the universe: according to him, the scientists' theories about the origins of the universe and big bang are all bunkum; scientists will never find the fundamental particle from which supposedly everything came. He says that the universe has no origin and has no end. It always has been, is and will be. There is no sense in asking the whys and wherefores of creation.


  http://moortysblogpage.blogspot.in/2010/03/some-reflections-on-ug-and-scientific.html

  ReplyDelete
 4. Scientific Racism The Eugenics of Social Darwinism

  https://www.youtube.com/watch?v=LxjL6GSfIL0

  From Darwin to Hitler

  In his book, From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in Germany (2004), Richard Weikart explains the revolutionary impact Darwinism had on ethics and morality. Darwinism played a key role in the rise not only of eugenics (a movement wanting to control human reproduction to improve the human species), but also on euthanasia, infanticide, abortion, and racial extermination. This was especially important in Germany, since Hitler built his view of ethics on Darwinian principle

  https://www.youtube.com/watch?v=w_5EwYpLD6A&t=2070s

  ReplyDelete
 5. Darwin's work is most important and suits my purpose in that it provides a basis in natural science for the historical class struggle - Karl Marx

  Was Charles Darwin the true father of eugenics?

  https://www.spectator.co.uk/2017/09/was-charles-darwin-the-true-father-of-eugenics/

  ReplyDelete
 6. కొత్త ఖతి(Fpnt) ఎలా ఉంది?

  నాకు మామూలుగా ఏది చదివినా పేరాలుగా అలైన్మెంటుతో ఉండటం బాగుంటుంది.ఒక ఇంగ్లీషు సైటులో మాతర్ చాలా బాగుంది కానీ ఆయన సెంట్రల్ అలైన్మెంటు పెట్టేసరికి చచ్చాను చదవలేక్ - పొర్తిగా చదివేలొపు పదిసార్లు తిటుకున్నా బ్లాగర్ని:-)

  నా బ్లాగు కాబట్టి నాకు నచ్చినటు ఉండాలని లేదు కదా!అయితే indentation దగ్గిర తేదా వస్తున్నది.ఇక్కడి ఎడితఋ దానికి సంబంధించిన ప్రోపర్టె ఇవకపోవడంతో ఉజ్జాయింపుగా ఒక అయిదు ఖాళీలు ఇస్తే అస్తవ్యస్తం అవుతున్నాయి.ఎసారి దీన్నంతా వర్డ్ డాక్యుమెంటు లోకి ఎత్తేసి అక్కద indent ఇచ్చి తిరిగి పేస్ట్ చేశాను.అలా చేస్తున్నప్పుడు ఎలాగూ అక్కడ ఉంది కదాని ధూర్జటి ఫాంట్ సెట్ చెశాను.కొత్త కదా చదువర్లు ఎలా ఫీలవుతున్నారో తెలియడం లేదు.బావుంటే కంటిన్యొ చ్వ్హెదాం,లేదంటే మామూలు ఖతినే ఉంచేస్తాను.

  మీ ఆనందమే నా ఆనందం!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sir,

   old style is good compared to new style.

   Delete
 7. సార్, గోగినేని బాబు నాస్తికుడా లేక హేతువాదా (నాకు ఆ రెండిటికి తేడా తెలియదు సార్)

  ReplyDelete
  Replies
  1. నాకే తెలిసి చావట్లేదు మీకెలా చెప్పను?

   పొక వీడియోలో నేనూ గుడికి వెళ్తాను అన్నాడు()తలకట్టు మాత్రమే చూశాను.మరో వెడియోలో నేను విన్నది ఒక సన్నివేశాన్ని గురించి చెబుతూ "అప్పుడు మొదటిసారి దణ్ణం పెట్టాను!" అంటుంటే వినాను.ఆ ముక్క వీడియో మొదట్లో ఉంది కాబట్టి ఏ సన్నివేశం ఆయనకి దేవుడికి దణ్ణం పెట్టుకునేలా చేసిందో నాకు తెలీదు!

   కొని వెడియోల్లో స్వోత్కర్ష కూడా కనిపిస్తుంది!బహుశా ఇతర నాస్తికుల్లా కాదు, నేను కూడా భక్తుణ్ణే,కాకపోతేవ్ మూఢనమ్మకాలు మాత్రమే నచ్చట్లేదు అనే టైపులో భక్తుడి వేషం వేస్తున్నాడేమో మరి!

   Delete
 8. @ Haribaabu,

  TV9 బాబు గోగినేని చర్చలు నేను చూడలేదు. అప్పట్లో బ్లాగుల్లో ఇన్నయ్య గారి వరస చూశాను. ఈయన ఇన్నయ్య కన్నా భిన్నమా? లేక అదే తరహా వాదన, సైన్స్ అడ్డుపెట్టుకొని చేస్తూంటాడా? సైన్సే దేవుడు. సైంటిఫిక్ టెంపర్ అవసరము, మన దేశంలో వారికి సైన్స్ గురించి పెద్ద,దాని తెంపర్ గురించితెలియదు అని మాటలు చెపుతూంటాడా?

  ReplyDelete
 9. సైన్స్ కు ఇంత ప్రాముఖ్యత రావటానికి ప్రధాన కారణం రాజకీయలు కారణం. ఎలా ఐతే మన సౌత్ లో కరుణానిధి, యం.జి.ఆర్., జయలలిత, రామారావు సినినటులు రాజకీయాలలోకి రావటం వలన, సిని హీరోలకి, సినేమా రంగానికి క్రేజ్ ఎలా పెరిగిందో, అలాగే వెస్ట్ లో కమ్యునిజం వ్యాపించేకొద్ది సైన్స్ కు,సైంటిస్ట్ లకు పేరు ప్రఖ్యాతులు రావటం మొదలయ్యాయి. రాజకీయలకు సైన్స్ ఉపయోగపడకపోయినట్లైతే, అది(సైన్స్) ఈరోజు మన నాటకరంగంలా మిగిలి పోయి ఉండేది.

  కొంతమందికి కమ్యునిజానికి సైన్స్ కు సంబంధమేమిటి? అనే ప్రశ్న రావచ్చు. కారల్ మార్క్స్ తన సిద్దాంతం ప్రతిపాదించేటప్పుడు, క్రైస్తవం నుంచి కొన్ని అంశాలను తీసుకొని, మార్పులు చేర్పులు చేశాడు. పాత మల్లీశ్వరి సినేమాని కె. విశ్వనాద్ సీతామహాలక్ష్మిగా చంద్రమోహన్, తాళ్ళూరి రామేశ్వరిని పెట్టి తీసినట్లు, మార్క్స్ గారు అబ్రహమిక్ దేవుడి స్థానం లో సైన్స్ ను తీసుకొచ్చాడు. ఏ శాస్రవెత్త చెప్పిన సైన్స్ సిద్దాంతం తీసుకొన్నాడని పరిశీలిస్తే, అది చార్లెస్ డార్విన్ గా తేలుతాడు.

  Darwin's work is most important and suits my purpose in that it provides a basis in natural science for the historical class struggle." - Karl Marx

  డార్విన్ సిద్దాంతాన్ని క్లాస్ స్ట్రగుల్ కు అన్వయింపచేయటం వలన, సోషల్ డార్వేనిజం లాంటి సిద్దాంతాలు సైన్స్ పేరుతో చెలామణి అయ్యాయి. ఇక డార్విన్ తన సిద్దాంతం నిరూపించటానికి కొరకు చేసిన ఆస్త్రేలియా , ఆఫ్రికా దేశాలలోని పరిశోధనలు విస్తూ పోయే వాస్తవాలు తెలుస్థాయి.

  magine a foreign people entering your country and desecrating the graves of your ancestors. They then transport the body parts to their homeland for the purpose of ‘proving’ the inferiority and animal-like nature of your people. As appalling as it may sound, such a practice was common among scientists for many decades after the publication of Darwin’s On the Origin of Species

  https://creation.com/african-invasion-of-the-bodysnatchers

  ReplyDelete
 10. Museums were not only interested in bones, but in fresh skins as well. These would provide interesting evolutionary displays when stuffed. Pickled Aboriginal brains were also in demand, to try to demonstrate that they were inferior to those of whites.
  Good prices were being offered for such specimens. Monaghan shows, on the basis of written evidence from the time, that there is little doubt that many of the ‘fresh’ specimens were obtained by simply going out and killing the Aboriginal people. The way in which the requests for specimens were announced was often a poorly disguised invitation to do just that.

  http://creation.com/missing-the-link-between-darwin-and-racism

  ReplyDelete
 11. British military scientists sent hundreds of Indian soldiers into gas chambers and exposed them to mustard gas, documents uncovered by the Guardian have revealed.

  The Indian troops were serving under the command of the British military at a time when India was under colonial rule.
  The experiments took place over more than 10 years before and during world war two in a military installation at Rawalpindi, now in Pakistan. They were conducted by scientists from the Porton Down chemical warfare establishment in Wiltshire who had been posted to the sub-continent to develop poison gases to use against the Japanese.

  https://www.theguardian.com/uk/2007/sep/01/india.military

  ReplyDelete
 12. పైన సమాచారం అంతా చదివితే సైన్స్ ఎమి మూర్తి భవించిన మానవత్వ రూపం కాదు. దాని వలన నష్టపోయిన వారు చెప్పటానికి మిగిలి ఉండరు. లేక వాళ్ళ మీద ప్రయోగాలు చేశారని తెలియక భాదలు అనుభవిస్తూంటారు. బ్రతికిన వాళ్ళకు అందులో ఆవిష్కరణల వలన లాభాలు ఉంటాయి కనుక సైన్స్ చాలా గొప్పదని, ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని, దానివలననే ఆధునిక మానవులు సుఖంగా జీవిస్తున్నారంట్టూ, అది (సైన్స్) మానవత్వానికి చిరునామ అని నమ్మిస్తూంటారు. జ్యోతిష్కాలు, హిందూ మతపద్దతులు అశాస్రీయం అని సైన్స్ శాస్రీయం అని డబ్బా కొడుతూంటారు. సైన్స్ ఆవిష్కరణల వలన కోట్ల మంది ప్రజలు చనిపోయారు. మరి జ్యోతిష్యం వలన చనిపోయిన వారెవ్వరు లేరు. మహా అయితే కొన్ని డబ్బులు పోగొట్టుకోవచ్చు.

  ReplyDelete
 13. ఆ రెండు వందల యేల్లు కూడా లేని శాస్త్రమే కదా.. మొబైలు ఫోనూ, ఇంటర్నెట్టు, టెలివిజనూ కనిపెట్టింది. కాబట్టి, వేదవ్ ఇఙ్ఞానాన్ని తక్కువ చేసి చూడాల్సిన పనిలేదు అదే కోవలో.. ఆధినిక శాస్త్రాన్ని చులకన చేయాల్సిన పనీ లేదు. అసలు నువ్వా నేనా అనే పోటి అనవసరం ఇక్కడ. వేదములో ఙ్ఞాణం ఉంటే తీసుకోవాలి, అఙ్ఞాణముంటే తూచ్చి తప్పు అనాలి. ఆధునిక శాస్త్రం ఆపని ఎప్పుడు చేస్తుంది. దాన్ని ఖండించే హక్కు ప్రతీ ఒక్కరికీ ఉంది.. నిజానికి it's more than welcome. సో, అదే పంథా మనం వేద ఙ్ఞాణానికి కూడ అవలంబించడమే మంచిది. మన దగ్గర స్టఫ్ ఉన్నప్పుడు ఎవడో సంతలో సత్రకాయ్ వేసే రాళ్ళకు భయపడ కూడదు కదా !

  ReplyDelete
  Replies
  1. మీరు రాసిన దానికి సమాధానం ఇస్తాను. ముందర ఈ వార్త చదవండి.

   On 24 January 2008, police teams from Haryana and Uttar Pradesh raided a residential building and a guest house owned by Amit Kumar.

   According to the Gurgaon police, the scandal at a local clinic was going on for six to seven years. The donors were lured with offerings of about Rs. 30,000 for kidney removal. First, they were lured to the clinic on the pretext of job opportunities. They were instead asked for donating their kidneys for the fee and all those who resisted this were drugged against their will and subsequently operated upon.

   The donors were not only labourers and taxi drivers but beggars too. A senior officer said in 1994, when Dr Raut was arrested from his clinic at Khar, he had admitted to luring several beggars as well as labourers with the lure of easy money.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Gurgaon_kidney_scandal

   https://timesofindia.indiatimes.com/india/Kidney-racket-Women-did-con-job-for-Amit-Kumar/articleshow/2753960.cms

   Delete
  2. Asia's Kidney Black Market - Al Jazeera English

   In rural Nepal, an entire village shares a secret. Every family here has at least one member who has sold their kidney to traffickers.

   https://www.youtube.com/watch?v=V6yRKosE2MI

   Delete
  3. సైన్స్ అనేది భారతీయమైనా విదేశీయమైనా రెండువైపులా పదునున్న కత్తి లాంటిది.మొదట శాస్త్రవేత్తలు బయల్దేరుతున్నది మనిషికి ఉపయోగపడాలనే.అయితే,వ్యాపారస్తులూ ప్రభుత్వాధినేతలూ మధ్యలో హైజాక్ చేస్తున్నారు.మనవాళ్ళు ఎప్పుడో గొప్ప పనులు చేశారు నిజమే,కానీ ఇప్పుడు వెనకబడ్డారు గదా!శ్రీకాంత్ గారు చెబుతున్నది కూడా అదే అనుకుంటాను - గమనించండి!

   Delete
  4. హరిబాబు గారు, నేను రాసేది ఈ మానవ వాదులు, హేతువాదుల దానికి కౌంటర్ గా నండి. వీళ్ళు సైన్స్ కు ఒక దేవుడి స్థానం ఆపాదిస్తారు. మనకు సైంటిఫిక్ టెంపర్ లేదు. సైన్స్ తెలియదన్నట్లు లేదన్నట్లు మాట్లాడుతారు. వీళ్ళ వాదనలో ఎప్పుడు ఆటంబాంబు ఆవిష్కరణ వలన జపాన్ లో చనిపోయినవారి గురించి చెప్పరు. ఇన్నయ్యగారిని చూశాము గదా! జ్యోతిష్కం,ఆయుర్వేదం కూడా సైన్స్ అంటే దానిని నిరూపించవలసిన బాధ్యత చెప్పినవారిదేనని చెపుతారు. విషయమేమిటమే సుమారు 1930 నుంచి వీళ్ళు సైన్స్ ను బాహుబలి సినేమాలెవల్ లో ప్రచారం చేశారు. మిగతా ప్రతి రంగాన్ని దానితో పోల్చి ఎగతాళి చేయటం వలన. సైన్స్ కున్న ఇమేజ్ ను ఆయుర్వేదం, జ్యోతిష్కం ను వాడుకోవలసి వచ్చింది. ప్రజల ఆమోదం కొరకు, అది సైంటిఫిక్ అని చెప్పుకోవలసి వచ్చింది.


   ఇక్కడ గమనించవలసినదేమిటంటే ఆయుర్వేధం, జ్యోత్షికం వలన మేలు జరిగిన వారు వచ్చి, ఫీడ్ బాక్ ఇచ్చిపోరు. అవి పనిచేశాయని చెప్పటానికి ఒకటే ఫీడ్ బాక్, ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి పేషంట్లు రావటం. ఆ కోణంలో చూస్తే ఆయుర్వేదం కొన్ని తరాలు మనగలిగింది అంటే, కొన్ని రోగాలకు దానిలో వైద్యం ఉంది. అది సమాజానికి ఉపయోగపడింది కనుకనే వాళ్లు దానిని ఉపయోగించి చికిత్స చేశారు. దానిలో క్లినికల్ ట్రైల్స్ ఇంగ్లీష్ వైద్యంలో లా ఇతరుల పై ప్రయోగించటం లేదు. సాక్షాలు లేవు. రోగం తగ్గటమే సాక్షం. ఆ వైద్యానికి ఎమైనా ప్రభుత్వ సహాయం చేసిందా అంటే అదిలేదు. వైద్యులు మాత్రం ఆధునిక వైద్య ప్రమాణాలకు న్నిలబడి వారి వైద్యం నిరూపించుకోవాలి. అప్పట్లో ఈ హేతువాదులు, ఇజాల వారు పనిగట్టుకొని ఆ వైద్యాన్ని నాశనం చేశారు. వీళ్ళ హేతువాదం అంతా విదేశి కంపెనిలకు ఉపయోగపడటానికి బాగా పనికొస్తుంది.

   ఫెస్ బుక్ లో గోగినేని బాబు జ్యొతిష్కం చెప్పెవాళ్ల తో వాదాల టివి9 వీడీయోలు (3 నిముషాలు ఉంటాయి) చూశాను. అంతా భూటకం అని వాదిస్తున్నాడు. చాలా మంది జ్యొతిషం డబ్బులు తీసుకొనే చెపుతారు. అదొక వ్యాపారం అనుకొందాము. ఆవు పిడకను ఆన్ లైన్ లో అమ్ముకొనే ఈరోజుల్లో, ఆయన జ్యోతిష్కం మోసం అని వాదించటానికి ఈయన ఎవరు? జ్యోతిష్కం చెప్పించుకోవటానికి వెళ్ళేది ఎగువ మధ్యతరగతి, సంపన్నులు, చదువుకొన్నవారు. వెళ్ళే వాళ్ళు బోర్డ్ చూసి వెళిపోరు, విచారించుకొని వెళతారు. ఇంతక్రితం వెళ్ళిన వారెవరైనా బాగా చెప్పారు అని రెఫెరెన్స్ ఇస్తేనే వెళతారు. ఈ జ్యోతిషుకులు చెప్పేవి పూర్తి అబద్దమైతే వాళ్ళు ఎందుకు పోతారు? వాళ్ళు పోయి చెప్పించుకొంట్టుంటే వీళ్ళ బాధ ఎమిటి?

   ప్రజలు మోసపోతే, వాడి దగ్గరికి వెళ్ళరు. నిన్న బాంబేలో యం.ఆర్.ఐ. స్కాన్ పేలింది. ఒకడు చనిపోయాడు. రేపటినుంచి ఆ అసుపత్రికి ఎంతమంది పోతారు? మా ఉర్లో పెద్ద పేరున్న కార్పోరేట్ హాస్పిటల్ పెట్టాడు. అక్కడి స్టాఫ్ నిర్లక్షం వలన ఒకరు చనిపోయారు. కోట్ల ఆసుపత్రి మూసేసుకొని వెళిపోయాడు.
   జ్యోతిష్కం కూడా అంతే.

   Delete
  5. శ్రీకాంత్ గారు,
   నేటి వ్యాపార మోడల్స్ లో పేటేంట్ హక్కుల కాన్సేప్ట్ తో చూస్తే. యురోప్ లో సైన్స్ అభివృద్ది చెందటానికి ప్రధాన కారణం. మనదేశం నుంచి దోచుకుపోయిన డబ్బులే అక్కడ పారిశ్రామిక విప్లవానికి నాంది అయ్యింది. ప్రపంచంలో సైన్స్ అభివృద్దికి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఇండియానే కారణం. కాని ఈ హేతువాదులు మరి మనకి ఏ మాత్రం తెలివిలేనట్లు పిడివాదం చేయటం చికాకు కలిగిస్తుంది.

   Delete
 14. Sir,
  I read a novel named "The Doomsday Conspiracy" written by Sidney Sheldon. At the end of the novel he added his research regarding UFO.

  ReplyDelete
 15. మన సమీప చరిత్ర మొత్తం బానిసత్వమే, అప్పట్లో ఇప్పుడున్నంత సాంకేతిక పరిఙ్ఞానం ఉండేది కాదు. మన విఙ్ఞానాన్ని చాలా వరకు పరదేశీయులు కాపిరైట్ చేసేసుకున్నారు. బహుశా ఈ ఆవిష్కరణకు పునాది మన భారతీయ విఙ్ఞానమే ఉంటుంది.

  ReplyDelete
 16. గాడ్ సెక్స్ & ట్రూత్....(Post courtesy Sri Venu Gopala Raju)

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1741166199280333&id=100001609082353&pnref=story

  ReplyDelete
 17. హరిబాబు & యూజీ శ్రీరామ్:

  కుదిరితే మెక్లిన్ వెర్సిస్ ఆర్కన్సా చదవండి. తీర్పు విషయం మీ టపాకు ప్రత్యక్ష సంబంధం లేనిదే అయినా సైన్స్ అంటే ఏమిటన్న నిర్వచనం ఆసక్తికరం.

  http://www.talkorigins.org/faqs/mclean-v-arkansas.html

  ఏది సైన్స్ ఏది కాదు అన్న ప్రశ్నకు అయిదు నియమాలు చెప్పారు.

  (1) It is guided by natural law;
  (2) It has to be explanatory by reference to nature law;
  (3) It is testable against the empirical world;
  (4) Its conclusions are tentative, i.e. are not necessarily the final word; and
  (5) Its is falsifiable. (Ruse and other science witnesses).

  ReplyDelete
  Replies
  1. నాకు వ్యక్తిగతంగా సైన్స్ పై పెద్ద గౌరవం లేదు. అక్కడ సైన్స్ అనే పదం తప్పించి, న్యుటన్ కాలం నాటి సైన్స్కు, ఐన్ స్టీన్ , స్టిఫేన్ హాంకింగ్ ... ఇప్పటి సైన్స్ కు పోలికే లేదు. రేపు ఇంకొక సిద్దాంతం రావచ్చు. కాకపోతే సైన్స్ ద్వార అభివృద్ది చెందిన టెక్నాలజి కార్పోరేట్ కంపెనీలకు ఉపయోగపడుతున్నాది కనుక దానిని గ్లోరిఫై చేస్తారు. అంతే!

   సైన్స్ కి చివరి లక్షం అంట్టు ఎమీ లేదు. సైన్స్ నేడు ఒక పెద్ద వ్యాపారం. చదువుకొన్న వారికి కెరీర్. యు.జి.కృష్ణమూర్తిని పెద్ద సైంటిస్ట్ లు కలవటానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్లను ఇదే విషయమై ప్రశ్నించేవాడు. ఎమీ చేస్తాం సార్? ఎదో ఒకటి చేసి డబ్బు సంపాదించుకోవాలి కదా అనే ధోరణిలో సమాధానాలు ఇచ్చే వారు. పెద్ద పెద్ద యునివర్సిటిలలో ఆ డిపార్ట్మెంట్ లకు డబ్బులు కేటాయించాలి అంటే ఎదో కొత్తవి కనుకొని చేసి చూపిస్తూండాలి. కనుక వాళ్ళు దైవకణం ఇటువంటి ప్రాజేక్ట్ లు చేపడతారు. ప్రకృతిలో ఎన్నో తెలియని విషయాలు ఉన్నాయి. వాటిని అన్నిటిని తెలుసుకొని వీళ్ళు చేసేదేమిటి? కనుకొన్న ప్రతి విషయం మానవాళి ఉపయోగపడుతుందనే నమ్మకమేమి లేదు. ఆటాంబాంబ్ వలన ఎంతమంది చనిపోలేదు? కిడ్నీ లు ఎంత మంది పోగొట్టుకోలేదు?

   Delete
  2. @UGనాకు వ్యక్తిగతంగా సైన్స్ పై పెద్ద గౌరవం లేదు.

   hari.S.babu
   అలా "సైన్స్" అన్ని జనరలైజ్ చేసి గౌరవం లేదని అనకూడదూది క్రైస్తవ సామ్రాజ్యవాదుల అధిపత్యం కింద ఉన్నది కాబట్టి అట్లా ఉంది,అంతే!న్యూటన్ కానివ్వండి,అన్స్టీన్ కానివ్వండి - వ్యక్తులుగా వాళ్ళు నిజాయితీపరులే!మానవ్సహజమైన పొరపాట్లూ కీర్తికాంక్షా ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళ గొప్పదనాన్ని తక్కూ చెయ్యలేము కదా!కణాద కపిలుల సాంఖ్యం నుంచీ అంగిరస వైమానిక సిద్ధాంతమూ సూర్యసిద్ధాంతికా కూడా సైన్సే కదా!

   Delete
 18. The church in India is a dalit church, because 70% of India’s 25 million Christians are dalits. Although dalits form the majority in all these churches, yet their place and influence in these churches is minimal or even insignificant. Their presence is totally eclipsed by the power of the upper-caste Christians who are only 30% of the Christian population. This is all the more true in the case of the Catholic Church where such discrimination is strongly felt.
  In the Catholic Church, the dalits form the majority, almost 70%: but it is the higher caste-people, only 30% of church population, who control the Church by pre-emptying the key position. The majority of the catholic bishops and clergy, the religious and lay leaders, come from the upper caste. One can say that this 30%, the upper caste, occupy the 90% of the administration and leadership of the church. Thus the dalits are pushed aside and reduced to insignificance in their own homeland. Today this trend has become a major matter for concern in the church and must be dealt with.

  http://www.dalitchristians.com/Html/CasteChurch.htm

  ReplyDelete
  Replies
  1. ఈ రకమైన విశ్లేషణలు ఈ మధ్యనే వస్తున్నాయి - మతం మారినవారికి కూడా రిజర్వేషన్లని అప్లై చేసేలా అందర్నీ ఒప్పించటానికి ఒక పధకం ప్రకారం జరుగుతున్న ప్రచారవూహం కావచ్చును కదా!ఎవరైతే మతం మారడం వల్ల ఈ రెండింతల వివక్షని ఎదుర్కొంటున్నారో వారినుంచి వస్తున్నవిగ అనాకు అనిపించడం లేదు,గబుక్కున నమ్మేసెయ్యకండి!

   మతం మారినప్పటికీ వివక్ష పోలేదు గాబట్టి దానిని సహృదయంతో గుర్తించి వారికి కూడా రిజర్వేషన్లు కల్పించాలి ఆని అనే రకం వాదనలనే నేను ఎక్కువ వింటున్నాను.వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళే ఒప్పుకోరు రెండింతల విబ్వక్ష ఎదుర్కొంటున్నామని!ఎందుకంటే,వివక్సహ అనేది త్రెండింతలా మూడింతలా న్నది కాదు అస్మస్య -అకక్ద కూడ వివక్షను ఎదుర్కోవడం నిజమయితే వాళ్ళు ఎందుకు ఆ అంతంలో కొనసాగుతున్నారు అనే ప్రశ్న వస్తుంది.ఆ ప్రశ్నై ఎదుర్కొనేటందుకు దళీత్ క్రైస్తవులు సిద్ధంగా లేరని నా నమ్మకం!

   Delete
  2. క్రైస్తవం ఓసీల మతం - ఏసు ఓసీల దేవుడు
   ----------------------------------
   క్రైస్తవులు అంటే దళితులే అనుకునే మూర్ఖపు జనాల కోసం ఈ సమాచారం. కళ్ళు తెరుచుకుని చదవండి.

   సచార్ కమిటీ అధ్యయనం ప్రకారం కేవలం 9.5% ఎస్సీలే క్రైస్తవ మతాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. భారత క్రైస్తవుల్లో 32.8% ప్రజలు షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ వర్గపు ప్రజలు. 24.8% భారత క్రైస్తవులు బీసీలు.

   అంటే ప్రతీ వందమంది క్రైస్తవుల్లో 33 మంది ఎస్టీలు, 25 మంది బీసీ లు వుండగా కేవలం 9 మంది మాత్రమే ఎస్సీలు. మిగతా 33 మందీ ఓసీలే.
   అనగా క్రైస్తవుల్లో ఎస్సీలే అత్యంత మైనార్టీ.

   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213912848349537&id=1058915620

   Delete
  3. Read this post. Do not write comments on his FB wall.

   కొందరుదళితులు కోస్తా ఆంధ్రా జిల్లాల్లో యాడాదికి మూడు పంటలు మెక్కే జనాల మధ్య కూర్చోని క్రైస్తవ మత ప్రాశస్థ్యం గురించి వుపన్యసిస్తున్నారు. క్రైస్తవ మతమే దళితులకు ప్రాణ భిక్ష పెట్టినట్టూ, క్రైస్తవం లేకపోతే దళితులు ఈ పాటికి అంతరించి పోయేవారూ అన్నట్టు సిద్ధాంతాలు చేస్తున్నారు.
   ఇలాంటి అపోహలకు కారణం వీరి పరిశీలనా, ప్రయాణ రాహిత్యమే. వీరు భారత దళితులంతా క్రైస్తవులనే భ్రమలో మగ్గి పోతున్నారు.

   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213890356027243&id=1058915620

   Delete
 19. రామ గోపాల వర్మకి డబ్బు కావాల్ట,అయితే చేత్తో ముట్టుకోట్ట!
  సెల్ఫీలు తీసుకోవడాని కొచ్చినవాళ్ళని అడుక్కుని తింటాట్ట!
  అయినవాళ్ళకి కూడా మేనేజర్ల ద్వారా ఇప్పిస్తాట్ట కానీ చేత్తో ఇవ్వట్ట!
  కుక్క బతుకు బతకటానికి కూడా సిగ్గుపడట్ట!!

  ReplyDelete
 20. Thread by Madhu Purnima Kishwar ji about KHAPPanchayats & threats of MISSIONARIES/EVANGELISTS

  "Reason why I defended Khap Panchayats in SC against malafide attack through PIL by foreign funded NGO seeking for ban on them under pretence of controlling forces behind honour killings. As per NGO's own data submitted to SC only 3% honour killings relate to saggotra marriage.

  As per data of PIL against Khaps, 97% of honour killings are on account of caste, class, religious difference. Khaps only object to Sagotra marriages, not inter caste or any other category. Yet Khaps targeted as primary culprits & demand for getting them banned.

  Not single FIR against any Khap as per Shakati Vahini data--murders almost always committed by immediate family or close relatives as in #AnkitSaxena case. Would SV dare demand mosque gatherings be stopped simply because killers of Ankit are Muslims?But targets Khap gathering.

  Attack on traditional Jati-Biradari panchayats by modern day NGOs has hidden agenda. Jati panchayats are biggest road block to religious conversions. Christian missionaries have been targeting Jati Pratha of Hindus since 19thC. Now using foreign funded NGOs to lead attack.

  Even conversions to Islam not wholesale in India as in other countries subjugated by Islam because of the power of Jati Panchayats. That is why Islamists also attack Hindu Jati Pratha tho internal divisions & systems of discrimination among Muslims more entrenched & murderous.

  In post independence India, concerted attempts by Nehruvian state 2 destroy culture of self governance through traditional panchayats which Gandhi lauded as institutions of Swaraj. Nehru replaced them with party politics based sarkari panchayats which tear asunder social fabric. (Was Nehru family ancestors Muslims as circulating on Social media?)

  Weakening of samajik panchayats, Jati solidarity has led to breakdown of social cohesiveness & even family-biradari networks. This has opened doors for easier conversions to both Islam & Christianity. Foreign funded NGOs are being used as fighting sword by evangelists.

  Hindu dharma gurus also under attack for same reason. Various deras and spiritual gurus provide platforms for inter-caste togetherness for Hindu community. Attack on dharma gurus destroys those close knit communities & opens doors for conversions, especially of "lower castes".

  Churches & mosques have more, not less corruption & abuse of power. But they're seldom attacked in media while even Bollywood films routinely paint Hindu dharma & its priestly class in foul light. In Punjab, Akali discrimination have left mazhbi Sikhs at mercy of evangelicals.

  Khaps which were essentially institutions of self governance & conflict resolution-- inter village, inter caste, inter-family, inter faith--through policy of building consensus are already weakened by the incursion of party politics.They had millennia long glorious history.

  ReplyDelete
 21. Now Khaps being tarred as pure evil by ignorant media & NGOs acting at behest of Break-India forces."Modernists" ignorant of Khap history, have made it synonymous with honour killings 2 destroy whatever left of their self esteem.Their positive achievements studiously negated.

  Khaps spearheading Beti Bachao Andolan in many areas, combated growing dowry culture & lavish weddings which bankrupt families. Have controlled election related violence & murders in other areas. But all positive aspects erased so that young people develop disdain for them.

  NGOs & evangelical groups acquire monopoly over social political discourse,enactment of laws that suit their purpose--when India's traditional civil society organisations start falling apart & tarred as evil. No surprise foreign funded NGO lawyers leading charge against Khaps.

  Sadly, Amicus Raju Ramachandran has put his weight behind NGOs misleading propaganda. His report says-All illegal assemblies come together to thwart a proposed marriage between two consenting adults be called "Khap Panchayats" .This amounts to wilful criminal defamation.

  Honour killings reported in many states of india including Kashmir, Andhra,Punjab, Bihar, Kerala, Bengal, Maharashtra etc. Khaps exist only in Haryana & western UP-yet being defamed for honour killings all over India when only 3% of killings due to gotra-that 2 by own family.

  Case against Khaps under guise of combating honor killings went on in SC for 3 years without making Khaps a party. Law Commission submitted its report & new law without consulting those it was targeting, till Manushi stepped in on behalf of Khaps. Media plays tune of of NGOs.

  Sadly, BJP govt.doesn't give the issue due attention.They're only geared for next & next election--all else irrelevant. BJP claims to be rooted in Bharatiya Sanskriti but actually no less ignorant that the #sickular Left. Saving Khaps not important. Real agenda Saving India.

  ReplyDelete
 22. Another entry, on September 13, 1950, quotes Ghanshyamdas Birla as saying “Nehru’s whole family would have embraced Islam if they had not come in contact with Gandhiji.”

  Sardar Patel did not trust the Communists either. He told M O Mathai, Nehru’s Special Assistant, ‘‘if we have to build up the nation, Communists would have no place there.’’ (September 13, 1948).’’

  Interestingly, Maniben mentions in her diary that Sardar had one common goal with Savarkar. They differed on several issues but both of them wanted the ‘‘four crore Muslims in India to be loyal to the country; otherwise there was no place for them (August 16, 1949).’’

  Nehru was a close friend of Sheikh Abdullah, while the Sardar didn’t trust him at all. The diary reveals that even Bakshi Ghulam Mohammad, former prime minister of Kashmir, felt that the Sardar could have solved Kashmir if Nehru had not intervened. ‘‘Bakshi Ghulam Mohammad, on the other hand, was insisting that the Sardar should settle the Kashmir issue as he had done Hyderabad. But Nehru would not allow it. Iyengar reported that the Sheikh wanted to have an independent Kashmir. Upon hearing this, the Sardar said he would ask the Maharaja to return to Jammu as he did not place any trust in Sheikh Abdullah (May 12, 1949).’’
  The Sardar was happy to see Guruji Golwalkar, the then RSS chief, released from jail and wanted to welcome RSS workers in the Congress. On August 3, 1949, says the diary: ‘‘Glad at release of Golwalkar—ready to welcome in Congress. Bapu’s (Sardar’s) task to make their entry easy.’’


  https://blogs.timesofindia.indiatimes.com/indus-calling/the-sardar/

  ReplyDelete
 23. Maulana Azad and partition

  *************************************

  Maulana Azad, in the thirty pages published thirty years after his death blames both Nehru and Sardar Patel. According to him, Nehru made a mistake by refusing to take two Muslim League members as cabinet ministers after provincial elections in 1937 in UP. It made Jinnah distrustful of the Congress leaders whom he began to describe as 'Hindu' leaders.

  Second mistake committed by Jawaharlal Nehru was his statement to the press in July 1946 after taking over as president of the Congress in which he said Cabinet Mission Plan could be changed. The Muslim League and Congress both had accepted the Plan and to give such a statement in an atmosphere of mistrust and suspicion was certainly a mistake. That finally drove Jinnah to insist on partition.

  https://www.dawn.com/news/553160

  ReplyDelete
 24. "నాకు వ్యక్తిగతంగా సైన్స్ పై పెద్ద గౌరవం లేదు." aa maaTa anemundu computers, whatsup, mobile annee tyajinchaDi mari! :P

  ReplyDelete
  Replies
  1. నా బంధువులలో మొట్ట మొదటి ఇంజనీర్ గిండీ కాలేజిలో చదివారు. అప్పుడు ఐ.ఐ.టి కూడా భారతదేశంలో లేదు. ప్రభుత్వంలో చాలా ఉన్నత స్థానలో పనిచేశాడు. చివరికి పదవి విరమణ చేసిన కొన్నేళ్ళకి అల్జమీర్స్ వచ్చింది. కుటుంబ సభ్యులను సైతం గుర్తించలేక పోయాడు. అలా చాలా ఏళ్లు జీవించాడు. బాగా చదువుకొన్నవాళ్లు, ఆఫీసుల్లో పగలు రాత్రి, టేన్షన్ పడుతూ పని చేసి అల్జమీర్స్ , పార్కిన్సన్ వంటి వ్యాధుల బారినపడిన వారు చాలా మంది తెలుసు. వాళ్లను, వాళ్లతో పాటు బాధపడే వారి కుటుంబసభ్యులను చూసిన తరువాత ఏర్పరచుకొన్న అభిప్రాయం అది. టైం వస్తే computers, whatsup, mobile అన్ని త్యజించవచ్చు.అందులో మొబైల్ ఆధార్ లా మాండేటరి కావచ్చు.అది వీలు పడదేమో!

   Delete

సందర్శకులకి నమస్కారం.
అందరూ వ్యాఖ్యల్ని నమోదు చేయవచ్చు,ఏ విషయానికి సంబంధించి అయినా మంచి సమాచారం అందించే వ్యాఖ్యల్ని నిరభ్యంతరంగా నమోదు చేయవచ్చు. మోడరేషన్ ఉంది, భాష సభ్యతాయుతంగా ఉంటే విషయం ఎలా ఉన్నా అభ్యంతరం లేదు.మీ మంచి వ్యాఖ్యలతో మంచి టపాలు వేసే విధంగా ప్రోత్సహిస్తారని ఆశిస్తున్నాను.మీరు నానుంచి వివరణ ఆశిస్తే వీలయినంత ముందుగానే అడగండి.కొత్త పోష్టు వెయ్యగానే పాతవి ఆగ్రిగేటరు నుంచి పోతాయి గదా!
భవదీయుడు
హరి.S.బాబు